51 องค์กรประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม แถลง ค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

แถลงการณ์ร่วม 51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม“คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และการเปิดประมูลโครงการ

แถลงการณ์ร่วม 51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
“คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และการเปิดประมูลโครงการ”

19 กรกฎาคม 2558

ตามที่เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้ทำการอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงการคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน จ.กระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และ กฟผ.กำลังจะเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในวันที่ 5 สิงหาคมที่จะถึงนี้นั้น

พวกเรา 51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมดังมีรายชื่อท้ายนี้ ขอแถลงสนับสนุนการแสดงออกของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและมีความเห็นข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้

1.  การแสดงออกของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย และมิได้มีการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด

2.  พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และท่าเทียบเรือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือ แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Sites) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก โลมา วาฬ และพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนของไทย และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการประมง และการท่องเที่ยว จึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ที่มีความสำคัญและความอ่อนไหวทางธรรมชาติแห่งนี้

3. การเปิดประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ทั้งที่โครงการยังอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี โดยอ้างว่าเป็นการดำเนินการ “คู่ขนาน” ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขัดกับหลัก “ธรรมาภิบาล” ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยุติแผนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และยกเลิกการเปิดประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โดยทันที

ด้วยความรักและห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

1.มูลนิธิโลกสีเขียว
2.มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
3.มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
4.คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม
5.ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา
6.ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
7.กลุ่มคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดหนองคาย
9.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
10.ศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre)
11.ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
12.เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ( Civil Society Planning Network)
13.สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
14.สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
15.มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
16.สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สอส.)
17.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (มพย.)
18.มูลนิธิอันดามัน
19.มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต
20.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน
21.สมาคมคนรักษ์กระบี่
22.ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
23.ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศน์วิทยา
24.คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
25.ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนเพื่อสันติภาพอีสาน
26.เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
27.ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง
28.มูลนิธิพัฒนาอีสาน
29.เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์
30.ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชนนครราชสีมา
31.เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง
32.สถาบันรักษ์ถิ่น กำแพงเพชร
33.เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่า จ.กำแพงเพชร
34.เครือข่ายคนรักษ์น้ำปิงและป่า จ.กำแพงเพชร
35.สถาบันสร้างเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน
36.สมัชชาประชาชนสุโขทัย
37.สหพันธ์รักษ์เมืองตาก
38.ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก
39.เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก  กลุ่มเพื่อนตะวันออก
40.สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน
41.โครงการปฏิบัติการเพื่อสิทธิคนจน
42.สมัชชาคนจน (สคจ.)
43.มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
44.สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
45.กลุ่มใบไม้
46.กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย
47.เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง
48.เพจคนอนุรักษ์
49.สุนี ไชยรส
50.สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)
51. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส)

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์