อ่านรายงานขับเคลื่อน-เร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายปกป้องสถาบันฯ รบ.ประยุทธ์

29 ก.ย. 2558 เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) เผยแพร่รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 7-9

โดยในส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนหนึ่งมีการระบุถึงการดำเนินการเพื่อเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยดำเนินการ 3 ส่วนคือ การใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการทางสังคมจิตวิทยา

หนึ่ง มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่กระทำความผิด โดยกระทรวงไอซีทีได้รับแจ้งการกระทำความผิดพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการในเรื่องเว็บไซต์หมิ่นสถาบันและเว็บไซต์ลามกอนาจาร และมีคำสั่งศาลอาญา ให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ในรายงานระบุถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีของเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในการตรวจสอบหรือการระงับการแพร่หลายของเว็บไซต์ไมํสามารถดําเนินการได้รวดเร็วทันที นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องดําเนินการตามมาตรา 20 ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ก่อนส่งคําสั่งศาลอาญา อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ ที่มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับ แหํง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในต่างประเทศ

สอง มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองทัพบก และดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์โดยกระทรวงแรงงาน

ในส่วนนี้ รายงานครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558 ระบุเพิ่มเติมว่า มีการพัฒนาระบบป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ผลิตข้อมูลในรูปแบบตํางๆ เช่น จัดทําเว็บไซต์เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และจัดทําวีดิทัศน์และภาพเพื่อเผยแพร่ต่อเครือข่ายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกระทรวงกลาโหม จัดหาระบบการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งผลจากการดําเนินการทําให้ระบบป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของกระทรวงกลาโหมมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนของข้อความหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนเกิดความเข้าใจ

สาม มาตรการทางสังคมจิตวิทยา โดยหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ และการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา

รายงานครั้งที่ 7 
รายงานครั้งที่ 8
รายงานครั้งที่ 9

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์