‘กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด’ เดินสาย ทวงมาตรการป้องกันผลกระทบ ขุดเจาะปิโตรเลียม

‘กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด’ เข้ากรุงเทพฯ ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียม ถามหามาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

16 มิ.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ได้เดินทางจาก ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อของให้มีการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ในโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล-5 แปลงสำรวจบนบก L 27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด พร้อมทั้งเรียกให้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ แบบสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริง และขอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ ผลผลิตทางเกษตร และ ดิน น้ำ อากาศ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชน

เวลาประมาณ เวลา 10.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเผา ทดสอบก๊าซ และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รายละเอียดของหนังสือมี ดังนี้

ที่  019/2558

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

221 หมู่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น 40170

                                                                             วันที่  16 มิถุนายน 2558

เรื่อง    ขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะ ดงมูล 5 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

เรียน    อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาหนังสือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ที่ 016/2558 ลงวันที่ 27พฤษภาคม 2558

          เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล-5 แปลงสำรวจบนบก L 27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย

          เมื่อบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แจ้งว่าจะทำการเผาทดสอบปริมาณก๊าซ ก็ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ เกิดความกังวล เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เก็บข้อมูลทั้งด้านสุขภาพ และผลผลิตการเกษตร ของประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนจะเริ่มระยะเผาทดสอบก๊าซ ซึ่งเป็นระยะที่มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด จึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะ ดงมูล 5 โดยมีข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลดูนสาด ดังนี้

  1. ขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะดงมูล ห้า (DM-5)
  2. ขอให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ แบบสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในตำบลดูนสาด มีความเข้าใจอย่างแท้จริง
  3. ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ ผลผลิตทางเกษตร และ ดิน น้ำ อากาศ อย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชน

        แต่ข้อเสนอทั้งหมดก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเผาทดสอบก๊าซ ทันทีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบ กระทั่ง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบแท่นเผาทดสอบก๊าซได้รับผลกระทบ ทั้ง ผื่นคัน ตาแดง วิงเวียนเพราะกลิ่นเหม็นจากแท่นเจาะจนไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ

        กลุ่มฯจึงขอเรียนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะที่หน่วยงานของท่านมีหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะดงมูล 5 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรการ โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษร แก่กลุ่มฯเพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

    ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ลงชื่อ......................................

 (นาย ปกรณ์  สระแก้งตูม)

          ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

ต่อมา เวลา 12.40 น. เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของหนังสือมี ดังนี้

ที่  020/2558

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

221 หมู่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น 40170

                                                                                   วันที่  16 มิถุนายน 2558

เรื่อง    ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ(คชก) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน    เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย แต่หลังจากที่บริษัทได้เดินหน้าดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่พบว่า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะขุดเจาะสำรวจ และระยะเผาทดสอบก๊าซ

          กลุ่มฯจึงขอเรียนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนการเผาทดสอบก๊าซ และขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ(คชก) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กลุ่มฯเพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ลงชื่อ.....................................

 (                                      )

          ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

จากนั้น ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. จึงได้เข้าให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR)

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์