กลุ่ม Add Friends ส่งจ.ม.หาสื่อ กังวลพาดหัวข่าวโรฮิงญาเหยียดเชื้อชาติ

<--break- />

28 พ.ค.2558  กลุ่มเพราะเราคือเพื่อนกันรวบรวมรายชื่อพร้อมจดหมายเปิดผนึกส่งถึงสำนักข่าวและสื่อมวลชนออนไลน์ แสดงความกังวลต่อกรณีนำเสนอข่าวโรฮิงญา เกรงว่าจะยั่วยุให้คนเหยียดเชื้อชาติ อ้างอิงข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพ

รายละเอียดมีดังนี้

จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่ม Add Friends : เพราะเราคือเพื่อนกัน
 

ถึง สํานักข่าวและสื่อมวลชนออนไลน์

เรื่อง ข้อกังวลในการนําเสนอข่าวกรณีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวโรฮิงญา

เรียน สํานักข่าวและสื่อมวลชนออนไลน์

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพ.ศ.2541

จากที่ได้ทราบดีเป็นอย่างดีแล้วว่า ข่าวกรณีการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายของชาวโรฮิงญาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นขอกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทําการเสนอข่าวในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีความตื่นตัวในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาและการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ในการนําเสนอสื่อมวลชนได้มีการนําเสนอข่าวในแง่มุมต่างๆ มีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีผลการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาวโรฮิงญาและความสัมพันธ์ที่มีกับภูมิภาค รวมทั้งมีการนําเสนอกรณีเทียบเคียง กรณีผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและจากทวีปแอฟริกาที่พยายามเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรป มีการนําเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางดําเนินการที่ควรผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะจากฝ่ายที่เห็นด้วยที่เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย และจากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

กระแสข่าวที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทําให้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ทําให้ทางกลุ่มฯ มีความกังวลถึงการนําไปสู่ความขัดแย้งของคนในสังคมอันเป็นผลมาจากการนําเสนอข่าวสารโดยหวังผลเพื่อปั่นกระแส หรือเป็นไปโดยทรรศนะส่วนบุคคล หัวข้อประเด็นที่ใคร่เรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้เน้นย้ำพิจารณาในการนําเสนอข่าว แบ่งเป็นหัวข้อ ต่างๆ ดังนี้

1. การพาดหัวข่าว – มีความหมิ่นเหม่ที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นข่าวได้ (อ้างอิง :ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 16 การพาดหัวข่าวและความนําของหนังสือพิมพ์ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและต้องสะท้อนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว )

2. แหล่งข้อมูล – มีการนําเสนอข่าวโดยอ้างอิงจากความคิดเห็นจากบุคคลในโซเชียลมิเดียโดยไม่มีการระบุชื่อจึงเป็นข้อกังวลในเรื่องความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและการรับผิดต่อสังคมในการแสดงความเห็นของแหล่งข่าวเอง (อ้างอิง : ข้อบังคับฯ หมวด 2 ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มาพึงระบุชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผยเว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็น ประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน )  

3. การแสดงความคิดเห็นลงในข่าว (หมวด 2 ข้อ 9 หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว)

4. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร (หมวด 2 ข้อบังคับฯ หมวด 2 ข้อ 4 หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง แม่นยําและความครบถ้วน)

5. ความสมดุลของการนําเสนอข่าว (หมวด 2 ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย)

6. การละเมิดสิทธิของเหยื่อ (หมวด ๒ ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิ มนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาสในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง)

สื่อมวลชนเป็นสถาบันที่มีความสําคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีพลังในการชี้ทิศทางของสังคมทั้งในทางบวกหรือทางลบ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มที่ความกังวลเป็นอย่างมากในการเสนอข่าวที่มีลักษณะเข้าข่ายยุยงให้มีการสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติ เพราะผลที่ตามมานอกจากจะทําให้เกิดการกีดกันกลุ่มบุคคลที่กําลังมีความพยายามเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายแล้ว ผลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว อาจนําไปสู่การบ่มเพาะวัฒนธรรมการสร้างความเกลียดชังเหนือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือ ศาสนา จนกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในสังคม และอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อบุคคลต่างสัญชาติ ไร้สัญชาติ หรือแม้กระทั่งกับสมาชิกของรัฐด้วยกันเอง ทางกลุ่มมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในพลังของสื่อมวลชนที่จะช่วยกันประกอบสร้างสังคมที่สงบสุขและส่งเสริมการใช้ วิจารณญาณและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในสังคม

ด้วยความนับถือ

กลุ่ม Add Friends : เพราะเราคือเพื่อนกัน

 

รายชื่อผ้สนับสนุนจดหมายเปิดผนึก

1. เพิ่มสุข อัมพรจรัส

2. เดชรัต สุขกําเนิด

3. ชูเวช เดชดิษฐรักษ์

4. อรรถพล ศรีธิษณุวรานนท์

5. ศิธรา จุฑารัตน์

6. ธนภพ นิ่มนวลเกตุ

7. วรุฒ เลิศศราวุธ

8. เขมพิชญ์ กํ่า

9. พัชรี อิ่นคํา

10 . ยศนุชิต เลอพงศนนท์

11 . อันธภา สวัสศรี

12 . ฤทธิ์รงค์ จุฑาพฤฒิกร

13 . ประดิษฐ์ ลีลานิมิต

14 . พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

15 . ณรงค์ศิลป์ ล้านศรี

16 . พรเพ็ญ ฟ้าอํานวย

17 . พัชรี พาบัว

18 . ประไพ กระจ่างดี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์