ตั้ง 12 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ

5 ส.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ จำนวน 12 คนแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ชุดเดิมซึ่งดํารงตําแหน่งครบกําหนดสองปีตามวาระ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ รวมจํานวน ๑๒ คน และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามลําดับ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งครบกําหนดสองปีตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ จํานวน ๑๒ คน ดังนี้

๑. นายสมพร มณีรัตนะกูล ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
๒. นายสุพล สิทธิธรรมพิชัย ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
๓. นายบูรพา อารัมภีร ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๔. นางชาลินี ฮิราโน ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
๕. นายจรัญ หอมเทียนทอง ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
๖. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย
๗. นายวิรัช อยู่ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายเศรษฐา ศิระฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางมรกต กุลธรรมโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง มาตรา 56 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กำหนดให้มีคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน โดยมาตรา 60 ระบุว่า คณะกรรมการลิขสิทธิ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัตินี้
(2) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีตามมาตรา 45 และมาตรา 55
(3) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำมาตรา 59 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท