ประชาชนลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างไม่มีเงื่อนไขทันที

กรณีจับกุมนักศึกษาที่ขอนแก่น-กรุงเทพฯ รวม 46 ราย ล่าสุดนักวิชาการ-ประชาชนหลายสาขาอาชีพลงชื่อเรียกร้องให้ทหารและตำรวจปล่อยนักศึกษาทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไข และต้องไม่มีการติดตามจับกุมหรือคุกคามพวกเขาอีกภายหลัง

22 พ.ค. 2558 - กรณีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมนักศึกษาที่ขอนแก่น และกรุงเทพฯ รวม 46 รายนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 23.00 น. ในเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ได้มีประชาชนหลายสาขาอาชีพลงชื่อท้ายแถลงการณ์ "รัฐบาลต้องปล่อยนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างไม่มีเงื่อนไขในทันที" เรียกร้องให้ทหารและตำรวจปล่อยนักศึกษาทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไข และไม่มีการจับกุมคุกคามภายหลัง นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ได้ร่วมกันแสดงออก เรียกร้องให้ คสช. ปล่อยนักศึกษาทั้งหมดในทันที ด้วยวิธีการสันติใดๆ ที่ท่านพึงกระทำได้

 

รัฐบาลต้องปล่อยนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างไม่มีเงื่อนไขในทันที

จากเหตุการณ์ที่ทหารและตำรวจได้ใช้กำลังเข้าจับกุมนักศึกษาทั้งที่จังหวัดขอนแก่น 7 คน (กลุ่มดาวดิน) และที่กรุงเทพฯ อีก 39 คน ด้วยสาเหตุเพียงเพราะพวกเขาจัดกิจกรรมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปีการรัฐประหารโดย คสช. พวกเรา ประชาชนผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอยืนยันว่า การกระทำของนักศึกษาเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันไม่มีใครมีสิทธิที่จะมาปล้นหรือเหยียบย่ำได้

ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องให้ทหารและตำรวจปล่อยนักศึกษาทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในทันที รวมทั้งจะต้องไม่มีการติดตามจับกุมหรือคุกคามพวกเขาอีกในภายหลัง

นอกจากนี้ พวกเราขอเรียกร้องให้นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ได้ร่วมกันแสดงออก เรียกร้องให้ คสช. ปล่อยนักศึกษาทั้งหมดในทันที ด้วยวิธีการสันติใดๆ ที่ท่านพึงกระทำได้ เพื่อทำให้ คสช. ตระหนักว่าประชาชนไม่สามารถยอมรับอำนาจเผด็จการของพวกเขาได้อีกต่อไป

กนกพล สีจุ้ย
กนกวรรณ เกิดผลานันท์
กรกนก โกตระกูล
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
กฤช เหลือลมัย
กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
กษมาพร แสงสุระธรรม
กษิดิศ อนันทนาธร
กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์
กันต์ แสงทอง
กันต์ณพัชญ์ อยู่อำไพ
กัปตัน จึงธีรพานิช
กานดา นาคน้อย
กานต์นที ใยระย้า
กิตติศักดิ์ มะปรางศรี
กุศล พยัคฆ์สัก
โกวิทย์ ปวงเหมือง
ขนิษฐา ธรรมปัญญา 
ขวัญชีวัน บัวแดง
ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
คงกฤช ไตรยวงศ์
คมกฤช อุ่ยเด็กเค่ง
คารินา โชติระวี
คีตนาฏ วรรณบวร
จนิษฐ์ เฟื่องฟู
จอมขวัญ ขวัญยืน
จักรกริช พวงแก้ว
จักรกฤษณ์ วงษ์ละคร
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
จารุนันท์ พันธชาติ
จินตนา แก้วขาว
จิรศักดิ์ ขำหรุ่น
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
จิราวัฒน์ สังข์พุทธินันทน์
จีรนุช เปรมชัยพร
จุฬาลักษ์ ฝากา
ฉันทนิษฐ์ วัฒนาเจริญยิ่ง
เฉลิมชัย ตั้งวินิต
เฉลิมสัณห์ เกียรติศรีชาติ
ชญานิน เตียงพิทยากร
ชฎาพร ไชยมาลา
ชนินทร์ ศรีสุมะ
ชัชฎา กำลังแพทย์
ชัชวาล บุญปัน
ชัยธวัช ตุลาธน
ชัยพร สิงห์ดี
ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
ชาญ นิลเจียรสกุล
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชาตรี สมนึก
ชานันท์ ยอดหงษ์
ชาล สร้อยสุวรรณ
ชำนาญ จันทร์เรือง
ชีวิต อิรยะสุนทร
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
เชือก โชติช่วย
เฌอทะเล สุวรรณพานิช
เฌอพัชญ์ นามชารี
ญาณิกา อักษรนำ
ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล
ฐาปนพงศ์ ยีขุน
ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ
ณภัค เสรีรักษ์
ณรุจน์ วศินปิยมงคล
ณัชฎา คงศรี
ณัฐดนย์ โกศัยธนอนันท์
ณัฐธัญ กรุงศรี
ณัฐนันท์ วรินทรเวช
ณัฐมน โรจนกุล
ณัฐยศ สีหาบัว
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ดวงรักษ์ เลิศมั่งมี
ดาราณี ทองศิริ
ดิน บัวแดง
ตฤณ ไอยะรา
ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี
ตะวัน พฤกษ์พงศาลี
ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
ทวิภัทร บุณฑิกสวัสดิ์
ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
ธนภรณ์ สาลีผล
ธนวรรถวร จตุรงควาณิช
ธนันท์กานต์ สร้อยองอาจ
ธนาพร ตั้งเจริญมั่นคง
ธนาวัฒน์ รายะนาคร
ธนุพล ยินดี
ธร ปีติดล
ธรรมชาติ กรีอักษร
ธันยธรณ์ อารีย์เอื้อ
ธิกานต์ ศรีนารา
ธีระพล อันมัย
นภรณ์ ดีนอก
นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
นฤมล ทับจุมพล
นวลปณต เขียนภักดี
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
นิธิ นิธิวีรกุล
นิธิ เอียวศรีวงศ์
บัณฑิต ไกรวิจิตร
บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
บัณฑูร ราชมณี
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
บุษยภัทร ฮิลล์
แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
ประกายดาว คันธะวงศ์
ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประดิษฐ์ ลีลานิมิต
ประทับจิต นีละไพจิตร
ปราชญา พินิจวรกุล
ปรีดี หงษ์สต้น
ปรีห์กมล จันทรนิจกร
ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
ปองจิต สรรพคุณ
ปัฐนกวินท์ ชูชื่น
ปัณฑารีย์ สุวรรณิน
ปัทมาวดี ตันสกุล
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ปิยดา ถาวรวรานนท์
ปิยพรวดี ทองดี
ปิยวัจน์ สัตยพานิช
พนิดา อนันตนาคม
พรรณพัสตร์ จงเจริญวงศ์
พฤหัส พหลกุลบุตร 
พลอยแก้ว โปราณานนท์
พลอยใจ ปั่นตบแต่ง
พลอยศรี โปราณานนท์
พวงทอง ภวัครพันธุ์
พัชราภา ตันตราจิน
พัชรินทร์ บุปผา
พาฝัน ศุภวณิช
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
พิพัฒน์ สุยะ
พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง
แพร จิตติพลังศรี
ภัควดี วีระภาสพงษ์
ภัทรภร เกิดจังหวัด
ภัทรอนงค์ สิริพิพฒน์ 
ภาส พัฒนกำจร
ภีรนัฏฐ์ แก้วคำปา
มรกตวงศ์ ภูมิพลับ
มาพร เลิศสุริย์เดช
มารุต ปิยะพันธ์
เมธา เชื้อนาคา
เมธากร เมตตา
เมธาวี ตันตระเวนิชย์
เมธาวี โหละสุต
เมสิร์ญา ปัญญา
ยรรยง ผิวผ่อง
ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์
ยอดมณี โรจน์ชนะทอง
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ยุทธพล รัชวรพงศ์
ยุทธสิทธิ์ ชาฮาม
ยุพเรศ สำเนากลาง
รจเรข วัฒนพาณิชย์
รวีพร ดอกไม้
รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ
รัถพร เรือนแก้ว
รุจิวัฒน์ ศิรวงษ์วิชาญ
ลลิตา หาญวงษ์ 
ลือชา กิจบำรุง
วรวัส สบายใจ
วรศักดิ์ จันทร์ภักดี
วริตตา ศรีรัตนา
วัชรินทร์ ผลโชค
วันเสด็จ โรจน์ชนะทอง
วิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย
วิโรจน์ อาลี
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
วีรวรรณ กังวานนวกุล
เวียงรัฐ เนติโพธิ์
ศรัณย์ วงศ์ขจิตร
ศักดิ์รพี รินสาร
ศิริ ภักดีสุข
ศิริพร ฉายเพ็ชร
ศิริภาส ยมจินดา
ศิริวุฒิ บุญชื่น
ศุทธิกานต์ มีจั่น
ศุภชัย เลิศกิตติโกศล
ศุภฤกษ์ สวัสดี
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
ศุรัณยา ปุญญพิทักษ์
สภาชาติ เล็บนาค
สมชาย แซ่จิว
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
สมัคร กอเซ็ม
สรัลชนา ธนะภูมิชัย
สลิตา ศิลปบดินทร์
สังคม จิรชูสกุล
สิทธา แสนสมบูรณ์สุข
สิทธิชัย อนันตรังสี
สิริรัตน์ โสภารักษ์
สิริวิทย์ แซ่ตั้ง
สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข
สุเจน กรรพฤทธิ์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
สุชาดา อกนิตย์
สุธิดา วิมุตติโกศล
สุรพงษ์ ศรีพรหม
สุรพศ ทวีศักดิ์
สุรางค์รัตน์ จำเนียรผล
สุรารักษ์ ใจวุฒิ
สุลักษณ์ หลำอุบล
เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
โสฬส หงษ์ทอง
หัสนัย สุขเจริญ
อดิศา ชูดวง
อธิวัฒน์ กิจวนิชยภาสุ
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
อนุวัตร์ จินตกสิกรรม
อนุศักดิ์ ขวัญเริงใจ
อนุสรณ์ หนองบัว
อภิริยา ยอดมาลี
อมรเทพ บุญยัง
อรนุช บุญยศิริศรี
อรรคนัฐ วันทนสมบัติ
อรรถพล อนันตวรสกุล
อรรถวิทย์ ตระกูลมาลี
อรวรรณ ราตรี
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
อรัญญา ศิริผล
อรุณี สัณฐิติวณิชย์
อัจฉรา กันทวี
อัญชลี สืบแสงอินทร์
อันธิฌา แสงชัย
อัมพร หมานเด็น
อาจารี วัฒนานันท์
อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ์
อิสระพงศ์ วงษ์ปิ่น
อิสราชัย จงภัทรนิชพันธ์
อุเชนทร์ เชียงเสน
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
อุทิศ เหมะมูล
เอกปวีณ อนุสนธิ์
กลุ่มพลเมืองเสมอกัน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์