คำสั่ง คสช. ตั้ง 21 กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง คสช. แต่งตั้ง "คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ" 21 ราย ประยุทธ์นั่งประธาน

28 ต.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. มีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2558 รวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เห็นชอบให้เพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามนัยข้อ 1 วรรค 2 ของคำสั่งดังกล่าว จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2558 

ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้

1) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

2) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

3) นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

4) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

5) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ

6) พลเอก ธีรชัย นาควานิช กรรมการ

7) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมการ

8) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมการ

9) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ

10) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ

11) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ

12) รองศาสตราจารย์จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ

13) รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ

14) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ

15) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ

16) รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ

17) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

18) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ

19) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20) ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์