12 มาตราที่อยากเห็นในรัฐธรรมนูญใหม่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำให้มีรัฐธรรมนูญ  ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงขอเสนอความเห็นโดยสุจริต (ไม่ได้ชื่นชมหรือต่อต้านร่างของทางราชการ) ต่อการมีรัฐธรรมนูญ  ถ้าเป็นไปได้ ผมขออนุญาตเสนอให้มีมาตราต่อไปนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

มาตรา 1  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่รับใช้ประชาชน สำนึกในพระคุณของประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงโดยห้ามจัดงานรื่นเริง ห้ามการอวยพรวันเกิด ยกเว้นการจัดงานเฉพาะในหมู่ญาติในวันหยุดราชการเป็นการส่วนตัว

มาตรา 2  ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:
(4) ต่อต้านการใช้กำลังล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจนกว่าชีวิตจะหาไม่

มาตรา 3  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานราคาตลาดโดยจ่ายให้สูงกว่าราคาตลาดร้อยละยี่สิบ รวมทั้งพิจารณาทดแทนค่าความเสียหายอื่นของผู้ถูกเวนคืน  แต่หากการเวนคืนทำให้ทรัพย์สินของผู้ถูกเวนคืนมีมูลค่าสูงขึ้นเกินกว่ามูลค่าที่ถูกเวนคืนและรวมความเสียหายอื่น ผู้ถูกเวนคืนไม่ต้องรับค่าทดแทน

มาตรา 4  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสี่ร้อยคน

มาตรา 5  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวนสองร้อยคนโดยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

มาตรา 6  ให้ยกเลิกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิกที่ว่าให้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เพราะจบการศึกษาระดับใดก็สามารถทำงานได้ ไม่ควรจำกัดสิทธิ)

มาตรา 7  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี

มาตรา 8  ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

"ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต รับใช้ประชาชน สำนึกในพระคุณของประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

มาตรา 9  ให้จัดสรรภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละห้าสิบที่จัดเก็บได้ในท้องถิ่น ให้ใช้สอยเฉพาะในท้องถิ่น  หากไม่เพียงพอรัฐบาลพึงจัดหาให้เพิ่มเติมตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 10  ให้เลิกแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา (คนไทยทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการต่อสู้ในศาลยุติธรรมทั้งสามชั้น)

มาตรา 11  ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเฉพาะในระหว่างประกาศสงคราม

มาตรา 12  องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้ารับการสรรหา และให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีอายุสามสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้คัดเลือกจำนวนคณะละยี่สิบคน แล้วเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อลงมติคัดเลือกให้เหลือสิบคนในแต่ละคณะ

ผมก็หวังให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่ดีตามนานาอารยประเทศ และเคารพในประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่เสียภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ กันคนละนิดละหน่อย แต่รวมกันมหาศาลกว่าบริษัทห้างร้านหรือคหบดีที่ร่ำรวย 

เรามาร่วมกันสนับสนุนรัฐบาลตามที่กล่าวว่า "เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา. . ." ด้วยครับ

 

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์