14 องค์กรเกษตรกรรมยั่งยืน หนุนสอบสสส. อย่างเปิดเผย ไม่เลือกปฏิบัติ

21 ต.ค. 2558 เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร 14 องค์กร นำโดยมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นต้น ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้มีการตรวจสอบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด

โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนให้มีการตรวจสอบสสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด

ตามที่รัฐบาล โดยพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และกลไกการตรวจสอบหลัก 2 องค์กรคือ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และให้มีการแก้ไขกฎระเบียบของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)นั้น

เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และองค์กรทางวิชาการ ที่บุกเบิกและขับเคลื่อนประเด็นการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหารในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ขอแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวดังต่อไปนี้

1) ขอสนับสนุนให้มีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินการของสสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบมีโอกาสได้ชี้แจง และสังคมได้มีส่วนร่วม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่โน้มเอียงตามแรงผลักดันจากกิจการหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำหน้าที่โดยชอบของสสส.

2) การวินิจฉัยว่าสสส.ได้ใช้จ่ายงบประมาณว่าผิดประเภทหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ต้องยึดถือตาม “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ” ที่ได้นิยามความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพว่า หมายถึง “การใด ๆ ที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี” และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 6 ข้อตามที่กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติ

3) เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารเห็นว่า การเกิดขึ้นของสสส.เป็นตัวอย่างการปฏิรูปการบริหารงานราชการ ที่สร้างรูปแบบ “หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ” แต่เป็นองค์กรอิสระที่มีกลไกการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ เอกชน  ภาคประชาสังคม และชุมชนเข้าด้วยกัน ความสำเร็จดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่องค์การระหว่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง และควรที่สังคมไทยจะได้ขยายบทเรียนและความสำเร็จนี้ไปใช้กับการปฏิรูปด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

4) ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาล สื่อ และประชาชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของสสส.นั้น เราขอสนับสนุนให้สสส.ได้นำเอาข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากทุกฝ่าย นำไปพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสังคมมากขึ้น กระจายการใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมและความยั่งยืนต่อสุขภาพของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับประชาชนที่ด้อยโอกาส เพิ่มบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานของสสส.ที่ไม่ใช่บุคคลากรจากสายสาธารณสุขในสัดส่วนที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบการประเมินผล การแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนแผนงานและโครงการ และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย กระบวนการดำเนินการ และตรวจสอบการดำเนินการมากขึ้น เป็นต้น

5) เราเห็นว่าการปฏิรูปประเทศต้องมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยั่งยืน  การกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม  ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ และการเคารพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเกี่ยวกับสสส.และอีกหลายกรณี กลับดำเนินไปในทิศทางตรงกันข้าม

คำแถลงนี้มิได้เรียกร้องต่อรัฐบาลชั่วคราว แต่เรียกร้องต่อเครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้ผนึกกำลังร่วมกันตรวจสอบการใช้อำนาจและการใช้งบประมาณของรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด เนื่องจากการปฏิรูปประเทศที่แท้จริงต้องมาจากการมีส่วนร่วมและได้รับความเห็นชอบจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เท่านั้น  จึงจะสามารถสร้างสังคมที่มีสิทธิ เสรีภาพ และภราดรภาพ ซึ่งเป็นสังคมสุขภาวะที่แท้จริง

21 ตุลาคม 2558

มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

มูลนิธิข้าวขวัญ

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  จ.เชียงใหม่ 

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ครัวใบโหนด และโครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

โครงการสร้างหลักประกันทางด้านอาหารชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา

โครงการวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองโดยชุมชน จ.นครสวรรค์

โครงการสื่อละครชุมชนสำหรับเด็ก-เยาวชน จ.เชียงใหม่

โครงการข้าวปลา อาหาร อีสาน มั่นยืน จ.อุบลราชธานี

โครงการกินดีมีสุข จ.พัทลุง

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายตลาดทางเลือก จ.นครศรีธรรมราช

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์