ใครเป็นใคร ในการลงมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบร่าง รธน.

สแกนโดยละเอียด แบ่ง สปช. 7 กลุ่มอาชีพ พบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ คว่ำร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด ด้านนักการเมืองยังไล่เลี่ยคว่ำไม่คว่ำ ส่วนนักวิชาการ เอ็นจีโอ และนายทุน หนุ่นมากกว่าคว่ำ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 คน เป็น ผลให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านการรับรอง คณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญต้องสิ้นสุดลง หน้าที่ของสปช.สิ้นสุดลง และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องตั้งคณะกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นมายกร่างต่อไป

ในการประชุมเพื่อลงมติ มีสมาชิกสปช.เข้าประชุมครบทั้ง 247 คน จากเดิมที่สมาชิกมี 250 คน แต่ลาออกไปสองคน คือ ทิชา ณ นคร กับ สุวิทย์ เมษินทรีย์ และโดนใบแดงหนึ่งคน คือ ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์

หากจำแนกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน / นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น / เอ็นจีโอ-นักเคลื่อนไหวทางสังคม / นักวิชาการ-อาจารย์-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / กลุ่มข้าราชการทหาร-ตำรวจ / พ่อค้า-นักธุรกิจ / สื่อ+อื่นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางการลงคะแนน จะพบว่าแต่ละกลุ่มมีทิศทางการลงมติดังนี้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

"กลุ่มข้าราชการทหาร-ตำรวจ" มี 31 คน ลงมติเห็นชอบเพียง 3 คน คือ พลโทนคร สุขประเสริฐ / พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป / พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช และลงมติไม่เห็นชอบมากถึง 28 คน

"กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น" มี 47 คน ลงมติเห็นชอบ 19 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 28 คน

"กลุ่มเอ็นจีโอ-นักเคลื่อนไหวทางสังคม" มี 10 คน ลงมติเห็นชอบ 8 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 2 คน

"กลุ่มนักวิชาการ-อาจารย์-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" มี 33 คน ลงมติเห็นชอบ 20 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 13 คน

"กลุ่มข้าราชการพลเรือน" มี 81 คน ลงมติเห็นชอบ 33 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 48 คน

"กลุ่มพ่อค้า-นักธุรกิจ" มี 24 คน ลงมติเห็นชอบ 14 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 10 คน

"กลุ่มสื่อ+อื่นๆ" มี 14 คน ลงมติเห็นชอบ 8 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 6 คน

ทั้งนี้ผู้ที่ลงมติ "งดออกเสียง" 7 คน ประกอบด้วย กูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง / ทัศนา บุญทอง / เทียนฉาย กีระนันทน์ / พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ / อำพล จินดาวัฒนะ / พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

 

นอกจากนี้ หากแบ่งโดยจำแนกจาก สปช. ที่สรรหามาจากแต่ละจังหวัด กับ สปช. ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 11 ด้าน พบว่า สปช.จังหวัด จำนวน 76 คน ทิศทางการลงมติดังนี้

ลงมติเห็นชอบ 15 คน แบ่งเป็น ภาคกลาง 4 คน / ภาคตะวันออก 2 คน / ภาคเหนือ 4 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน / ภาคใต้ 2 คน / ภาคตะวันตก 1 คน

ลงมติไม่เห็นชอบ 61 คน แบ่งเป็น  ภาคกลาง 18 คน / ภาคตะวันออก 4 คน / ภาคเหนือ 5 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 คน / ภาคใต้ 12 คน / ภาคตะวันตก 4 คน

ส่วนสปช.ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ลงมติเห็นชอบ 90 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 74 คน

ข้อสังเกต

1) กลุ่มข้าราชการ-นักการเมือง ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมไปถึง ข้าราชการตำรวจและทหาร เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ

2) เสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มนักวิชาการ-อาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มนักเคลื่อนไหว-เอ็นจีโอ เป็นผู้ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

3) กลุ่มพ่อค้าและกลุ่มสื่อมีสัดส่วนของการเห็นชอบกับไม่เห็นชอบใกล้เคียงกัน แต่ผู้เห็นชอบก็ยังมากกว่า

4) สปช. จังหวัด ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ

 

รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปทั้ง 250 คน

*สามารถสำรวจว่าใครเป็นใครได้ที่นี่ : สแกนใครเป็นใครใน สปช.: สภาปฎิรูปรายทุนขุนนางและนกหวีด

1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด

ไม่เห็นชอบ

2. นายกาศพล แก้วประพาฬ

ไม่เห็นชอบ

3. นายกิตติ โกสินสกุล

ไม่เห็นชอบ

4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

เห็นชอบ

5. นายกงกฤช หิรัญกิจ

เห็นชอบ

6. นายกมล รอดคล้าย

ไม่เห็นชอบ

7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

ไม่เห็นชอบ

8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี

ไม่เห็นชอบ

9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

เห็นชอบ

10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

เห็นชอบ

11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง

ไม่เห็นชอบ

12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ไม่เห็นชอบ

13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี

งดออกเสียง

14. นายเกริกไกร จีระแพทย์

เห็นชอบ

15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

ไม่เห็นชอบ

16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

ไม่เห็นชอบ

17. นายโกเมศ แดงทองดี

ไม่เห็นชอบ

18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ

ไม่เห็นชอบ

19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์

ไม่เห็นชอบ

20. นายไกรราศ แก้วดี

เห็นชอบ

21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

เห็นชอบ

22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

เห็นชอบ

23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์

ไม่เห็นชอบ

24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา

ไม่เห็นชอบ

25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์

เห็นชอบ

26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

เห็นชอบ

27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

ไม่เห็นชอบ

28. นายคณิศร ขุริรัง

ไม่เห็นชอบ

29. นายคำนูณ สิทธิสมาน

เห็นชอบ

30. นายคุรุจิต นาครทรรพ

ไม่เห็นชอบ

31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร

เห็นชอบ

32. นายจรัส สุวรรณมาลา

เห็นชอบ

33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

ไม่เห็นชอบ

34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง

ไม่เห็นชอบ

35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

ไม่เห็นชอบ

36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข

ไม่เห็นชอบ

37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

ไม่เห็นชอบ

38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์

ไม่เห็นชอบ

39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

เห็นชอบ

40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

เห็นชอบ

41. นางจุรี วิจิตรวาทการ

เห็นชอบ

42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน

ไม่เห็นชอบ

43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

ไม่เห็นชอบ

44. นายจุมพล รอดคำดี

เห็นชอบ

45. นายจุมพล สุขมั่น

เห็นชอบ

46. นายเจน นำชัยศิริ

ไม่เห็นชอบ

47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ

ไม่เห็นชอบ

48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์

ไม่เห็นชอบ

49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

งดออกเสียง

50. นายจำลอง โพธิ์สุข

ไม่เห็นชอบ

51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

ไม่เห็นชอบ

52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช

ไม่เห็นชอบ

53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ

ไม่เห็นชอบ

54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์

เห็นชอบ

55. นายชัย ชิดชอบ

ไม่เห็นชอบ

56. นายชัยพร ทองประเสริฐ

ไม่เห็นชอบ

57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ

ไม่เห็นชอบ

58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช

ไม่เห็นชอบ

59. นายชาลี เจริญสุข

เห็นชอบ

60. นายชาลี เอียดสกุล

ไม่เห็นชอบ

61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์

เห็นชอบ

62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ

ไม่เห็นชอบ

63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

เห็นชอบ

64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นชอบ

65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์

ไม่เห็นชอบ

66. นายชูชัย ศุภวงศ์

เห็นชอบ

67. นายชูชาติ อินสว่าง

เห็นชอบ

68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

ไม่เห็นชอบ

69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี

เห็นชอบ

70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา

เห็นชอบ

71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์

ไม่เห็นชอบ

72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก

ไม่เห็นชอบ

73. นางฑิฆัมพร กองสอน

เห็นชอบ

74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน

เห็นชอบ

75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร

เห็นชอบ

76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

เห็นชอบ

77. นายดิเรก ถึงฝั่ง

ไม่เห็นชอบ

78. นายดำรงค์ พิเดช

ไม่เห็นชอบ

79. นายดุสิต เครืองาม

เห็นชอบ

80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

81. พลโท เดชา ปุญญบาล

ไม่เห็นชอบ

82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

ไม่เห็นชอบ

83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ

ไม่เห็นชอบ

84. นางเตือนใจ สินธุวณิก

ไม่เห็นชอบ

85. นางถวิลวดี บุรีกุล

เห็นชอบ

86. นายถาวร เฉิดพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

เห็นชอบ

88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง

เห็นชอบ

89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ

เห็นชอบ

90. นางสาวทัศนา บุญทอง

งดออกเสียง

91. นางทิชา ณ นคร

ลาออก

92. นายทิวา การกระสัง

ไม่เห็นชอบ

93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์

งดออกเสียง

94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ

ไม่เห็นชอบ

95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

ไม่เห็นชอบ

96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์

ไม่เห็นชอบ

97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ไม่เห็นชอบ

98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

เห็นชอบ

99. นายธวัช สุวุฒิกุล

ไม่เห็นชอบ

100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล

เห็นชอบ

101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

ไม่เห็นชอบ

102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ไม่เห็นชอบ

103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

เห็นชอบ

104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์

เห็นชอบ

105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล

ไม่เห็นชอบ

106. พลโท นคร สุขประเสริฐ

เห็นชอบ

107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์

เห็นชอบ

108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

ไม่เห็นชอบ

109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์

งดออกเสียง

110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด

ไม่เห็นชอบ

111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

ไม่เห็นชอบ

112. นายนิพนธ์ คำพา

เห็นชอบ

113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ

ไม่เห็นชอบ

114. นายนิมิต สิทธิไตรย์

ไม่เห็นชอบ

115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ

ไม่เห็นชอบ

116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

ไม่เห็นชอบ

117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เห็นชอบ

118. นายนำชัย กฤษณาสกุล

ไม่เห็นชอบ

119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เห็นชอบ

120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์

ไม่เห็นชอบ

121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

เห็นชอบ

122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์

ไม่เห็นชอบ

123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

ไม่เห็นชอบ

124 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

เห็นชอบ

125. นายประชา เตรัตน์

เห็นชอบ

126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช

ไม่เห็นชอบ

127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

เห็นชอบ

128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

เห็นชอบ

129. นางประภาภัทร นิยม

เห็นชอบ

130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

ไม่เห็นชอบ

131. นายประมนต์ สุธีวงศ์

เห็นชอบ

132. นายประสาร มฤคพิทักษ์

เห็นชอบ

133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

ไม่เห็นชอบ

134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์

ไม่เห็นชอบ

135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์

ไม่เห็นชอบ

136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ไม่เห็นชอบ

137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

เห็นชอบ

138. นายปรีชา เถาทอง

เห็นชอบ

139. นายปรีชา บุตรศรี

ไม่เห็นชอบ

140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ

ไม่เห็นชอบ

141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง

เห็นชอบ

142. นายเปรื่อง จันดา

ไม่เห็นชอบ

143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

เห็นชอบ

144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

เห็นชอบ

145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

เห็นชอบ

146. นายพนา ทองมีอาคม

ไม่เห็นชอบ

147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร

ไม่เห็นชอบ

148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช

ไม่เห็นชอบ

150. นางพรรณี จารุสมบัติ

เห็นชอบ

151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์

เห็นชอบ

152. นายพลเดช ปิ่นประทีป

เห็นชอบ

153. พลเอก พอพล มณีรินทร์

ไม่เห็นชอบ

154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

เห็นชอบ

155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

เห็นชอบ

156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

เห็นชอบ

157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

เห็นชอบ

158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ

ไม่เห็นชอบ

159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

ไม่เห็นชอบ

160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน

เห็นชอบ

161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

เห็นชอบ

162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

ไม่เห็นชอบ

163. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์

ไม่เห็นชอบ

164. นางภัทรียา สุมะโน

ไม่เห็นชอบ

165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ

ไม่เห็นชอบ

166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร

ไม่เห็นชอบ

167. นายมนู เลียวไพโรจน์

ไม่เห็นชอบ

168. นายมนูญ ศิริวรรณ

ไม่เห็นชอบ

169. นายมานิจ สุขสมจิตร

เห็นชอบ

170. นายมีชัย วีระไวทยะ

เห็นชอบ

171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ

ไม่เห็นชอบ

172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ไม่เห็นชอบ

173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

เห็นชอบ

174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เห็นชอบ

175. นายวรรณชัย บุญบำรุง

เห็นชอบ

176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย

ไม่เห็นชอบ

177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

ไม่เห็นชอบ

178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

เห็นชอบ

179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

ไม่เห็นชอบ

180. นายวันชัย สอนสิริ

ไม่เห็นชอบ

181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ไม่เห็นชอบ

182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

ไม่เห็นชอบ

183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

ไม่เห็นชอบ

184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์

เห็นชอบ

185. นายวินัย ดะห์ลัน

เห็นชอบ

186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ

เห็นชอบ

187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

เห็นชอบ

188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

ไม่เห็นชอบ

189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

เห็นชอบ

190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

ไม่เห็นชอบ

191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

ไม่เห็นชอบ

192. นายวุฒิสาร ตันไชย

เห็นชอบ

193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม

ไม่เห็นชอบ

194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

เห็นชอบ

195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

เห็นชอบ

196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์

ใบแดง

197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

เห็นชอบ

198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ไม่เห็นชอบ

199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

ไม่เห็นชอบ

200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

เห็นชอบ

201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ไม่เห็นชอบ

202. นายสมเกียรติ ชอบผล

ไม่เห็นชอบ

203. นายสมเดช นิลพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

204. นายสมชัย ฤชุพันธ์

เห็นชอบ

205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ไม่เห็นชอบ

206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

เห็นชอบ

207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

ไม่เห็นชอบ

208. นายสยุมพร ลิ่มไทย

ไม่เห็นชอบ

209. นายสรณะ เทพเนาว์

ไม่เห็นชอบ

210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

เห็นชอบ

211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

เห็นชอบ

212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

เห็นชอบ

213. นายสิระ เจนจาคะ

เห็นชอบ

214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง

ไม่เห็นชอบ

215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย

เห็นชอบ

216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ

ไม่เห็นชอบ

217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด

เห็นชอบ

218. นายสุชาติ นวกวงษ์

ไม่เห็นชอบ

219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

เห็นชอบ

220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม

เห็นชอบ

221. นายสุพร สุวรรณโชติ

ไม่เห็นชอบ

222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

เห็นชอบ

223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์

ไม่เห็นชอบ

224. นายสุวัช สิงหพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

เห็นชอบ

226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

ลาออก

227. นายเสรี สุวรรณภานนท์

ไม่เห็นชอบ

228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ

เห็นชอบ

229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ไม่เห็นชอบ

230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ไม่เห็นชอบ

231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล

ไม่เห็นชอบ

232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

เห็นชอบ

233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

ไม่เห็นชอบ

234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

ไม่เห็นชอบ

235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

เห็นชอบ

236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

เห็นชอบ

237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

ไม่เห็นชอบ

238. นายอลงกรณ์ พลบุตร

เห็นชอบ

239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล

เห็นชอบ

240. นางอัญชลี ชวนิชย์

ไม่เห็นชอบ

241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์

ไม่เห็นชอบ

242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

ไม่เห็นชอบ

243. นายอำพล จินดาวัฒนะ

งดออกเสียง

244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

ไม่เห็นชอบ

245. นายอุดม ทุมโฆสิต

เห็นชอบ

246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์

ไม่เห็นชอบ

247. นางอุบล หลิมสกุล

เห็นชอบ

248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

งดออกเสียง

249. นายเอกราช ช่างเหลา

ไม่เห็นชอบ

250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

เห็นชอบ

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์