สถิติเลิกจ้าง 5 อุตสาหกรรมหลัก มิ.ย. 2558 'สิ่งทอ' เลิกจ้างขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 11

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงานระบุ มิ.ย. 2558 อุตสาหกรรมสิ่งทอผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 เนื่องจากโรงงาน ปั่นด้ายเคหะสิ่งทอปิดตัวลง 6 โรง เพราะคำสั่งซื้อลดลงจากประเทศที่เคยสั่งซื้อ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อินเดีย ตุรกี และซาอุดิอาระเบีย และโดนเวียดนามแย่งตลาดไปหมด ส่วนภาพรวมการเลิกจ้างพบสถานการณ์เลิกจ้างยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ยังต้องเฝ้าระวัง

31 ก.ค. 2558 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงาน [1] การเลิกจ้าง [2] และการว่างงาน [3] ของแรงงานในระบบประกันสังคม จำแนก 5 รายอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2558  ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีความสำคัญต่อการส่งออก หรือมีการจ้างงานในสัดส่วนที่สูง มีสถานะดังนี้

1. สิ่งทอ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ 3.07 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 23.27 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 135.19

2. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 5.17 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 1.00 , การเลิกจ้างชะลอตัวร้อยละ 39.27

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 4.46 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 38.36 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 301.38

4. ยานยนต์ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ 1.14 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 17.42 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 6.03

5. เครื่องประดับ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 4.77 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 5.70 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 28.24

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการจ้างงานจำนวน 159,336 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 2,188 คน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 802 คน จากข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.29 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ (-3.07) เนื่องจากกลุ่มสิ่งทอมีการจำหน่ายชะลอตัวตามการผลิตในกลุ่มปลายน้ำ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นใยฯ และผ้าผืน จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเวียดนามลดการนำเข้าผ้าผืนจากไทย

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ (-1.96) แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 135.19 ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 เนื่องจากโรงงาน ปั่นด้ายเคหะสิ่งทอปิดตัวลง 6 โรง เนื่องจากคำสั่งซื้อลดลงจากประเทศที่เคยสั่งซื้อ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อินเดีย ตุรกี และซาอุดิอาระเบีย และโดนเวียดนามแย่งตลาดไปหมด และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 6.84 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 23.27 ผู้ว่างงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10

อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างงานจำนวน 416,648 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 5,733 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 634 คน จากข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.37 และเมื่อเทียบข้อมูลเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 5.17 เนื่องจากการผลิต HDD จะนำไปใช้ในกลุ่ม Cloud Storage ทำให้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้นและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้นแทนตลาดคอมพิวเตอร์ทำให้ปริมาณการผลิตไม่มากเท่ากับที่ผ่านมาการผลิต Other Ic และSemiconductor เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในอุปกรณ์สื่อสารเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 1.77 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ (-39.27) แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากกลับมาอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง 31 เดือน (ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2558) และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 7.78 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 1.00

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการจ้างงานจำนวน 115,195 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,688 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 582 คน จากข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.39 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็น ร้อยละ 4.46 เนื่องจากมีการผลิตเพื่อส่งออกไปอาเซียน และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 5.05 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 301.38 ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างมีอัตราการขยายตัวสูง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศในกลุ่มอาเซียน (เวียดนาม) โดยเฉพาะบริษัท LG และซัมซุงประเทศไทยปิดโรงงาน ย้ายฐาน และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 12.53 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 38.36 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการจ้างงานจำนวน 243,019 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 3,053 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 299 คน จากข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.34 แต่เมื่อเทียบข้อมูลเดียวกันกับปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ -1.14 เป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวจากการลดลงของตลาดในประเทศ อย่างไรก็ดีการส่งออกยังคงมีการขยายตัว

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 4.18เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 6.03 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 15.21 และเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 17.42

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ มีการจ้างงานจำนวน 71,644 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,316 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 336 คน จากข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.72 และเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 4.77 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดหลักยังขยายตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงตลาดอาเซียน และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก สะท้อนถึงความต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้น จากความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 6.33 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 28.24 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 13.45 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 5.70

 

สถานการณ์เลิกจ้างยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ยังต้องเฝ้าระวัง

นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยังระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน จำนวน 10,118,561 คน มีอัตราการขยายตัว 2.66% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.81%(YoY) สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวน 134,573 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 9.31 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 13.66% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 ที่มีจำนวน 118,397 คน อย่างไรก็ตาม การเลิกจ้างจากตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ 6,340 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 9.86 % ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (9.67%)

ในด้านสถานการณ์จ้างงานนั้น สถานการณ์จ้างงาน จากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,118,561 คน มีอัตราการขยายตัว 2.66% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน 2557) ซึ่งมีจำนวน 9,856,171 คน แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมิถุนายน 2558 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในเดือนมิถุนายน 2558 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 2.66% ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 2.81% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ในด้านสถานการณ์ว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558 มีผู้ว่างงานจำนวน 134,573 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนมิถุนายน 2557) มีจำนวน 123,109 คน แสดงว่าผู้ว่างงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 9.31% ซึ่งตัวเลขมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2558 เทียบกับ เดือนพฤษภาคม 2557 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.07% แม้นว่าหากเทียบระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 เทียบกับ เดือนพฤษภาคม 2558 (%MoM) ขยายตัวจากเดือนที่แล้วซึ่งอยู่ที่ -3.55% มาอยู่ที่ 13.66%

ในด้านสถานการณ์เลิกจ้าง (ผู้ถูกเลิกจ้าง หมายถึง ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกรมการจัดหางาน) จากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558 มีผู้ถูกเลิกจ้างในระบบประกันสังคมจำนวน 6,340 คน (มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 9.86%) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (มิถุนายน 2557) มีอัตรา 5,771 คน ดังนั้น ณ เดือนมิถุนายน 2558 สถานการณ์เลิกจ้างยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ยังต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากตัวเลขการเลิกจ้างเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM) อยู่ที่ 9.67% อย่างไรก็ตามยังถือว่าการเลิกจ้างอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากการ เลิกจ้างมีอัตราการเติบโต 9.86% ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ที่ 41.01% (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548 – 2551)

ตารางแสดงอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากสาเหตุ เลิกจ้าง และลาออกของกรมการจัดหางานตั้งแต่ ม.ค. 2551-มิ.ย. 2558

 

_______

 

[1] การจ้างงาน = ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

[2] การเลิกจ้าง = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ประเภทเลิกจ้าง (R3) ในระบบประกันสังคม

[3] การว่างงาน = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทั้งหมด (R1-R3) ในระบบประกันสังคมประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ลาออก (R1) สิ้นสุดสัญญาจ้าง (R2) และเลิกจ้าง (R3)

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์