คนงานสันกำแพงร้องสถานทูตแคนาดา โดนนักธุรกิจแคนาดาละเมิดสิทธิ

อดีตคนงาน บ.จอร์จี้ แอนด์ลู ร้องสถานทูตแคนาดา ระบุนักธุรกิจและบริษัทแคนาดาละเมิดสิทธิคนงาน กฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากลมาหลายปี ล่าสุดมีการลอยแพคนงาน ไม่จ่ายค่าชดเชย หนีไปเปิดโรงงานที่แม่สอด

11 ต.ค. 2558 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เรื่องการขอให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของนายเซบาสเตียน ซาโรอิ (Sebastien Sirois) และบริษัท Pure & Co Ltd. เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากล

ในจดหมายระบุว่า พวกเราในฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด และในนามของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ต้องการเรียนท่านในฐานะที่ท่านมีหน้าที่ดูแลประชาชนของประเทศท่านที่เข้ามาในประเทศไทยว่ามีนักธุรกิจจากประเทศของท่านคือนายเซบาสเตียน ซาโรอิ (Sebastien Sirois) ซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงของทั้งบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด และ Pure & Co Ltd. และยี่ห้อสินค้า Neon Buddha และ Pure Handknit โดยนายเซบาสเตียน ซาโรอิ และบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ละเมิดสิทธิคนงาน กฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากลเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดมีการลอยแพคนงานที่ทำงานในบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไปเปิดโรงงานใหม่ในนาม "บริษัท สนุก การ์เม้นท์" ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

โดยในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูได้พยายามละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้างโดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงาน  ดังนั้นคนงานจึงได้รวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองและได้จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในเดือนตุลาคม 2556  แต่บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูไม่เคารพสิทธิการร่วมกลุ่มของคนงาน โดยได้เลิกจ้างแกนนำคนงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 หลังจากการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ โดยปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม และต่อมาในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2557 เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานและปฏิเสธรับกรรมการสหภาพแรงงานกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม ตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เลือกปฏิบัติต่อสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่จัดโบนัสประจำปีให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานในปี 2556 และ 2557 นอกจากนี้ยังจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่จ่ายเงินจากกองทุนชื่นชมคืนให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งทุกกรณีที่เกิดขึ้นเราได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนด โดยได้ร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และศาลแรงงาน สำหรับกรณีค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม เงินเดือนของพนักงานรายเดือน โบนัส และกองทุนชื่นชม บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู ได้ยื่นอุทธรณ์ และปัจจุบันกรณีทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูได้มีคำสั่งหยุดงานชั่วคราวภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 75 โดยให้เหตุผลว่ามีคำสั่งซื้อจากลูกค้าน้อยลง โดยคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคนงานทั้งหมด 78 คน และเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคือบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูไม่จ่ายค่าจ้างให้กับคนงานทั้ง 78 คนนับตั้งแต่การประกาศใช้มาตรา 75 และในวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดคำสั่งหยุดงานชั่วคราวตามมาตรา 75  พวกเราได้เดินทางไปที่บริษัทเพื่อกลับเข้าทำงานตามปกติ แต่กับพบว่ามีประกาศว่า “ปัจจุบันนี้สถานประกอบการแห่งนี้ดำเนินกิจการโดย บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด” ซึ่งประกาศดังกล่าวลงวันที่ 7 กันยายน 2558

คำอ้างของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู ที่แจ้งว่าไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้านั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู ที่มีชื่อบริหารแทนนายนายเซบาสเตียน ซาโรอิ  ได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด”  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและผลิตสินค้าให้กับ Pure & Co และหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้จัดการทั่วไปของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้จดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่โดยมีชื่อว่า “บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด”  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทดังกล่าวใช้บ้านเลขที่เดียวกับบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยในการยักย้ายทรัพย์สินของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด  เนื่องจากสหภาพแรงงานตรวจพบว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งเป็นทั้งตัวแทนบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ในการขายที่ดินของจอร์จี้ แอนด์ ลู ไม่มีความโปรงใสแสดงเจตนาให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายหนี้สินให้กับพวกเรา และการกระทำดังกล่าวของจอร์จี้ แอนด์ ลู อาจผิดต่อกฎหมายไทย และพวกเราได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ดำเนินการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาทำการไต่สวนแล้ว  แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งของศาลฎีกา

นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ได้ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้าและสาธารณะมาโดยตลอดว่าทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่คนงานได้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน นายเซบาสเตียน ซาโรอิได้ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรง ทั้งยังเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากล  และล่าสุดคือการโกงค่าจ้างและหลบหนีการจ่ายค่าชดเชยให้กับคนงานเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10,954,486.40 บาท

รายการสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ต้องจ่ายให้คนงาน:

1. ค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง 51 คน จำนวน 3,924,114.75 บาท

2. เงินจากกองทุนชื่นชมให้แก่ลูกจ้าง 59 คน จำนวน  930,955.77 บาท

3. ค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 7 กันยายน 2558 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 37 คน 1,008,973 บาท

4. ค่าจ้างค้างจ่ายของพนักงานรายเดือนที่ยังจ่ายไม่ครบตามกฎหมายกำหนด จำนวน ให้แก่ลูกจ้าง 43 คน 333,850 บาท

5. โบนัสปี 2556 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 46 คน 425,896.88 บาท และในปี 2557 ให้แก่ลูกจ้าง 41 คนจำนวน 334,280 บาท

6. ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมทั้งกลุ่มแกนนำ 10 คน จำนวน 460,260 บาท และกรรมการสหภาพแรงงาน 4 คน จำนวน 848,000 บาท

7. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้กับกลุ่มคนลูกจ้าง 37 คนที่ถูกลอยแพ จำนวน  2,644,700 บาท

8. วันลาพักผ่อนประจำปีที่เหลือให้แก่ลูกจ้าง 27 คน 43,456 บาท

 

กลุ่มคนงานที่ออกมาร้องเรียนหลังจากโดนลอยแพเมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา

บริษัท Pure & Co Ltd. ที่มีสำนักงานอยู่ที่แคนาดาและได้ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้าและสาธารณะมาโดยตลอด
ว่าทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม (ภาพจากเว็บไซต์ www.pureandco.com)

อนึ่งสาเหตุที่สหภาพแรงงานได้ร้องเรียนไปยังสถานทูตแคนาดา เนื่องจากนายเซบาสเตียน ซาโรอิ มีสัญชาติแคนาดา นอกจากนี้บริษัท Pure & Co Ltd. เจ้าของแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit ยังมีสำนักงานและร้านจำหน่ายในประเทศแคนาดาอีกด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์