เปิดคลิป 3 นาที ถ้อยแถลงประยุทธ์ใน Interactive Dialogue, UN Summit

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมและกล่าวใน Interactive Dialogue, UN Summit / หัวข้อที่ 1 Ending Poverty and Hunger I ณ Conference Building ,UNHQ โดยใช้เวลา 3 นาที กล่าวในประเด็นการเข้ามาบริหารประเทศของตน การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ วิสัยทัศน์ของประเทศ 2015-2020 การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาประเทศโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

"การบริหารประเทศของเราในช่วงแรกคือการพลิกฟื้นความสันติสุข สร้างความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรม และแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันกำลังเดินหน้าวางรากฐาน วางแผนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างครบวงจร มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและก็เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ 2015-2020 ไว้ว่าประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศทั้งหลายบนโลกใบนี้

รัฐบาลรับผิดชอบในการสร้างกรอบกติกาที่เอื้อทุกคนในสังคมจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่ว่าการศึกษา การบริการทางการแพทย์ และทางสังคม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยได้รับแรงบันดาลใจจากเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะต้องเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนหลังของการพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้เพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจของคนไทยในชาติทุกระดับให้มีคุณธรรมความความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนรอบคอบ

สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องมุ่งเน้นการพึ่งพาตัวเองมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ในความสำคัญต่อการหล่อหลอมจิตวิญญาณปลูกฝังให้คนมีความสมดุล ระหว่างการผลิตกับการบริโภค มีจิตสำนึกที่เอื้ออาทรและสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน หลักการก็คือการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมานั้น เราสามารถยกระดับประเทศเราขึ้นเป็นรายได้ปานกลางระดับสูงได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน ตลาดชุมชน พัฒนาศักยภาพ SMEs พี่สอนน้อง การสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ดิน ป่าไม้อย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยไม่เสียดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต้องเริ่มจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนซึ่งเป็นตามแนวพระราชดำริของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ ได้แก่การส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมโอกาสรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน กองทุนหมู่บ้าน ตำบลและสินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์ การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนเกษตรกรรมต่างๆ ด้วยศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ นอกจากนั้นก็ยังมีการบริหารจัดการด้านแรงงาน มีการจัดศูนย์การจัดหางานเพื่อคนไทย สมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์สูงขึ้นถึงร้อยละ 98.7 มีงานทำของคนไทยนะครับ เราให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่ออนาคต นำความเจริญไปสู่ท้องถิ่น

ก็ขอขอบคุณอีกครั้งได้ให้โอกาสของประเทศไทยในการที่แสดงความคิดเห็นในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ แต๊งกิ้ว"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์