ศูนยทนายสิทธิร่อน จม.เปิดผนึกถึง คสช.-ผบ.ตร. สอบละเมิดสิทธิคุมตัวประวิตร

18 ก.ย. 2558 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โดย เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำหนังสือเปิดผนึกถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำเนาถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

รายละเอียดมีดังนี้

หนังสือเปิดผนึกกรณีการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์

วันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์
เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สำเนาเรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
    
ตามที่นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2558 เนื่องจากได้แสดงความคิดเห็นวิจารณ์รัฐบาล หลังจากได้รับการปล่อยตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ได้เปิดเผยว่าถูกเจ้าหน้าที่ซักถามในคืนวันแรกเป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง และถูกควบคุมตัวในห้องที่คับแคบ ปิดทึบ ไม่มีแสงแดด ไม่มีอากาศถ่ายเท และถูกปิดตาตลอดเวลาที่ถูกนำตัวออกจากห้องขัง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าการควบคุมตัวดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด การซักถามในเวลากลางคืนเป็นเวลายาวนาน การปิดตา และควบคุมตัวไว้ในห้องแคบที่ปิดทึบ จนทำให้นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ได้รับอันตรายต่อจิตใจอย่างสาหัส จนถึงขนาดต้องร้องขอแสงแดดและอากาศภายนอก เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ปิดตาและพาตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ออกมานั่งด้านนอกห้องประมาณ 20 นาทีและพาตัวกลับเข้าไปในห้องคุมขังเช่นเดิม การกระทำดังกล่าวเป็นการทรมานและข่มขู่ให้กลัวเพื่อให้นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ให้ข้อมูลและยุติการวิจารณ์รัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันละเมิดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ข้อ 1 และข้อ 16 ที่ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดและเจ้าหน้าที่จะทรมานบุคคลใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

นอกจากนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2558 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้ ดังนั้นผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามคำสั่งดังกล่าวยิ่งต้องมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด อีกทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐเสียเองแล้ว ประชาชนย่อมขาดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไป

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ โดยพลันและปราศจากความลำเอียง หากได้ผลการตรวจสอบแล้ว ขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวต่อบุคคลอื่นๆ อีก
    
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์)
หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์