แรงงานนอกระบบชี้คสช.ใช้ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคม ตัดโอกาสสร้างโปร่งใส-ธรรมาภิบาล

13  พ.ย. 2558 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้ออกแถลงการณ์ เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อปฏิรูประบบประกันสังคมตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

โดยแถลงการณ์ ระบุว่า จากการที่ขบวนการแรงงานได้ผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม จนกระทั่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 20 ต.ค. 2558  ได้สะท้อนเจตนารมณ์ในการปฏิรูประบบประกันสังคมอย่างชัดเจน กล่าวคือ  มุ่งที่จะขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานทุกทุกประเภท เพิ่มความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนเพื่อความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ในการบริหารกองทุนประกันสังคม  และสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่จำแนกโดยมาตราต่าง ๆ

กล่าวเฉพาะเรื่องความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนเพื่อความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ในการบริหารกองทุนประกันสังคม มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  วรรคหนึ่งระบุให้มีคณะกรรมการประกันสังคมที่มีองค์ประกอบของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละเจ็ดคน  และวรรคสองได้ระบุให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  และมาตรา 42 ระบุให้คณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา 8 หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา 14 ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งก็คือประมาณวันที่ 20 เมษายน 2559

การใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการการกองทุนเงินทดแทน ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี และให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายต่อเมื่อกรรมการชุดแต่งตั้งนี้ครบวาระแล้ว ย่อมมีผลเป็นการชะลอการที่ผู้ประกันตนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนประกันสังคมออกไปถึง 2 ปี และเป็นการเสียโอกาสในการปฏิรูประบบประกันสังคมให้โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ขอเรียกร้องให้ คสช. ทบทวนคำสั่งลงวันที่ 5 พ.ย. 2558 และดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในกรรมการประกันสังคมตามเวลาที่กำหนดไว้เดิมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท