สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ปปง. ลดวาระเลขาธิการเหลือ 4 ปี

21 ส.ค. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (21 ส.ค.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งนายกิตติ วะสีนนท์ ประธานคณะกรรมิการวิสามัญ เสนอสาระสำคัญของการแก้ไขในส่วนองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุล และวาระเลขาธิการ ปปง. โดยให้มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน จากเดิม 10 คน มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน โดยเพิ่มที่มาจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตำแหน่งเลขานุการอีก 1 คน และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการสรรหาของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการปปง.มีหน้าที่ระงับยับยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินเพื่อการก่อการร้าย รวมถึงทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลมาเป็นเลขาธิการปปง.ซึ่งมีวาระ 6 ปี
 
สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า อำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นควรจะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา เพื่อให้กลไกตรวจสอบเกิดการถ่วงดุลที่ดี อีกทั้งวุฒิสภาก็ถือเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยตรง เมื่อเทียบกับการผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอาจเกิดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขมาตรา 20 พร้อมกับเสนอให้วาระเลขาธิการ ปปง.คงเหลือเพียง 4 ปี
 
ในที่สุด ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.เป็น 4 ปี จากเดิม 6 ปี และให้แก้ไขมาตรา 51 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตำแหน่งเลขาธิการปปง. ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เลขาธิการ. ปปง.ยังสามารถทำหน้าที่จนกว่าจะครบวาระ และเมื่อพ้นวาระและสามารถไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปปง.หรือตำแหน่งอื่นๆเทียบเท่าได้ พร้อมกับมีมติให้ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแทนการตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะรัฐมนตรี
 
จากนั้นที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระ3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 150 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง.

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์