ครม.อนุมัติงบเร่งด่วน 6.5 พันล้านช่วยเกษตรกร-คนจน เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่

ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบเร่งด่วนช่วยเกษตรกรและคนยากจนกว่า 6.5 พันล้านบาท เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่

4 ส.ค.2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนแผนงานและโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนกว่า 6 พันห้าร้อยล้านบาท และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ แทน พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับ พ.ศ. 2504 และ 2508

ครม.อนุมัติหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยอนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการ การดำเนินมาตรการงบประมาณจำนวน 6,541,090,030 บาท โดยจะขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2558

ทั้งนี้ แบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการจำนวน 4,966 โครงการ, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยในการติดตาม ประเมินผล การประชุม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานการดำเนินการกับสำนักงบประมาณ ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงกิจการเพื่อสังคม โดยจัดทำแผนงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม และการจัดทำนโยบายสาธารณะที่เสนอโดยองค์กรประชาสังคม โดยร่างระเบียบดังกล่าวผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกเลิก พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ กำหนดให้ใช้บังคับในการดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ โดยมีข้อยกเว้นกับยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่เข้ามาในประเทศไทย และกำหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 9 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 6 คน และเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง วางระเบียบควบคุมและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ กำหนดมาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งกำหนดแผนเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

โดยทั้งนี้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ที่มา เว็บไซต์รัฐบาลไทย

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์