พล.อ.ธีรชัย นาควานิช นั่ง ผบ.ทบ. - พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกลาโหม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โยกย้าย 831 ตำแหน่ง พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็น ผบ.ทบ. - พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกลาโหม - พล.อ.วลิต โรจนภักดี เป็นรอง ผบ.ทบ. - พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เป็น ผบ.ทร. ส่วน พล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือดำน้า

ส่วนหนึ่งของการตำแหน่งนายทหารที่มีการปรับเปลี่ยน หลังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (แถวบน จากซ้ายไปขวา) (1) พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม (2) พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3) พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (4) พล.อ. วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

(แถวล่าง จากซ้ายไปขวา) (5) พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นเสนาธิการทหารบก (6) พล.อ.อ. วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ (7) พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ และ (8) พล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ที่มาของภาพ: กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กองทัพบก, โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองทัพเรือ)

 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รวม 831 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่

 

กระทรวงกลาโหม

พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

กองบัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.อ. ถาวร มณีพฤกษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ. ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

กองทัพบก

พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ. วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหารบก

พล.ท. กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท. สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พล.ท. สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พล.ท. สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พล.ท. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

พล.ต. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3

พล.ต. วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต. ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ. วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ. ทวิเดนศ อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ. เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.ท. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ท. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ท. มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ท. อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

 

กองทัพเรือ

พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ. ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ. ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ. พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

พล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

พล.ร.ท. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

น.อ. ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

 

โดยละเอียดของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

 

000

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

1. พลเอก นพดล ฟักอังกูร เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

2. พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น จเรทหารทั่วไป

3. พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

5. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

6. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

7. พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

8. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

9. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

10. พลเอก ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

11. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

12. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

13. พลโท ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

14. พลโท ปิยะ ครุธเวโช รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

15. พลโท วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

16. พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

17. พลโท วิสุทธิ์ นาเงิน รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

18. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

19. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ

20. พลโท เดชา ปุญญบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

21. พลโท อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

22. พลโท วรวุธ กิจพจน์ หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

23. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

24. พลโท วิทยา จินตนานุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

25. พลโท เอกพร พินโปน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

26. พลโท ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

27. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

28. พลโท เดชา เหมกระศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

29. พลโท ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

30. พลโท ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

31. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

32. พลโท อภิชัย หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

33. พลโท จีรศักดิ์ บุตรเนียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

34. พลโท พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

35. พลโท อัศวิน แจ่มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

36. พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

37. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

38. พลโท พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

39. พลอากาศโท นพดล นุ่มศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

40. พลอากาศโท ธนู ปานสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

 

41. พลโท อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

42. พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา

43. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

44. พลโท นพพงษ์ กิจรัตนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

45. พลตรี ชมพล อามระดิษ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

46. พลตรี ไชยชาญ ศรีวิเชียร รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

47. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตราเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

48. พลเรือตรี ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

49. พลอากาศตรี อรณพ เมนะรุจิ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

50. พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

51. พลตรี ชาติชาย แจ้งสี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

52. พลตรี พชร ชัยวุฒิ ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

53. พลตรี สุทธิศักดิ์ สลักคำ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

54. พลตรี สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

55. พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ

56. พลตรี รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

57. พลตรี อภิชาติ อุ่นอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

58. พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

59. พลตรี สรโกเศศ เปี่ยมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

60. พลตรี สถาพร มหารักษิต ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

 

61. พลตรี สมนึก เอนกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

62. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

63. พลตรี สมศักดิ์ ต่างท้วม หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

64. พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

65. พลตรี สิทธิพร ศรีสุขโข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

66. พลตรี ชูนล หาสารีสร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

67. พลตรี ชัยยศ อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

68. พลอากาศตรี ชิดพล เกษมคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)

69. พลตรี อำนาจ สมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

70. พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

 

71. พลตรี จักรกริช จันเทร์มะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

72. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

73. พลตรี อภินันท์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

74. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

75. พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา

76. พลตรี รภิต ประทุมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา

77. พลตรี พนมเทพ เวสารัชชนันท์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

78. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

79. พลตรี อนิรุจน์ มัสโอดี นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

80. พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 

81. พลตรี มโน นุชเกษม ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

82. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

83. พลตรี ร่มเกล้า ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

84. พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

85. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

86. พันเอก ประจักร ยิ้มภักดี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

87. พันเอก ฐิติพล ไวยพจน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

88. พันเอก ไชยอนันต์ คำชุ่ม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

89. พันเอก ยุทธนินทร์ บุนนาค เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

90. พันเอก นุชิต ศรีบุญส่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

 

91. พันเอก เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

92. พันเอก ธนพล เป๋อรุณ เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

93. นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

94. พันเอก บรรพต เกิดผลเสริฐ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร

95. นาวาเอก สรรศิริ เจริญศักดิ์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

96. พันเอก สราดล สุรัตพิพิธ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

97. นาวาเอก เผ่าเทพ ประสานพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ

98. พันเอก สัณณชัย ทองขวัญ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

99. พันเอก สมบัติ ประสานเกษม เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

100. พันเอก ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม

 

101. พันเอก วีระวุฒิ ผันนภานุกูล เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

102. พันเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

103. พันเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม

104. พันเอก โกศล ชูใจ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

105. พันเอก ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

106. พันเอก เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

107. พันเอก ณพล จีนวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

108. พันเอกหญิง บุญรักษา นาควานิช เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

109. พันเอก จีรวัฒน์ รอดทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

110. พันเอก วัลลภ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

111. พันเอก สุพมิตร ตรีธารทิพย์วิกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

112. พันเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

113. พันเอก สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

114. พันเอก วรวุธ เอี่ยมอำภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

115. พันเอก รังษี กิตติญาณทรัพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

116. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

117. พันเอก คำรณ ชาติเสวียง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

118. พันเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

119. พันเอก เอกมล สินหนัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

120. พันเอก จรรยา ปัถวีเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

121. พันเอก อดิศร ขาวกระจ่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

122. พันเอก ดำรง เรืองฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

123. พันเอก วิญญู เชาว์นวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

124. พันเอก พีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

125. พันเอก นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

126. พันเอก ชาติชาย มาเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

127. พันเอก ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

128. พันเอก สุเชษฐ์ ตันยะเวช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

129. พันเอก ชุมพล แก้วล้วน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

130. พันเอก อภิชาติ ไชยะดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

131. พันเอก ชำนัญพจน์ พูลเกษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

132. นาวาอากาศเอก นิพัทธ เล็กขาว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

133. พันเอกหญิง พรกมล พิพิธกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

134. พันเอกหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

135. พันเอกหญิง วัชราภรณ์ แจ่มสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

136. พันเอกหญิง อรวรรณ อุชชิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

137. พันเอกหญิง วราภรณ์ นาครัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

138. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

139. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

140. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

141. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

142. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

143. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

144. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร

145. พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร

146. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร

147. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

148. พลเอก ธวัชชัย บุญศรี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

149. พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น รองเสนาธิการทหาร

150. พลโท หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

151. พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี ปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

152. พลอากาศโท ยรรยง คันธสร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)

153. พลโท สีหนาท วงศาโรจน์ เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

154. พลโท สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

155. พลโท บุญชู เกิดโชค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

156. พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

157. พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

158. พลโท ณัศพล กันตะปีติ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

159. พลโท พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

160. พลโท วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

 

161. พลโท พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

162. พลโท ทศพร ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

163. พลโท สมชาย วัชรานาถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

164. พลโท พิจิตร แก้วลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดบัญชีทหาร

165. พลโท ธนสร ป้องอาณา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

166. พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร

167. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

168. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

169. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

170. พลตรี ชัยยันต์ จิตต์ทา รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

 

171. พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

172. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

173. พลอากาศตรี ไกรพล ยั่งยืน รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร

174. พลตรี ธงชัย สาระสุข รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร

175. พลตรี พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

176. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

177. พลตรี สถาพร พันธ์กล้า ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหาร

178. พลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

179. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

180. พลตรี ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

181. พลตรี ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

182. พลตรี สุวัฒน์ เจียมอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

183. พลตรี จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

184. พลตรี ชัยกรณ์ นิลเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

185. พลตรี สุพัฒน์ ภูตินาถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

186. พลตรี ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

187. พลตรี สุทธินันท์ ชมภูจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

188. พลตรี ปรัชญา นครเก่า รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

189. พลตรี พัชระ จำรัสประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

190. พลตรี ณัฐ จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

 

191. พลตรี สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

192. พลตรี นิพนธ์ มณีใส ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

193. พลตรี ณัฐกร ทิพย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

194. พลตรี เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

195. พลตรี ภานุสร เกษสังข์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

196. พลตรี ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

197. พลตรี ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

198. พลตรี สุรพล วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

199. พลตรี ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

200. พลตรี เทวัญ สมบุญโต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

 

201. พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

202. พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร

203. พลตรี สนธิ นวกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

204. พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

205. พลตรี ทำนุ โพธิ์งาม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

206. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

207. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

208. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

209. พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

210. พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร

เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

 

211. พลตรี คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

212. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร

213. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร

เป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

214. พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร

215. พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร

เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

216. พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองปลัดบัญชีทหาร

217. พลอากาศตรี มงคล พันธุ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

218. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร

กับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการก่อการร้ายสากล

219. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ

 

220. พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

221. พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

222. พลตรี อภิรมย์ จินตเกษกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร

223. พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร

เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

224. พลตรี วิบูลจิตร สว่างอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร

225. พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

226. พลตรี จรูญ อำภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

227. พลตรี ศุภเดช แก้วเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

228. พลอากาศตรี รัฐเดช จุลวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

229. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

230. พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

231. พลอากาศตรีหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ เจ้ากรมการเงินทหาร

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

232. พันเอก วันชัย ชัยประภา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

233. พันเอก ธิติชัย เทียนทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

234. พันเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

235. พันเอก ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

236. พันเอก นพดล มังคละทน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

237. พันเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

238. พันเอก ธีระ ญาณวโร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำเสนาธิการทหาร

239. นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

240. นาวาเอก วรรณ์ลบ ทับทิม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองเสนาธิการทหาร

 

241. นาวาเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

242. พันเอก ดนัย เถาว์หิรัญ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

243. พันเอก วิชัย ชูเชิด เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร

244. พันเอก มนต์ ทวีวรรณบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

245. พันเอก ศุภฤกษ์ ชัยชนะ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

246. พันเอก หัสฎี วงศ์อิศเรศ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

247. พันเอก ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

248. พันเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

249. พันเอก สัณห์เพชร สายสรรพมงคล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

250. นาวาอากาศเอก อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

 

251. นาวาอากาศเอก ศุภณัฏฐ หนูรอด เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

252. นาวาอากาศเอก ไกรสร จันทร์เรือง เป็น รองปลัดบัญชีทหาร

253. พันเอก พหล แก้วพรรณนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

254. พันเอก จีรยุทธ ทุนเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

255. พันเอก ธนภัทร พละพล เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

256. พันเอก วิธัต เสมาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

257. พันเอก สุชาติ สุทธิผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

258. พันเอก วรพจน์ เร้าเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

259. พันเอก อำนาจ จันทรนิมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

260. พันเอก ขจรจักร ศิริมงคลพิสิษฎฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

 

261. พันเอก ทวีป ปิยะอรุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

262. พันเอก ชรารักษ์ สมนาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

263. พันเอก สุริยะ วงศ์ใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

264. พันเอก วิสุทธิ์ บุญยินดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

265. พันเอก สุชาต สุขสายชล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

266. พันเอก ไพโรจน์ ศรีคเรศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

267. พันเอก ทนงศักดิ์ รองทิม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

268. พันเอกหญิง พิรุณี เลขกิจสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

269. พันเอกหญิง จารุณี อรัณยกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

270. พันเอกหญิง กรวิกา โพธิโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

 

271. นาวาเอกหญิง ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

272. นาวาเอกหญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

273. นาวาเอกหญิง จินดา สระสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

274. นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก

275. พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

276. พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

277. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

278. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหารบก

279. พลเอก กิตติ อินทสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

280. พลเอก ชนะพล แก้ววาตะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

281. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

282. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

283. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

284. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

285. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

286. พลโท วิวรรธน์ สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

287. พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

288. พลโท สมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

289. พลโท พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

290. พลโท อาชาไนย ศรีสุข แม่ทัพน้อยที่ 2

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

 

291. พลโท เกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ 3

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

292. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย แม่ทัพน้อยที่ 4

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

293. พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

294. พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

295. พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

296. พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

297. พลโท สิริศักดิ์ วรเจริญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

298. พลโท สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล ที่ปรึกษากองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

299. พลโท พันธ์ศักด์ิ จันทร์ด้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

300. พลโท ตฤณ กาญจนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

 

301. พลโท นคร สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

302. พลโท อภิรัตน์ สุวรรณตรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

303. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

เป็น รองเสนาธิการทหารบก

304. พลโท สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก

เป็น รองเสนาธิการทหารบก

305. พลโท สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็น รองเสนาธิการทหารบก

306. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ 1

เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

307. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

308. พลตรี วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1

เป็น รองเสนาธิการทหารบก

309. พลตรี จิระพันธ์ มาลีแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

เป็น รองเสนาธิการทหารบก

310. พลตรี สรรชัย อจลานนท์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก

เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

 

311. พลตรี ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก

312. พลตรี ธนเดช เหลืองทองคำ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

313. พลตรี ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการ

ทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

314. พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3

เป็น แม่ทัพภาคที่ 3

315. พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4

เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

316. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1

เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1

317. พลตรี วิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ 2

เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2

318. พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ 3

เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3

319. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4

เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4

320. พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

321. พลตรี ธนดล สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง

เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

322. พลตรี วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

323. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

324. พลตรี มณฑล วัฒนธร เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย

ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

325. พลตรี พลรบ โชคระดา รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

326. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

327. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา

พระองค์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)

328. พลตรี ชลอ เหาะเจริญสุข รองปลัดบัญชีทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

329. พลตรี ประวิทย์ หูแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 2

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

330. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

 

331. พลตรี ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รองแม่ทัพน้อยที่ 2

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

332. พลตรี โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย

ทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

333. พลตรี จัดพล วุฑฒกนก รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

334. พลตรี สมพงษ์ ไทรงาม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

335. พลตรี ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

336. พลตรี นพดล ยิ้มถนอม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

337. พลตรี เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

338. พลตรี บรรณวัฒน์ มาโกมล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

339. พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ เจ้ากรมการเงินทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

340. พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

 

341. พลตรี พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

342. พลตรี วิบูล ขยันกิจ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ

กองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

343. พลตรี จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

344. พลตรี มนตรี กำแพงเศรษฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

345. พลตรี ธนกร จงอุตส่าห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

346. พลตรี การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

347. พลตรี ไสว พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

348. พลตรี ฐิตินันท์ อุตมัง ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

349. พลตรี สรชัช วรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ

ยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

350. พลตรี ณรงค์ สบายพร ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร

กรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

 

351. พลตรี โสภณ สงวนพงษ์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

352. พลตรี วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

353. พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

354. พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

355. พลตรี ธีระ กรใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

356. พลตรี จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

357. พลตรี อัคร ทิพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

358. พลตรี ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

359. พลตรี ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

360. พลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

 

361. พลตรี บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

362. พลตรี สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

363. พลตรี ต่อศักดิ์ สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

364. พลตรี วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

365. พลตรี อัษฎา แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

366. พลตรี เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

367. พลตรี นักรบ บุญบัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

368. พลตรี สมภพ ยะโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก

369. พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล

กรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก

370. พลตรี ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ

ทางทหารกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

 

371. พลตรี กัมพล ดิษฐคำเริง ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

372. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

373. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

374. พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

375. พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

376. พลตรี โอม สิทธิสาร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3

377. พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3

378. พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4

379. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 4

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4

380. พลตรี เกื้อกูล อินนาจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี

เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4

 

381. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1

เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1

382. พลตรี สมชาย เพ็งกรูด เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2

เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 2

383. พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

384. พลตรี พิบูลย์ มณีโชติ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

385. พลตรี บุญธัม สามปรุ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

386. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1

เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

387. พลตรี พิษณุ บุญรักษา เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก

เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก

388. พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ

กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

389. พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

390. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

391. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

392. พลตรี สุริศร์ สุขชุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

393. พลตรี ธรรมนูญ วิถี ผู้ชำนาญการกองทัพบก

เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

394. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม

เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

395. พลตรี สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

396. พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

397. พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

398. พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

399. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16

400. พลตรี สุริยา ปาวรีย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19

 

401. พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21

402. พลตรี มนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25

403. พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26

404. พลตรี สถาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

405. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

406. พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

407. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35

408. พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

409. พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38

410. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310

 

411. พลตรี ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43

412. พลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44

413. พลตรี วิชัย ทัศนมณเฑียร เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45

414. พลตรี โภชน์ นวลบุญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี

เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46

415. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

416. พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์

พระมงกุฎเกล้า

417. พลตรี อดิศร โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

418. พลตรี ดุษฎี ทัตตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

419. พลตรี สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

420. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ เลขานุการกองทัพบก

เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

421. พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

422. พลตรี วชิรทิตย์ ยี่สาคร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

423. พลตรี วิเชต เมาลานนท์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

424. พลตรี สุเทพ พูลวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

425. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

426. พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

427. พันเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

428. พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5

429. พันเอก ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

430. พันเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2

รักษาพระองค์

 

431. พันเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

432. พันเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

433. พันเอก ธานินทร์ สุวรรณคดี เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4

434. พันเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

435. พันเอก อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17

436. พันเอก อัศวิน บุญธรรมเจริญ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18

437. พันเอก อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

438. พันเอก อำนวย จุลโนนยาง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24

439. พันเอก อรรถ สิงหัษฐิต เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210

440. พันเอก บุญยืน อินกว่าง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

 

441. พันเอก วิรัช ปัญจานนท์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34

442. พันเอก สุพจน์ บูรณจารี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36

443. พันเอก เกียรติศักดิ์ ดวงแดง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

444. พันเอก เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1

445. พันเอก วัลลภ ฐิติกุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 4

446. พันเอก ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

447. พันเอก ชูชาติ สุกใส เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก

448. พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

449. พันเอก ปัณณทัต กาญจนะวสิต เป็น เลขานุการกองทัพบก

450. พันเอก ลือเดช แสงชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

 

451. พันเอก ศักดา ศิริรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก

452. พันเอก วัลลภ แดงใหญ่ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

453. พันเอก พิชัย ผลพันธิน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

454. พันเอก ปราการ ปทะวานิช เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

455. พันเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3

456. พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1

457. พันเอก ชาญชัย ว่านเครือ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2

458. พันเอก สมพล ปานกุล เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4

459. พันเอก อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

460. พันเอก บัณฑิต สุวัฑฒน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

 

461. พันเอก สุเทพ หิมารัตน์ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก

462. พันเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก

463. พันเอก พีระ ฉิมปรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก

464. พันเอก ชนาวุธ บุตรกินรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก

465. พันเอก สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารบก

466. พันเอก รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

467. พันเอก วิทยา เปี่ยมสุวรรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

468. พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

469. พันเอกหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

470. พันเอก เธียรศักดิ์ รื่นเริง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

 

471. พันเอก เศกสุข กำธร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

472. พันเอก ชวการ คมคาย เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

473. พันเอก กุศล ฤทธิ์เรืองเดช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

474. พันเอก ศักดา เนียมคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

475. พันเอก ฐิติศักดิ์ สมทัศน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

476. พันเอก กรีพล อุทิตสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

477. พันเอก บัณฑิต สะอาดศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

478. พันเอก องอาจ คุลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

479. พันเอก อนุสรณ์ นุตสถิตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

480. พันเอก เรวัตร์ พิชิตโชคอนันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

481. พันเอก อาทิตย์ สุขพลอย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

482. พันเอก สุรชัย สินไชย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

483. พันเอก ฉัตรกุล บัวรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

484. พันเอก บรรพต พูลเพียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

485. พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

486. พันเอก อรรถพร อินทรทัต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

487. พันเอก ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

488. พันเอก วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

489. พันเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

490. พันเอก สุชาติ พรมใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

491. พันเอก คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

492. พันเอก กฤษณะ วัชรเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

493. พันเอก อรรถพร ทองธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

494. พันเอก มานะ ตรีนิคม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

495. พันเอก โสภณ จันทร์เปรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

496. พันเอก ปริญญา ปูรณะปัญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

497. พันเอก ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

498. พันเอก นันทวงศ์ โชคถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

499. พันเอก ราเชนทร์ จั่นทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

500. พันเอก ถวัลย์ สิริวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

501. พันเอก ศุภณัฎฐ์ อ่วมประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

502. พันเอก ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

503. พันเอก ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

504. พันเอก วัลลภ เจิมภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

505. พันเอก ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

506. พันเอก อังกูร เอี้ยงทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

507. พันเอก เกรียงไกร หาญตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

508. พันเอก ประดิษฐ์ วิยะรันดร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

509. พันเอก สุขสันต์ โบว์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

510. พันเอก สมสกุล แสงงาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

511. พันเอก เกรียงเดช แย้มโอษฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

512. พันเอก ชลิต แย้มจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

513. พันเอก ประสิทธิ์ ปัญจภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

514. พันเอก มนตรี กันธรีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

515. พันเอก ศศิวัฒน์ เยือกเย็น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

516. พันเอก สงบ นาคถนอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

517. พันเอก ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

518. พันเอก ปรีดา ศรีนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

519. พันเอก อาทิตย์ สายสรรพมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

520. พันเอก สมชาย พวงจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

521. พันเอก ปฎิญญา ลีลาศเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

522. พันเอก จิตติ ชื่นชุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

523. พันเอก พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

524. พันเอก ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

525. พันเอก ประเสริฐ แสงสูงเนิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

526. พันเอก เฉลิมชนม์ ดวงกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

527. พันเอก วิจารณ์ จดแตง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

528. พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

529. พันเอกหญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

530. พันเอกหญิง วรัญญา มณีรินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

531. พันเอกหญิง จุลลดา แสนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

532. พันเอกหญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

กองทัพเรือ

533. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ

เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

534. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

535. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

536. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

537. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น เสนาธิการทหารเรือ

538. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล รองเสนาธิการทหารเรือ

เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

539. พลเรือโท ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

540. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ

เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

 

541. พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

542. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

543. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

544. พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

545. พลเรือโท พิเชฐ ขำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

546. พลเรือโท อนันต์ สุขณียุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

547. พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

548. พลเรือโท ศุภพงษ์ ศิริสนธิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

549. พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน รองเสนาธิการทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

550. พลเรือโท ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

 

551. พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

552. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

553. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

554. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

555. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

556. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

557. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

558. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

559. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

560. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

 

561. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

562. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

563. พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

564. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

565. พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

566. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

567. พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

568. พลเรือตรี อรุณ ทองแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

569. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

570. พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์

 

571. พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

572. พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

573. พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

574. พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

กองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

575. พลเรือตรี นิเวช บุตรศรี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

576. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

577. พลเรือตรี อดิเรก ชมภูนุช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

578. พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

579. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

580. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ

 

581. พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

582. พลเรือตรี วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

583. พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

584. พลเรือตรี คณิน ชุมวรฐายี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

585. พลเรือตรี สำราญ โชติทัตต์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

586. พลเรือตรี พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

587. พลเรือตรี อำนวย ประพันธ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

588. พลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

589. พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

590. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

 

591. พลเรือตรี อุบล อินทรพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

592. พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

กองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

593. พลเรือตรี สิงขร ธีระสินธุ์ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

594. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

595. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

596. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

597. พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

598. พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

599. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

600. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

 

601. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

602. พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

603. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

604. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

605. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

606. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ

607. พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น เลขานุการกองทัพเรือ

608. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

609. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

610. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

611. พลเรือตรี ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

612. พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

613. พลเรือตรี บรรเจิด วิภาตะวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

614. พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

615. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

616. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เป็น รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

617. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

618. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

619. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

620. พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ รองปลัดบัญชีทหารเรือ

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

 

621. พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

622. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

623. พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2

เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

624. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

625. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

626. พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

627. พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

628. พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

629. พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

630. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

 

631. พลเรือตรี บุญเรือง หอมขจร ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

632. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล

กรมกำลังพลทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

633. พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

634. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

635. พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

636. พลเรือตรี ธีรกุล พิชัยจุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

637. พลเรือตรี ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

638. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

639. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

640. พลเรือตรี ไชยชนะ อาทมาท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

641. พลเรือตรี สันติ เปาอินทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

642. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

643. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ

กองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

644. พลเรือตรี ประพัฒน์ สมบุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

645. พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

646. พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

647. พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1

เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

648. พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

649. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่ง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

650. พลเรือตรี วสันต์ สุภาสงวน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

 

651. พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ

เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

652. พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าว

ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

653. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

654. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

655. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ

กองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

656. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

657. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

658. พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3

659. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

660. นาวาเอก สอง เอกมหาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

 

661. นาวาเอก พรชัย แย้มกลิ่น เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

662. นาวาเอก วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

663. นาวาเอก โสภณ จงเรืองศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

664. นาวาเอก ธีรวัฒน์ ศรีชลา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

665. นาวาเอก ต่อศักดิ์ วิจิตรโท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

666. นาวาเอก เสนิส ทังสุบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

667. นาวาเอก อนุชาติ บุญรอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

668. นาวาเอก สุธรรม อยู่ดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

669. นาวาเอก สมัย ใจอินทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

670. นาวาเอก นพรัตน์ เลิศล้ำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

 

671. นาวาเอก สมเจตน์ วันหว่าน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

672. นาวาเอก ศุภกร ปรกแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

673. นาวาเอก สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

674. นาวาเอก มนู เสียงเสนาะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

675. นาวาเอก สิรภพ สุวรรณดี เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

676. นาวาเอก สุรพงษ์ เผือกน้อย เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

677. นาวาเอก ปรัชญา กุมุท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

678. นาวาเอก จารึก สมรรคบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

679. นาวาเอก พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

680. นาวาเอก เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

 

681. นาวาเอก ศิริชัย เนยทอง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

682. นาวาเอก สมชนก จารุวัสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

683. นาวาเอก สมจิต เพชรทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

684. นาวาเอก วุฒิศักดิ์ คงนาวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

685. นาวาเอก พีระ อดุลยาศักดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

686. นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

687. นาวาเอก ปณิธาน วังกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

688. นาวาเอก ณรงค์เดช สภานุชาต เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

689. นาวาเอก ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

690. นาวาเอก ธีรกุล กาญจนะ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

 

691. นาวาเอก วรงกรณ์ โอสถานนท์ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

692. นาวาเอก ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1

693. นาวาเอก วศิน บุญเนือง เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

694. นาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

695. นาวาเอก ยงยุทธ พร้อมพรหมราช เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

696. นาวาเอก ดามพ์ ปิ่นเฉลียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

697. นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

698. นาวาเอก บวร มัทวานุกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

699. นาวาเอก วรพล ทองปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

700. นาวาเอก มนตรี รอดวิเศษ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2

 

701. นาวาเอก รณภพ กาญจนพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

702. นาวาเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมข่าวทหารเรือ

703. นาวาเอก วราห์ แทนขำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

704. นาวาเอก สมพงษ์ บุญด้วยลาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

705. นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ

706. นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

707. นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

708. นาวาเอก วิศาล ปัณฑวังกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ

709. นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

710. นาวาเอก กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

 

711. นาวาเอก กรกฎ กาญจนพังคะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

712. นาวาเอก พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

713. นาวาเอก ภราดร พวงแก้ว เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ

714. นาวาเอก วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

715. นาวาเอกหญิง อัจฉรา จันทรอารีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

716. นาวาเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

717. นาวาเอก ชุตินธร ทัตตานนท์ เป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

718. นาวาเอก ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

 

กองทัพอากาศ

719. พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

720. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

721. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

722. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

723. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

724. พลอากาศเอก สมศักดิ์ นะวิโรจน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

725. พลอากาศโท นิทัศน์ ศิริมาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ

เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

726. พลอากาศโท สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองเสนาธิการทหารอากาศ

เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

727. พลอากาศโท ธานินทร์ กิจสาลี รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

728. พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

729. พลอากาศโท นิรันดร์ ยิ้มสรวล ปลัดบัญชีทหารอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

730. พลอากาศโท ปรีชา แถมรัตน์ เจ้ากรมกำลังพลทหาร

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

 

731. พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ

ทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

732. พลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

733. พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

734. พลอากาศโท เอกรัฐ ษรานุรักษ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

735. พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย เจ้ากรมช่างอากาศ

เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ

736. พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

737. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

738. พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

739. พลอากาศโท อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

740. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 

741. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

742. พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ

743. พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

744. พลอากาศโท กิติวัฒน์ ภักดีเสนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

745. พลอากาศโท วิริยะ มีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

746. พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

747. พลอากาศตรี ธีรวุฒิ บุญเลิศ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

748. พลอากาศตรี วันชัย นุชเกษม รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

749. พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

750. พลอากาศตรี กอบชัย คงปรีชา รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

751. พลอากาศตรี ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

752. พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

753. พลอากาศตรี เปรมศักดิ์ อุทัยภพ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ

754. พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

755. พลอากาศตรี สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การบินและอวกาศกองทัพอากาศ

756. พลอากาศตรี กัลชาญ หอมไกรลาศ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

757. พลอากาศตรี เจริญ สมัคราษฎร์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

758. พลอากาศตรี ชวดล สันตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการ

ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

759. พลอากาศตรี ดล บัณฑุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

760. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

 

761. พลอากาศตรี นิกร ชำนาญกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

762. พลอากาศตรี ยรรยง คุณโฑถม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

763. พลอากาศตรี รุ่งโรจน์ กองมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

764. พลอากาศตรี สกันต์ สอนหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

765. พลอากาศตรี สมคิด พัวเวส ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

766. พลอากาศตรี สุเทพ บุญนิมิตร ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบิน

พระราชพาหนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

767. พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

768. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

769. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

770. พลอากาศตรี หม่อมหลวงเทพสฤษด์ิ เทวกุล เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ

 

771. พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ

772. พลอากาศตรี ไชยศ เทียนคำศรี เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

773. พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

774. พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

775. พลอากาศตรี วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

776. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

777. พลอากาศตรี นพฎล ทองพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

อากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

778. พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้อำ นวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละ

ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

779. พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

780. พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

781. พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

782. พลอากาศตรี ไพศาล น้ำทับทิม รองปลัดบัญชีทหาร

เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

783. พลอากาศตรี วารินทร์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช

784. พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง ศาสตราจารย์ กองการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

นวมินทกษัตริยาธิราช

785. พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

786. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

787. พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

788. พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

789. พลอากาศตรี เจษฎา ไชยภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

790. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

 

791. พลอากาศตรี ธีระพันธ์ บุษสาย ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

792. พลอากาศตรี มนัส ลาภเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

793. นาวาอากาศเอก กีรติ วรทรัชต์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหาร

ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

794. นาวาอากาศเอก กฤษดา จันทร์อินทร์ เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

795. นาวาอากาศเอก เขมทัต จิระประภา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

796. นาวาอากาศเอก นภาพล อาชวาคม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการทหารอากาศ

797. นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก เป็น ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ

และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

798. นาวาอากาศเอก สมชาย พงศ์พระธานี เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

799. นาวาอากาศเอก สุรทิน ยาวะโนภาส เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ

 

800. นาวาอากาศเอก ยุทธชัย วัชรสิงห์ เป็น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

801. นาวาอากาศเอก สำเริง พูลเพิ่ม เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

802. นาวาอากาศเอก พิชาญ พิชัยณรงค์ เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

803. นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัย

พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

804. นาวาอากาศเอก สรายุทธ์ มหัตกีรติ เป็น ผู้อำ นวยการสำ นักนโยบายและ

บริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

805. นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ

806. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

807. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

808. นาวาอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

809. นาวาอากาศเอก ชฤทธิพร คำหอม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

810. นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

 

811. นาวาอากาศเอก อัครพล กลิ่นอุบล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

812. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ สังข์สำราญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

813. นาวาอากาศเอก เฉลิมพร ขำนวลทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

814. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สาโรช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

815. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ แตงหอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

816. นาวาอากาศเอก ปวริศ พัฒน์ศรีอโนทัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

817. นาวาอากาศเอก ปัญญา ชาญปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

818. นาวาอากาศเอก ภูวเดช นันทนะมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

819. นาวาอากาศเอก มานิตย์ เหล่าคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

820. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ยศะทัตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

 

821. นาวาอากาศเอก วินัย เกิดสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

822. นาวาอากาศเอก วุฒิชัย เมตตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

823. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ คล้ายแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

824. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ล้วนวิเชียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

825. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ อุตมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

826. นาวาอากาศเอก สุพจน์ บทสันเทียะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

827. นาวาอากาศเอก อภิชัย ศักดิ์สุภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

828. นาวาอากาศเอก อรรถพล พัฒนครู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

829. นาวาอากาศเอก อารีย์มิตร จันทรสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

830. นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

831. นาวาอากาศเอกหญิง สุพัตรา สุรทิณฑ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ยกเว้นหมายเลข 339, 351, 419, 447, 528

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์