อดีต บก.บห.ประชาไท ติด 1 ใน 61 ศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสสถาปนา 81 ปีธรรมศาสตร์

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ - ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อยู่ใน 61 รายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ในโอกาสปีที่ 81 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี ผู้อำนวยการ สนข. - อธิบดีดีเอสไอ - รองอัยการสูงสุด - รมช.คมนาคม รวมทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 19 ราย

25 มิ.ย. 2558 - เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "เรื่อง รายนามศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนา" ลงนามโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ระบุตอนหนึ่งว่า

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และยังมีผู้ที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศในครั้งนี้เป็นที่ปรากฏ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายนามศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าวมีทั้งสิ้น 61 รายชื่ออยู่ในวงการสำคัญต่างๆ ได้แก่

1. นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. นายกล้า มณีโชติ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
5. นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
6. นายจรัส สุทธิกุลบุตร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
7. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
8. นายจำลอง โพธิ์สุข อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
9. น.ส.จินตนา นนทะเปารยะ ผู้อำนวยการบริหาร สหทัยมูลนิธิ
10. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

11. นายชูวัส ฤกษศิริสุข อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และรองผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
12. พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ วัฒนสุคนธ์ กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ
13. นายถาวร เฉิดพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
14. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
15. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
16. นายนำชัย กฤษณาสกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล  และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
17. นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
18. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม  และสมาชิกสภาปฏิรูแห่งชาติ
19. นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
20. ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

21. พิมพันธุ์ เวสสะโกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
23. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
24. นายวรรณชัย บุญบำรุง กรรมการร่างกฎหมายประจำ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
25 นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
26. นายวีรพันธุ์ นิลวัตร ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส
27. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
28. นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
29. นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล กรรมการผู้บริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

31. ผศ.สมเดช นิลพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
32. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
33. รศ.ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตผู้แทนการค้าไทย
34. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย
35. น.ส.สุภัทรา นาคะผิว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
36. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
37. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการบริษัทหลายแห่ง อาทิ นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอนแพ็คเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทราฟฟิก คอนเนอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
38. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
39. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
40. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช อดีตเลขาธิการวุฒิสภา

41. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
42. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และนักแสดงนำในละครรักเร่ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
43. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
44. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
45. น.ส.อรพินท์ สพโชคชัย อดีตคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
46. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
47. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
48. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง อดีตรองประธานศาลฎีกา อดีตผู้พิพากษาอาวุโส และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ คตส.

ส่วนประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประกอบด้วย

49. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
50. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Monocon Group
51. ผศ.ม.ล. ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52. รศ.ภญ.ดร.ธิดา นิงสานนท์ อดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล อดีตนายกสภาเภสัชกรรม
53. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
54. นายนิมิตร เกษตรศิริ
55. นายหมวดตรี บุญยเกียรติ โควาวิสารัช ประธานผู้ทรงเกียรติ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
56. ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)
57. ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
58. รศ.คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
59. น.ส.วารุณี โอสถารมย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60. Professor Dr.Hidekazu Toyohara
61. Professor Dr.Jean Johnson

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์เสนอ 'ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข' เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยังได้เผยแพร่บทความ "ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย" ระบุว่า นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)

ชูวัส ซึ่งทำงานอยู่ในวงการสื่อมวลชนไทยมากกว่า 2 ทศวรรษ เคยเป็นอดีตกองบรรณาธิการเนชั่นสุดสัปดาห์ อดีตบรรณาธิการข่าวนิตยสาร a day weekly อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนนั้น ได้สำเร็จการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2537

โดยในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยกย่องว่า "เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการสื่อสารมวลชนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในฐานะนักสื่อสารมวลชนผู้คลุกคลีอยู่ในวงการมากว่าสองทศวรรษ  และในฐานะสถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย"

"จากการที่ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายหลังจากที่จบการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในวงการสื่อสารมวลชนมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้ส่งเสริมให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แม้ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพ แต่ด้วยการศึกษาและเรียนรู้ผ่านสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนอย่างสำคัญทั้งในวิธีคิดและการทำงาน ที่ต้องอาศัยการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกให้กับสังคมไทย ซึ่งนับได้ว่าวิชาชีพและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมได้ช่วยเผยแพร่ให้สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง"

"ในโอกาสที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ 50 ปี คณะฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ถึงภาระกิจและจุดยืนที่มุ่งมั่นตามที่ปรากฏในปรัชญาของคณะ คือการพยายามทำความ เข้าใจ มนุษย์และสังคมในหลายมิติ ทำการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาและสังคมในวงกว้างให้มีความ เคารพ ในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่ความ เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มุ่งหมายให้สังคมมีความเสมอภาคในท้ายที่สุด"

"และในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีความเห็นชอบให้เสนอชื่อคุณชูวัส ฤกษ์ศิริิสุข เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายหลังจากจบการศึกษาโดยยึดอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อความเสมอภาคในสังคมในท้ายที่สุด ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์เดียวกันกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและจะเป็นการส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยไปโดยพร้อมกัน" บทความตอนหนึ่งระบุ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์