สำรวจ อดีต สปช. ในสภาขับเคลื่อนฯ ใครโหวตอะไรตอนล้มร่าง รธน.

เปิดรายชื่อ อดีต สปช. ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 62 ที่นั่ง พบคนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ได้ตำแหน่ง 42 คน ส่วนคนเห็นชอบ ได้ตำแหน่ง 19 คน งดออกเสียง ได้ตำแหน่ง 1 คน

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยอ้างอำนาจตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ )พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสอง ร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (อ่านข่าวที่นี่)

ประชาไทสำรวจรายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เฉพาะกลุ่มที่มีที่มาจากการเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 62 คน ทั้งนี้ในจำนวน 62 คน มีผู้ที่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 20 คน ขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 42 คน และผู้งดออกเสียง 1 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด

ไม่เห็นชอบ

2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

เห็นชอบ

3. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา

ไม่เห็นชอบ

4. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

เห็นชอบ

5. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

ไม่เห็นชอบ

6. นายคำนูณ สิทธิสมาน

เห็นชอบ

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ

ไม่เห็นชอบ

8. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

ไม่เห็นชอบ

9. นายจุมพล สุขมั่น

เห็นชอบ

10. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

ไม่เห็นชอบ

11. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช

ไม่เห็นชอบ

12. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ

ไม่เห็นชอบ

13. นายชัย ชิดชอบ

ไม่เห็นชอบ

14. นายชาลี เอียดสกุล

ไม่เห็นชอบ

15. นายชูชัย ศุภวงศ์

เห็นชอบ

16. นายชูชาติ อินสว่าง

เห็นชอบ

17. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

ไม่เห็นชอบ

18. พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก

ไม่เห็นชอบ

19. นายดำรงค์ พิเดช

ไม่เห็นชอบ

20. นายดุสิต เครืองาม

เห็นชอบ

21. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

22. นางถวิลวดี บุรีกุล

เห็นชอบ

23. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์

ไม่เห็นชอบ

24. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

ไม่เห็นชอบ

25. พลเอก นคร สุขประเสริฐ

เห็นชอบ

26. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์

ไม่เห็นชอบ

27. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

เห็นชอบ

28. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

เห็นชอบ

29. นายประมนต์ สุธีวงศ์

เห็นชอบ

30. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

ไม่เห็นชอบ

31. นายปรีชา บุตรศรี

ไม่เห็นชอบ

32. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

33. พลเอก พอพล มณีรินทร์

ไม่เห็นชอบ

34. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

เห็นชอบ

35. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

ไม่เห็นชอบ

36. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร

ไม่เห็นชอบ

37. นายมนู เลียวไพโรจน์

ไม่เห็นชอบ

38. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ

ไม่เห็นชอบ

39. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ไม่เห็นชอบ

40. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เห็นชอบ

41. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย

ไม่เห็นชอบ

42. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

ไม่เห็นชอบ

43. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

ไม่เห็นชอบ

44. นายวันชัย สอนศิริ

ไม่เห็นชอบ

45. นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ไม่เห็นชอบ

46. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

ไม่เห็นชอบ

47. นายวินัย ดะห์ลัน

เห็นชอบ

48. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

ไม่เห็นชอบ

49. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

ไม่เห็นชอบ

50. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม

ไม่เห็นชอบ

51. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

เห็นชอบ

52. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ไม่เห็นชอบ

53. นายสมชัย ฤชุพันธุ์

เห็นชอบ

54. นายสมเดช นิลพันธุ์

ไม่เห็นชอบ

55. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

เห็นชอบ

56. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง

ไม่เห็นชอบ

57. นายเสรี สุวรรณภานนท์

ไม่เห็นชอบ

58. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

ไม่เห็นชอบ

59. นายอลงกรณ์ พลบุตร

เห็นชอบ

60. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์

ไม่เห็นชอบ

61. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

ไม่เห็นชอบ

62. นายอำพล จินดาวัฒนะ

งดออกเสียง

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์