สนช. เลือก 'ไพรัช-พลเอกจิระ' เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ นั่งอัยการสูงสุด

ที่ประชุม สนช. ลงมติเลือก ไพรัช วรปาณิ ดำรงตำแหน่งต่อ และเลือกพลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน ณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร พร้อมทั้งลงมติเลือก ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธบริภาร เป็นอัยการสูงสุด

6 ส.ค. 2558 การประชุมสภานิติบัญญัติ ที่มี สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นประธาน ได้พิจารณาวาระเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมนี้ได้เสนอรายงานของคระกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็น สมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมาด้วยแล้ว) แทนนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร และ นายไพรัช วรปาณิ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา

ภายหลังที่ประชุมลงคะแนนลับเพื่อเลือกบุคคลที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 คน คือ ไพรัช วรปาณิ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ พันตำรวจเอก สุเทพ สัตถาผล และ พลอากาศเอก อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์

ผลปรากฎว่า ที่ประชุม สนช. มีมติ เห็นด้วย 148 เสียงให้ ไพรัช วรปาณิ อดีตกรรมการอัยการ และมีมติเห็นด้วย 129 เสียง ให้ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นด้วย 181 เสียง ให้ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด และสมาชิก สนช. เป็นอัยการสูงสุด

 

เรียบเรียงจาก : เว็บข่าวรัฐสภา , ผู้จัดการออนไลน์  ASTV