นักเขียน อาจารย์ นักวิชาการ เข้าเยี่ยม 14 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่

‘สิงห์สนามหลวง’ นำทีมนักเขียน เยี่ยม 14 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ด้านนักวิชาการ ประจักษ์ ปิยบุตร เดชรัตน์ ชลิตา และ 24 คณาจารย์เศรษศาสตร์ มธ. มาด้วย<--break- /> พร้อมแถลงการณ์ปล่อยตัวทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

ที่มาภาพจาก : Rodjaraeg Wattana

6 ก.ค. 2558 ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มนักเขียน นำโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี(สิงห์สนามหลวง) และกลุ่มพี่น้องนักเขียน อาทิ เวียง-วชิระ บัวสนธ์  วาด รวี อธิคม คุณาวุฒิ ภัควดี-วีระภาสพงษ์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กล้า สมุทรวานิช ภาณุ ตรัยเวช เป็นต้น พร้อมด้วย ประจักษ์ ก้องกีรติ ปิยบุตร แสงกนกกุล สฤณี อาชวานันทกุล กลุ่ม 27 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น อภิชาต สถิตนิรามัย ป้องปก จันวิทย์ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ กลุ่มประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน เช่น เดชรัตน์ สุขกำเนิด ชลิตา บัณฑุวงศ์ เป็นต้น ได้เดินทางมาเยี่ยม นักศึกษา นักกิจกรรม ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ทั้ง 14 คนที่ถูกฝากขัง ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบกำหนดฝากขังผัดที่ 1

กลุ่ม 24 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงข่าว ด้านหน้าเรือนจำ โดยขอเรียกร้องต่อรัฐบาล และ คสช. ให้ปล่อยนักศึกษา นักกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่มีเงือนไข พร้อมชี้ว่าการแสดงออกของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี  รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์จากกลุ่มคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อการที่นักศึกษาถูกคุมขัง

สืบเนื่องจาก นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกคุมขังจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง พวกเราคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายนามข้างล่าง มีความเห็นและมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

พวกเรามีความห่วงใยอย่าง ยิ่งต่อสวัสดิภาพและอนาคตของนักศึกษา การถูกคุมขังในเรือนจำไม่เพียงแต่จะเป็นสภาพที่ยากลำบาก แต่ยังอาจจะส่งผลเสียต่ออนาคตของเขา พวกเราเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาของนักศึกษา เป็นเพียงการแสดงออกถึงความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองด้วยแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมอารยะ ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพที่จะสามารถเห็นต่างได้

การถูกจอง จำจากการเคลื่อนไหวอย่างสันติและมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะเห็น บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการลงโทษนักศึกษาอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่มีความจำเป็นใด ๆเลยที่เขาจะต้องถูกปฏิบัติเยี่ยงอาชญากรที่ได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงต่อผู้ อื่นในสังคม

ในฐานะของอาจารย์ที่หวังดีต่อศิษย์ พวกเราขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจรัฐ ปล่อยตัวนักศึกษา โดยปราศจากเงื่อนไข เพื่อให้นักศึกษาได้ออกมาศึกษาเล่าเรียนและเติบโตต่อไป เพื่อก้าวไปเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยในอนาคต

รายชื่อผู้สนับสนุนแถลงการณ์

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
อ.ชล บุนนาคอ.
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
อ.ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
อ.ณพล สุกใส
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุลอ.
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ดร.ธร ปีติดล
อ.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
อ.นนท์ นุชหมอน
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
อ.ดร.นภนต์ ภุมมาอ.
ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

ด้าน คณาจารย์ กลุ่มประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน อาทิ เดชรัตน์ สุขกำเนิด ชลิตา บัณฑุวงศ์ แถลงข่าวหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อ่านแถลงการณ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัว 14 นศ. ที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไข ชูสโลแกน “ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน” พร้อมระบุ หนุ่ย เสรีนนทรี หรือ นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ KU 65 นิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ทำกิจกรรมทั้งในประเด็นปัญหาสวัสดิการการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และพลเมือง อาจกล่าวได้ว่าหนุ่ยเป็นลูกนนทรีผู้ตื่นตัวในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาคม เกษตรศาสตร์และประชาชนเสมอมา ในแถลงการณ์ยังได้ระบุว่านักศึกษาทั้ง14 คนเป็นนักโทษทางความคิดจึงไม่สมควรถูกดำเนินคดีในศาลทหาร เครือข่ายของนักวิชาการศิษย์เก่า ม. เกษตรศาสตร์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาล คสช. ปล่อย 14 นักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในท้ายแถลงการณ์

แถลงการณ์
กลุ่มประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน

“ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ
เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน”

ประโยคข้างต้นนี้คือคำขวัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กระตุ้นเตือนให้ผู้คนในประชาคมเกษตรศาสตร์ได้ระลึกอยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยของเราแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากภาษีของประชาชน และพวกเราทุกคนมีหน้าทีทำงานเพื่อตอบแทนประชาชนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของเรา

พวกเรา “กลุ่มประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน” อันประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในประชาคมเกษตรศาสตร์ ขอคัดค้านการจับกุมคุมขัง 14 นิสิต นักศึกษา และนักกิจกรรมทางสังคม ในนามกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ พวกเราเห็นว่าพวกเขาได้ใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกอย่าง สุจริตใจ พวกเขาไม่สมควรถูกดำเนินคดีในศาลทหารและไม่สมควรถูกกังขังในเรือนจำเช่นนี้ หากพวกเขาจะผิดก็ผิดเพียงเพราะมีความคิดที่ต่างจากผู้มีอำนาจเพียงเท่านั้น พวกเขาจึงเป็นเพียงนักโทษทางความคิด หาใช่ผู้กระทำผิดในข้อหาอื่นใด

ทั้งนี้ หนึ่งใน 14 นักโทษทางความคิดก็คือ พี่น้องในรั้วนนทรีของเรา นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ หรือ หนุ่ย KU 65 นิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดมาในนามกลุ่มเสรีนนทรี ทั้งในประเด็นปัญหาสวัสดิการการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และพลเมือง อาจกล่าวได้ว่าหนุ่ยเป็นลูกนนทรีผู้ตื่นตัวในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาคม เกษตรศาสตร์และประชาชนเสมอมา พวกเราขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนในแนวทางที่เขาและเพื่อนๆ เชื่อมั่นและต่อสู้ และพวกเราเห็นว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้จะไม่มีวันคลี่คลายภายใต้ระบอบเผด็จ การทหาร

สุดท้ายนี้พวกเราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนิสิต นักศึกษา และนักกิจกรรมทางสังคมทั้ง 14 คน โดยไม่มีเงื่อนไข และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. หยุดการข่มขู่คุกคามและหยุดลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมทั้งคืนอำนาจและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยทันที

ด้วยความระลึกถึงหน้าที่ต่อประชาชน
ประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน
6 กรกฎาคม 2558

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์