ลาออกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิฯ ระบุไม่เชื่อมั่นในว่าที่ 'กสม.ชุดใหม่'

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ญาศศิภาส์ สุกใส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ทำจดหมายถึงรักษาการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอลาออกจากทะเบียน เนื่องจากสถานการณ์ด้านสิทธิฯ เปลี่ยนไป และเห็นว่าผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสิทธิฯชุดใหม่ (ดูรายละเอียด 7 ว่าที่ กสม.ชุดใหม่)ไม่น่าจะสามารถดำเนินการปกป้องสิทธิฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อว่ายังมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิฯอย่างจำกัด

หนังสือลาออกของ ญาศศิภาส์

ญาศศิภาส์ กล่าวถึงสาเหตุที่ยื่นจดหมายลาออกว่า คณะกรรมการสิทธิฯ ชุดใหม่ มีบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีผลงานด้านสิทธิฯ เป็นที่ประจักษ์ จึงคิดว่าเป็นทางออกเดียวที่จะสามามารถแสดงออกให้เขาเห็นว่ามันมีคนที่รู้สึกไม่พอใจอยู่

ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ คณะกรรมการสิทธิฯ ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสุดท้ายแล้วที่ประชาชนสามารถเข้ามาร้องเรียนกรณีที่คสช.ทำอะไรไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ กสม. ก็ควรมีหน้าทีในการเตือน เสนอความเห็นอย่างเป็นทางการกับคสช. ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและผ่านสื่อ ควรทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

ญาศศิภาส์ มองว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ กสม. ไม่ได้ทำงานเชิงรุกเท่าไหร่ พอมีปัญหาเป็นกรณีๆ ก็มีกรรมการบางคนไปตามปัญหาเป็นรายกรณี แต่การทำงานเชิงรุกอย่างอื่นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิฯ ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งกรรมการหลายคนเองก็ค่อนข้างเกรงใจ คสช. ไม่ได้มีการทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน คือมีคนที่ทำและคนที่ไม่ทำ โดยคนที่ไม่ทำก็ไม่ทำ คนที่ทำก็ทำต่อไป โดยที่ไม่รู้ว่าคนอื่นสนับสนุนหรือไม่ เพราะงานที่ออกเป็นมติของคณะกรรมการสิทธิฯมันไม่ค่อยมีเลยเท่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่ไปทำมากกว่า

ที่ผ่านมาบางเรื่องคณะกรรมการสิทธิฯ ควรมีมติของกรรมการสิทธิฯ เช่น การจับกุมคุมขังบุคคลโดยลับ โดยพลการภายใต้กฎอัยการศึก แทนที่เราจะมีมติของกรรมการทั้งชุด ลงชื่อโดยคน 7 คน ก็กลายเป็นเรื่องการแถลงข่าวหรือการเรียกตัวแทนคสช. เข้ามารับทราบ และมาให้ข้อมูลเป็นแค่เฉพาะของอนุกรรมการฯ อนุเดียว ซึ่งมองว่าน้ำหนักมันแตกต่างกันมาก

จากลักษณะการทำงานของคณะกรรมการสิทธิฯ ชุดที่ผ่านมานั้น ญาศศิภาส์ มองต่อว่า จะเกิดกับคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย เพราะในนั้นมองว่ามีคนๆ เดียวที่มีความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน

สำหรับรายชื่อว่าที่ กสม. ชุดใหม่ทั้ง 7 คนนั้น เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิฯ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 121 คน โดยระบุว่า พิจารณาจากผลงานหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ และกรอบแนวคิดในการดำเนินงานของผู้สมัครสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่ 7 คน ได้แก่ 1. ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 2. บวร ยสินทร 3. ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 4. วัส ติงสมิตร 5. ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ 6. สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย และ 7. อังคณา  นีละไพจิตร