รางวัลพานแว่นฟ้าไร้ผู้ชนะ คนส่งประกวดน้อย บ.ก.ไรท์เตอร์ชี้พื้นที่เล่าเรื่องจำกัด

ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า 58 กวีนิพนธ์ ได้ที่ 3 หนึ่งผลงาน ไร้ผู้ชนะเลิศ สารคดี ไร้ผู้ใดรับรางวัลใดๆ ด้าน ‘อุทิศ เหมะมูล’ตั้งข้อสังเกต อาจเป็นเพราะความ “พิเศษ” ของหัวข้อ และพื้นที่เล่าเรื่องถูกจำกัด

1

21 ส.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ได้ใช้ชื่อการประกวดว่า รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ได้มีผู้ส่งผลงานกวีนิพนธ์ และสารคดีเข้าร่วมประกวด จำนวน 125 ผลงาน

ประเภทกวีนิพนธ์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือผลงานเรื่อง “หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระปกเกล้าฯ” โดยชมพร เพชรอนันต์กุล

ประเภทสารคดี ไม่มีผู้ได้รับรางวัลใดๆ จากทั้ง 3 รางวัล

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งเข้ารอบตัดสินครั้งสุดท้ายประเภทกวีนิพนธ์ มีทั้งสิน 7 ผลงาน ได้แก่ “มหาประชาธิปกฯ มหากรุณานุสรณ์” , “คำฉันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” , “สัตตมราชานุสรณ์” , “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ปกหัวใจ ปกหล้า ปกแผ่นดิน” , “หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีปกเกล้า” , “ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ขณะที่ในปีนี้ไม่มีการประกาศรับผลงานประเภท เรื่องสั้น

สำหรับประเภทสารคดี มีผลงานที่เข้าสู่รอบตัดสินครั้งสุดท้ายทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประชาธิปกศักดิเดช : ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้น” , “รำลึก ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ : พระปกเกล้า...กษัตริย์นักประชาธิปไตย” , “พรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ประทับในดวงใจราษฎร์”

ต่อกรณีดังกล่าว อุทิศ เหมะมูล บรรณาธิการนิตยสาร Writer และนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2552 ได้ตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ ทั้งประเภทสารคดีและบทกวี มีผู้ชนะเลิศรางวัลเดียว ซึ่งเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีข้อสังเกตุคือ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดน้อยลง ทั้งที่เงินรางวัลเพิ่มสูงขึ้น และเหตุที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดน้อยอาจเป็นเพราะความ “พิเศษ” ของหัวข้อรางวัล อาจสะท้อนให้เห็นถึงความจำกัดของพื้นที่ของเรื่องเล่าและเรื่องราวธรรมดา สามัญ ที่เคยมีและเป็นอยู่ก่อนหน้า ทั้งขาดอิสระและเสรีในการสร้างผลงานของนักเขียน จนกลายเป็นว่าพื้นที่ได้จำกัดผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลแว่นฟ้าประจำปี 2555 จำนวน 724 ผลงาน ขณะที่การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2557 ถูกยกเลิกกลางคัน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ทั้งนี้ การจัดประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2545  เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี รัฐสภาไทย โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และรัฐสภาไทย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธา และส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี 3. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่า ให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย 4. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ 

อย่างไรก็ตาม การจัดการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดในลักษณะพิเศษ มาแล้ว 2 ครั้ง โดยรวมครั้งนี้ด้วย ครั้งแรกเมื่อปี 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี รางวัลพานแว่นฟ้า ได้มีการพิจารณาเลือกสรรวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ 10 รางวัล ได้แก่

ขอบฟ้าขลิบทอง ของ อุชเชนี หรือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์ถึงเชิงตะกอน ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แด่วัยดรุณของชีวิต ของ ทวีปวร หรือ ทวีป วรดิลก

ทานตะวันดอกหนึ่ง ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ หรือ ศักดิชัย บำรุงพงศ์

ธรรมาธิปไตย : หลักปฏิบัติศาสนาและศีลธรรม (ตัดตอนจาก คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม) ของ พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญฺโญ)

นักกานเมือง ของ ลาว คำหอม หรือ คำสิงห์ ศรีนอก

เปิบข้าว (ตัดตอนจาก วิญญาณหนังสือพิมพ์ คำเตือนจากเพื่อนเก่าอีกครั้ง) ของ จิตร ภูมิศักดิ์

หมาตำรวจ ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

อาชญากรผู้ปล่อยนกพิราบ ของ ดอกประทุม หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ และเรื่อง

อีศาน ของ นายผี หรือ อัศนี พลจันทร

โดยการมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการมอบให้กับผลงานของนักเขียนไทยในอดีตที่มีเนื้อหาสาระแสดงทัศนะหรือ สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยในอดีตและปัจจุบันได้อย่างลุ่มลึก หลากหลาย งดงาม สมควรเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างเพื่อปลุกเร้าหรือเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้รักประชาธิปไตยในสังคมไทย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์