ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเก็บค่าน้ำคลองชลประทาน 10 เส้นทาง

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงให้ทางน้ำชลประทาน 10 เส้นทางเป็นทางเรียกเก็บค่าชลประทาน ได้แก่ คลองน้ำแดง จ.กระบี่, อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ่างห้วยทราย จ.นครราชสีมา, ฝายแม่ยม จ.แพร่, ฝายคลองท่าแนะ จ.พัทลุง, อ่างเก็บน้ำหนองสิ จ.ศรีสะเกษ, แม่น้ำน่านเดิม จ.พิษณุโลก, เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 2 เส้นทาง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วง จ.ลพบุรี-สระบุรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.ค. นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 10 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.การชลประทานหลวง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานไม่ว่าผู้ใช้น้ำจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวงกำหนด

โดยมีรายงานระบุไว้ใน เว็บไซต์รัฐบาลไทย ดังนี้ (อ่านผลการประชุมคณะรัฐมนตรี)

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายคลองน้ำแดง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำยม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสิเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน่าน (ลำน้ำเดิม) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

8. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำนครนายก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ

10. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองน้ำแดง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ถึงกิโลเมตรที่ 9.800 ในท้องที่ตำบล เขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ในท้องที่ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในท้องที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำยม จากศูนย์กลางฝายแม่ยม ในท้องที่ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จัหวัดแพร่ ไปทางเหนือน้ำถึงกิโลเมตรที่ 0.760 ในท้องที่ตำบลบ้านหมุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปทางท้ายน้ำถึงกิโลเมตรที่ 0.900 ในท้องที่ตำบลบ้านหมุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 5 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าแนะ จากศูนย์กลางฝายคลอง ท่าแนะ กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางเหนือน้ำถึงกิโลเมตรที่ 4.200 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางท้ายน้ำถึงกิโลเมตรที่ 1.100 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 6 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสิ ในท้องที่ตำบลสิ และตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

7. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน่าน (ลำน้ำเดิม) จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลหนองแขม และตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกิโลเมตรที่ 5.150 ในท้องที่ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

8. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำนคนนายก จากศูนย์กลาง             อ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนคนนายก จังหวัดนครนายก ถึงกิโลเมตรที่ 33.000 ในท้องที่ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

9. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ในท้องที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

10. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 10 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในท้องที่ตำบลลำนารายณ์ ตำบลท่าดินดำ ตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล ตำบลท่าหลวง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง ตำบลโคกสลุง ตำบลมะนาวหวาน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์