โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่ ปรับเข้า 10 - เด้งออก 10 รวมทั้งหม่อมอุ๋ย-นพ.รัชตะ

โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว โดยปรับเข้ามาใหม่ 10 คน รวมทั้ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกฯ - อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รมว.คลัง - ปรับออก 10 คนรวมทั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล - สมหมาย ภาษี - นพ.รัชตะ ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ - พล.อ.อ.ประจิน - พล.ร.อ.ณรงค์ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเหลือตำแหน่งรองนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ/เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

20 ส.ค. 2558 - ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ครม.ประยุทธ์ 3) ดังนี้

พระบรมราชโองการ
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี      

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

เผยปรับเข้าใหม่ 10 ราย ปรับออก 10 ราย สลับตำแหน่ง 7 ราย

ทั้งนี้ รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 3 ที่มีการปรับเข้ามาใหม่จำนวน 10 คน ประกอบด้วย  1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รมว.การคลัง 3) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็น รมช.คมนาคม 4) นายอุตตม สาวนายน เป็น รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รมว.พลังงาน

6) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น รมว.แรงงาน 7) นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รมช.ศึกษาธิการ 8) นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น รมว.สาธารณสุข 9) นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น รมว.อุตสาหกรรม 10) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รมช.พาณิชย์

ส่วนผู้ที่ถูกปรับออก 10 คน ประกอบด้วย 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ 2) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯ 3) นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง 4) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 5) นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที

6) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน 7) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ 8) นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข 9) นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข 10) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม

 

ส่วนคณะรัฐมนตรีเดิมยังอยู่ในตำแหน่งเดิม 15 คน สลับตำแหน่ง 7 คน

ส่วนรายชื่อคณะรัฐมนตรีเดิมที่ถูกปรับสลับตำแหน่งมี 7 คน ได้แก่ ส่วนรายชื่อผู้ที่ปรับสลับตำแหน่ง 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จาก รมว.คมนาคม เป็นรองนายกฯ 2) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นรองนายกฯ 3) นายดอน ปรมัตถ์วินัย จาก รมช.ต่างประเทศ เป็น รมว.ต่างประเทศ 4) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จาก รมว.พาณิชย์ เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ 5) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ จาก รมช.คมนาคม เป็น รมว.คมนาคม

6) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ จาก รมช.พาณิชย์ เป็น รมว.พาณิชย์ 7) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ จาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น รมว.ศึกษาธิการ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์