ปลัดแรงงานสั่งเฝ้าระวังการเลิกจ้าง หลังส่งออกเริ่มได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจทรงตัว

เผยจ้างงานในระบบประกันสังคม ม.33 ขยายตัว 2.89% กำชับกรมสวัสดิการฯ เฝ้าระวังการเลิกจ้าง หลังอัตราการว่างงานเพิ่มจาก0.8% เป็น 1% ด้านบอร์ดค่าจ้างปัด คสรท. เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ชี้ผิดกฎหมาย-ไม่เป็นอิสระ

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา นคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง)  กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2558 ว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว มีเพียงภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกสินค้าโดยรวมยังคงซบเซาจากความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ส่วนการบริโภคภาคเอกชนลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ยังไม่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำลง รวมทั้งอุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในและต่างประเทศที่กระทบความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและการส่งออก นอกจากนี้ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อยังคงดีอยู่ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาวการณ์จ้างงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้างต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเลิกจ้างอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 46.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 41.01 (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548 - 2551) ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ทุกจังหวัดได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานโดยให้จับตาแนวโน้มและสัญญาณตัวเลขการปิดกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวด้านการจ้างงานของธุรกิจทุกขนาดในพื้นที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด อันเนื่องมาจากภาวะอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากร้อย 0.8 เป็นร้อยละ 1

ทั้งนี้ แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2558 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาส 1 และคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7 – 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก การขยายตัวจำนวนนักท่องเที่ยวในอัตราที่สูง รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทและราคาน้ำมันรวมถึงเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อ แต่ยังมีข้อจำกัดของเศรษฐกิจโลกที่ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ก็คือ การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ตกต่ำ และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้ ประเด็นที่สำคัญที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ในระยะต่อไป ได้แก่ รายได้ของลูกจ้าง แม้ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนในภาพรวมยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และค่าจ้างแรงงานเอกชนที่หักเงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ประกอบกับการจ้างงานภาคนอกเกษตรยังเพิ่มขึ้น แต่การลดชั่วโมงการทำงานลงของผู้ประกอบการทำให้แรงงานบางกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยลดลง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามตรวจสอบการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและอื่นๆ ตามสิทธิของลูกจ้าง และการหาตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับหากผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระได้จนทำให้มีการปรับลดแรงงาน รวมถึงการวางแนวทางเพิ่มทักษะแรงงานในระหว่างรอทำงาน และการเฝ้าระวังการเลิกจ้างแรงงาน จากผลกระทบการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มลดลง และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมนั้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม SME

“ที่ประชุมได้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เฝ้าระวังการเลิกจ้าง เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะทรงตัว ขณะที่ภาคธุรกิจส่งออกเริ่มได้รับผลกระทบ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างประสานไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พิจารณาออกประกาศให้ชัดเจนเกี่ยวกับช่างสาขาต่างๆที่มีการกำหนดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 สาขาว่าต้องมีใบรับรองความสามารถเพื่อให้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งจะสนับสนุนช่างฝีมือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างสอดคล้องตามอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรณีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นข้อเรียกร้องขอเข้าร่วมประชุมบอร์ดค่าจ้างในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในเรื่องนี้ เพราะตามข้อกฎหมายคณะกรรมการค่าจ้างสามารถเชิญกลุ่มบุคคลมาให้ข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถให้เข้ารับฟังการประชุมได้ ซึ่งในกรณี คสรท. หากมีข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะส่งเป็นหนังสือให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างได้ สำหรับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นหรือไม่ ยังไม่มีการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปปลายปี 2558 เนื่องจากกำลังรอข้อมูลสรุปผลวิจัยเรื่องค่าจ้างลอยตัวของผศ.สุจิตรา ชำนิวิกรณ์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์