ส่องตัวเลขสหภาพแรงงานต้นปี 2558 มีเพียง 6 แสนคนจากผู้มีงานทำ 37 ล้านคน

ต้นปี 2558 ไทยมีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 1,453 แห่ง จากสถานประกอบการ 2,188,415 แห่ง ด้านสมาชิกสหภาพแรงงานมีเพียง 616,169 คน เป็นสัดส่วนจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับผู้มีงานทำ 37.53 ล้านคน และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 10,066,532 คน

 

 

รู้หรือไม่? ต้นปี 2558 ไทยมีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 1,453 แห่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 47 แห่ง ด้านสมาชิกสหภาพแรงงานมีเพ...

Posted by Workazine on 21 มิถุนายน 2015

 

จากข้อมูลองค์กรแรงงานทั่วราชอาณาจักร ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 [1] พบว่าประเทศไทยมีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 1,453 แห่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 47 แห่ง สหพันธ์แรงงาน 21 แห่ง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง สภาองค์การลูกจ้าง 14 แห่ง

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับจำนวนสหภาพแรงงานกับสถานประกอบการแล้ว พบว่าจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศมีทั้งสิ้นถึง 2,188,415 แห่ง โดยพิจารณาขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัดด้วยจำนวนทำงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1-15 คน ประมาณร้อยละ 97.1 สถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16-25 คน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.1 สำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 51-200 คน และ 31-50 คนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.7 และ 0.6 ตามลำดับ ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 26-30 คน และสถานประกอบการขนาดใหญ่ (คนทำงานมากกว่า 200 คน) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 และ 0.2 ตามลำดับ คนทำงานและลูกจ้างในสถานประกอบการ พบว่าจำนวนคนทำงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการทั่วประเทศ มีทั้งสิ้นประมาณ 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.3) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีคนทำงาน 1-15 คน รองลงมาประมาณร้อยละ 31.7 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (คนทำงานมากกว่า 200 คน) สำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 26-30 คน มีสัดส่วนของคนทำงานต่ำที่สุดคือประมาณร้อยละ 1.8 ในด้านการจ้างงาน พบว่า มีการจ้างงานทั้งสิ้นประมาณ 7.1 ล้านคน โดยมีการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่มากที่สุด ประมาณร้อยละ 44.4 รองลงมาเป็นการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็กประมาณร้อยละ 22.4 ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 26-30 คน มีการจ้างงานต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 2.3 (สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550, สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)

 

จำนวนคนทำงานและลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

ณ เดือน ธ.ค. 2558 มีจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 180,097 คน มีจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 454,681 คน รวมจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด 634,778 คน (ปรับปรงข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2560) ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังแรงงาน 38.28 ล้านคน, ผู้มีงานทำ 37.53 ล้านคน (สถิติแรงงาน เดือนเมษายน 2558, สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 10,066,532 คน (สถิติเดือนพฤษภาคม 2558, สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน) ถือว่าเป็นสัดส่วนอันน้อยนิดเท่านั้น

จากจำนวนสหภาพแรงงานทั้งหมด 1,453 แห่ง เมื่อจำแนกประเภทตามที่ขอจดทะเบียน พบว่าเป็นสหภาพแรงงานนายจ้างคนเดียว (House Union) จำนวน 562 แห่ง เป็นสหภาพแรงงานกิจการประเภทเดียวกัน 891 แห่ง และเมื่อจำแนกตามระดับของลูกจ้างที่ขอจดทะเบียน พบว่าเป็นสหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา 98 แห่ง และเป็นสหภาพแรงงานระดับพนักงานอีก 1,355 แห่ง

เมื่อพิจารณาในด้านพื้นที่ พบว่าจาก 77 จังหวัดของประเทศไทย มีจังหวัดที่ไม่มีสหภาพแรงงานถึง 42 จังหวัด และสหภาพแรงงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรมในภาคกลางและภาคตะวันออก โดย 10 อันดับของจังหวัดที่มีสหภาพแรงงานมากที่สุด (ข้อมูล ณ มกราคม 2558) มีดังต่อไปนี้

1. กรุงเทพมหานคร 410 แห่ง
2. สมุทรปราการ 379 แห่ง
3. ชลบุรี 194 แห่ง
4. ระยอง 128 แห่ง
5. ปทุมธานี 90 แห่ง
6. พระนครศรีอยุธยา 61 แห่ง
7. ฉะเชิงเทรา 34 แห่ง
8. สมุทรสาคร 33 แห่ง
9. สระบุรี 30 แห่ง
10. ภูเก็ต 19 แห่ง

 

 

 

_____

[1] สถิติองค์การแรงงาน ประกอบด้วย จำนวน รายชื่อ และสถานที่ตั้งขององค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

องค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง

องค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้แก่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ: ปรับปรงข้อมูลบางส่วน ณ เดือน พ.ย. 2560 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์