สนช. เห็นชอบ 'นครินทร์ เมฆไตรรัตน์' ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่พ้นจากตำแหน่ง
 
 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (แฟ้มภาพประชาไท)
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมาว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธาน เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หลังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเลือกจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 9 คน ภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเลือกนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 158 ต่อ 6 งดออกเสียง 4 เสียง
 
จากนั้น เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ที่มีนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 165 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง 3 เสียง สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2551 เพื่อขยายขอบเขตความคุ้มครองการดำเนินงานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลไทย ได้ลงนามในกฎบัตรของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์