อดีต นศ.ราม จี้ปล่อยตัว 'นศ.-นักโทษการเมือง'

แถลงการณ์ประกาศจุดยืนของอดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ทุกกลุ่ม ทั้งสนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ ภายใต้กรอบสันติวิธี และเสนอให้ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งการปลดปล่อยนักโทษการเมือง 
 
3 ก.ค. 2558 อดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 110 คน ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนของอดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา กลุ่ม องค์กรต่างๆทุกกลุ่ม ทั้งสนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ ภายใต้กรอบสันติวิธี และเสนอให้ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งการปลดปล่อยนักโทษการเมือง โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์ประกาศจุดยืนของอดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
 
 
จากกรณีจับกุมกลุ่มนักศึกษา “กลุ่มประชาธิปไตยใหม่” 14 คน ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ชูคำขวัญ ‘ประชาธิปไตย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วม และสันติวิธี’ โดยตั้งข้อหา นำคดีขึ้นศาลทหาร และศาลทหารได้กรุณาเปิดศาลพิจารณาคดีกลางดึก มีคำสั่งให้ฝากขังผลัดแรก 12 วัน     พวกเราตามรายชื่อแนบท้าย เห็นว่า นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ได้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 มาตรา 2 ‘ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…’ เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรอื่นๆที่เคลื่อนไหวทางการเมืองสนับสนุนให้รัฐบาลนี้ ให้อยู่บริหารประเทศต่อไป 
 
การจับกุมนักศึกษา คุกคามครอบครัว ดำเนินคดีกลุ่มและบุคคลจำนวนมากที่เห็นต่างไปจากรัฐบาล เช่นนี้ต่อไป จะยิ่งสร้างความขัดแย้งภายในประเทศมากขึ้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ย่อมไม่ใช่การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย ในทางตรงกันข้าม จะยิ่งถูกนานาประเทศจับตามองว่า เป็นระบอบเผด็จการมากยิ่งขึ้น พวกเราจึงขอแสดงท่าทีสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา กลุ่ม องค์กรต่างๆทุกกลุ่ม ทั้งสนับสนุนและต่อต้านระบอบเผด็จการ ภายใต้กรอบสันติวิธี และเสนอให้ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งการปลดปล่อยนักโทษการเมือง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อไป 
 
ลงชื่อ 
 
1.กมลศิลป์ เมืองโคตร
2.กรธวัช  ใจมั่น
3.กอแก้ว วงศ์พันธุ์
4.เทอดเกียรติ สุกใส
5.กัลยา นครศรี
6.เกรียงไกร ภู่ระย้า
7.เกรียงไกร สีทองสุข
8.คมกิจ คงดี
9.คำรณ ชูเดชา
10.จิรศักดิ์ ทรัพย์ทวี
11.จักรพงศ์ ธนวรพงษ์
12.จักริน ยูงทอง
13.เจนจิณณ์ เอมะ
14.เจษฎา โชติกิจภิวาทย์
15.ฉันทิศา เกษตรเวทิน
16.ชาญชัย ษมาชัยเรืองฤทธิ์
17.ชาญชัย อนันตมานะ
18.เชี่ยวชาญ เกื้อชู
19.ชุณชัย ศรีหะไตร
20.ชูวิทย์ จันทรส 
21.ชูศักดิ์ เจริญหงษ์ทอง
22.ชัชวาลย์ มัททวีวงศ์
23.โชคชัย แซ่แต้
24.ชำนาญ ชมโพธิ์สอน
25.ฐิติรัตน์ มิ่งเมือง
26.ดิลก ศิลป์ชัยแสง
27.ถาวร สังขชาติ
28.ทัตพล ไม้สูงเนิน
29.ธนพล เกตุชิต
30.ธนพลพล อนุพันธุ์
31.ธนวินท์ เตชินท์ธนนันต์
32.ธนะรัชต์ เกษมสุข
33.ธนินท์ธร วนิกุล 
34.ธนู จำปาทอง 
35.นราธิป จันทร์อ่ำ
36.พิทักษ์ เกิดหอม 
37.พีรพงษ์ สังข์ทอง
38.พลกฤต เกษตรเวทิน
39.ไพรวรรณ เจตนา
40.ไพโรจน์ ลิ้มเจริญ
41.ไพศาล ภิรมย์สุด
42.นราภรณ์ ดำอำไพ
43.นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
44.นิภา เทียนไชย
45.นีณวัฒน์ เคนโยธา
46.เนาวรัตน์ เชื้อวัฒน์
47.บงกช ธรรมสุข
48.บารมี ชัยรัตน์
49.บุญเท แสงสีเรือง
50.บุญรัตน์ เสาวคนธ์
51.บุญเลิศ มโนสุจริตชน 
52.บันฑิต ไกรวิจิตร
53.ประกาย รัตนา
54.ประกาศ เรืองดิษฐ์
55.ประทีป ไทยขำ
56.ประสาท ศรีเกิด 
57.ประเสริฐ เกาะลอย 
58.ปรีชา กาญจนคีรี
59.ปรีชา ศรีพันดอน
60.ปัญญา คำมูล
61.พรรณี บุญมี
62.พิรอบ แต้มประสิทธิ์
63.ภาณุวิชญ์ ภู่ทอง
64.ภาณุวัฒน์ ขำสีนวล
65.ภูริวัฒน์ ลิขิตสกุลเดช
66.มานพ สนิท
67.มานิตย์ สิทธิไกรพงษ์
68.ยรรยง แสงเป่า
69.ยิ่งศักดิ์ แสงทวีป
70.รมย์ลักษณ์ สุพัฒนกุล
71.รัตนา ศิลปประสม
72.ลือชัย หมื่นกล้า
73.ลัดดา จงมุม
74.วิชัย จารุนันทภาคย์
75.วิภูวรรธน์ สันตะพันธ์
76.วินัด เพ็งแจ่ม
77.วีระพงษ์ คำเนตร 
78.วัญชัย รักษาแก้ว
79.สมภพ รัตนวลี 
80.สมศักดิ์ นิลเลิศ
81.สรสิช ฟักแฟง
82.สดใส สร่างโศก
83.สิรินาฏ ศิริสุนทร
84.สุกัญญา ชำนาญ
85.สุขสันต์ จำนงค์
86.สุคนธ์ ศรีสำราญ
87.สุชาติ ใจมั่น
88.สุดา พัฒน์พล
89.สุวันทา คันธมาส
90.สุรพล รอดพึ่งครุฑ
91.สุรพล สงฆ์รักษ์
92.สุรัตน์ เหมโลหะ
93.สุวัฒน์ ปัตตพัฒน์ 
94.สัญญา พลชา 
95.สำราญ เจียมธรารมณ์
96.หทัยกานต์ สังขชาติ 
97.อาณัติ จารุนันทภาคย์
98.อนุชา แหสมุทร
99.อนุชิต ภาระเวช
100.อภิชาติ ขำเดช
101.อลงกรณ์ ปัญญาวงศ์
102.อิสรีย์ คูณคำตา
103.เอกชัย พรพรรณประภา
104.เอกภพ ฤทธา
105.อุดมชัย เหลืองพัชราภรณ์
106.อุทัย อัตถาพร 
107.อังกูร บินสันเทียะ 
108.อัฎธิชัย ศิริเทศ
109.อัมพวา เพ็ชรกิ่ง
110.อัมพร สังข์ทอง
 
 
ยอด ณ วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 13.43 น. 
 
 
ยอด ณ วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 13.43 น. 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท