200 รายชื่อ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ โดยการแต่งตั้งของ คสช.

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดังนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ )พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้

 1.  พลโท กมล สุวภาพ
 2.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 3.  พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 4.  นายกลินท์ สารสิน
 5.  นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
 6.  นายกษิดิศ อาชวคุณ
 7.  นายกษิต ภิรมย์
 8.  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 9.  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
 10.  นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
 11.  นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
 12.  นายเกรียงยศ สุดลาภา
 13.  พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
 14.  นายขวัญชัย ดวงสถาพร
 15.  พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
 16.  นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 17.  พลโท คณิต แจ่มจันทรา
 18.  พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
 19.  พลเอก คณิต อุทิตสาร
 20.  นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 21.  พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
 22.  นายคำนูณ สิทธิสมาน
 23.  นายคุรุจิต นาครทรรพ
 24.  หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
 25.  พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
 26.  นายจินดา วงศ์สวัสดิ์
 27.  พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
 28.  พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
 29.  นายจุมพล สุขมั่น
 30.  นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
 31.  พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
 32.  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
 33.  นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
 34.  พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
 35.  นายชัย ชิดชอบ
 36.  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
 37.  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 38.  นายชาลี เอียดสกุล
 39.  พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
 40.  นายชูชัย ศุภวงศ์
 41.  นายชูชาติ อินสว่าง
 42.  นายชูศักดิ์ เกวี
 43.  พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 44.  พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 45.  พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
 46.  นายฐาปบุตร ชมเสวี
 47.  พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก
 48.  นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 49.  พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
 50.  พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
 51.  นายณัฏฐ์ ชพานนท์
 52.  นายดำรงค์ พิเดช
 53.  นายดุสิต เครืองาม
 54.  นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 55.  พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 56.  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
 57.  นายตระกูล วินิจนัยภาค
 58.  พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 59.  นายต่อพงศ์ เสลานนท์
 60.  พลตำรวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
 61.  นางถวิลวดี บุรีกุล
 62.  พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
 63.  นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 64.  ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 65.  นายธงชัย ลืออดุลย์
 66.  พลโท ธงชัย สาระสุข
 67.  พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
 68.  นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
 69.  นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
 70.  พลเอก ธวัช จารุกลัส
 71.  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
 72.  นายธวัชชัย ฟักอังกูร
 73.  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 74.  นายธานินทร์ ผะเอม
 75.  พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ
 76.  พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
 77.  พลเอก นคร สุขประเสริฐ
 78.  นางนรรัตน์ พิมเสน
 79.  นายนิกร จำนง
 80.  นางนินนาท ชลิตานนท์
 81.  พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
 82.  นายบวรเวท รุ่งรุจี
 83.  นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
 84.  พลโท บัญชา สิทธิวรยศ
 85.  นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
 86.  พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
 87.  นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
 88.  นายประภาศ คงเอียด
 89.  นายประมนต์ สุธีวงศ์
 90.  ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 91.  นายประยูร เชี่ยววัฒนา
 92.  นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 93.  พลเอก ปราการ ชลยุทธ
 94.  นายปรีชา บุตรศรี
 95.  พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
 96.  นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
 97.  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 98.  นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
 99.  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 100.  พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
 101.  นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
 102.  นายพนม ศรศิลป์
 103.  นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
 104.  คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 105.  นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 106.  พลเอก พหล สง่าเนตร
 107.  พลเอก พอพล มณีรินทร์
 108.  พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 109.  พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
 110.  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
 111.  นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 112.  พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง
 113.  พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
 114.  พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
 115.  นายมนู เลียวไพโรจน์
 116.  นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
 117.  นางเมธินี เทพมณี
 118.  พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 119.  พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
 120.  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 121.  นางรวีวรรณ ภูริเดช
 122.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
 123.  พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
 124.  พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
 125.  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
 126.  พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 127.  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
 128.  พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
 129.  นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
 130.  พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
 131.  นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
 132.  พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
 133.  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
 134.  พลเอก วัฒนา สรรพานิช
 135.  พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
 136.  นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
 137.  นายวันชัย สอนศิริ
 138.  นายวัลลภ พริ้งพงษ์
 139.  พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 140.  นายวิเชียร ชวลิต
 141.  พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
 142.  นายวิทยา แก้วภราดัย
 143.  นายวินัย ดะห์ลัน
 144.  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
 145.  นายวิรัช ชินวินิจกุล
 146.  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
 147.  นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 148.  พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
 149.  นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
 150.  พลตำรวจโท ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 151.  นายศานิตย์ นาคสุขศรี
 152.  นายศิริชัย ไม้งาม
 153.  นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 154.  พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
 155.  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 156.  นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
 157.  นายสมชัย ฤชุพันธุ์
 158.  นายสมชาย พฤฒิกัลป์
 159.  พลโท สมชาย ลิ้นประเสริฐ
 160.  นายสมเดช นิลพันธุ์
 161.  นายสมพงษ์ สระกวี
 162.  นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
 163.  พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
 164.  พลโท สสิน ทองภักดี
 165.  นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
 166.  นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
 167.  พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง
 168.  นายสุชน ชาลีเครือ
 169.  พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล
 170.  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์
 171.  นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 172.  พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
 173.  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
 174.  พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
 175.  นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
 176.  พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา
 177.  นายเสรี สุวรรณภานนท์
 178.  นายเสรี อติภัทธะ
 179.  นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 180.  พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์
 181.  พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
 182.  นายอนุสรณ์ จิรพงศ์
 183.  นายอนุสิษฐ คุณากร
 184.  นายอภิชาต จงสกุล
 185.  พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
 186.  นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
 187.  พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
 188.  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
 189.  นายอรุณ จิรชวาลา
 190.  นายอลงกรณ์ พลบุตร
 191.  นายอิศรา ศานติศาสน์
 192.  นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
 193.  นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
 194.  พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
 195.  พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์
 196.  พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
 197.  พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน
 198.  นายอำพล จินดาวัฒนะ
 199.  นายอุทัย เลาหวิเชียร
 200.  พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง