เจรจารอบ 6 สหภาพฯ วอนธนาคารกรุงเทพ เร่งพิจารณาข้อเรียกร้อง มอบเป็นของขวัญให้ พนง.

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ คาดธนาคารมีผลประกอบการ 4 ไตรมาส กำไรเกิน 30,000 ล้านบาทแน่นอน ระบุการแบ่งปันต้องมีความเป็นธรรม ขอให้ธนาคารเร่งพิจารณาข้อเรียกร้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และโอกาสครบรอบ 71 ปี ธนาคาร

26 พ.ย. 2558 สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ แจ้งข่าวกับสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยระบุว่าการเจรจาข้อเรียกร้องในวันนี้ (26 พ.ย.) ผู้แทนสหภาพแรงงานได้จี้ถามถึงความคืบหน้าของข้อเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้งเรื่องโบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากนายจ้าง เงินช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณอายุ เป็นต้น ขอให้ธนาคารรีบพิจารณาเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 71 ปี ของการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ซึ่งหัวหน้าผู้แทนธนาคารรับไปพิจารณาและจะรีบแจ้งให้ผู้แทนสหภาพทราบต่อไป โดยผู้แทนสหภาพได้ชี้ให้ผู้แทนธนาคารเห็นว่า ธนาคารมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมีอัตราจ่ายที่ก้าวหน้ามาโดยตลอด

สำหรับข้อเรียกร้องข้ออื่น ๆ หัวหน้าผู้แทนธนาคารได้นำร่างแนวทางข้อตกลง เพื่อให้ผู้แทนสหภาพพิจารณา ซึ่งผู้แทนสหภาพจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกสหภาพและพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งความคืบหน้าสหภาพแรงงานจะรายงานให้ทุกท่านทราบในการเจรจาครั้งต่อไป อีกทั้งในวันนี้สหภาพได้นำเสนอปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานซึ่งได้รับทราบจากการเดินสายของกรรมการสหภาพ ในการออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและพนักงานในหน่วยงานแถบภาคกลางเมื่อวันที่ 23-25 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ธนาคารเร่งรีบแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องของการปฏิบัติงานและปัญหาอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม สหภาพขอให้เพื่อนสมาชิกและพนักงานทุกคน โปรดติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รอดูน้ำจิตน้ำใจของผู้บริหารธนาคารว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของธนาคารแค่ไหนอย่างไร เพราะพนักงานทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับพนักงานธนาคารอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลกำไรในครั้งนี้ นี่คือบทพิสูจน์ของคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

อนึ่งในการเจรจายื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2558 ทางสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพได้ยื่นข้อเรียกร้อง 15 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอให้ธนาคารจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น ปีละ 5 เท่าของเงินเดือน บวกด้วยเงินเพิ่มพิเศษคนละ 30,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดเท่า เท่ากันภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคมในแต่ละปี และพิจารณาโบนัสพิเศษเพิ่มเติมให้กับพนักงานตามผลกำไรสุทธิของธนาคารที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่งวดมกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

2. ขอให้ธนาคารกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ทำงานกับธนาคารจนเกษียณอายุ สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานกับธนาคารก่อนปี 2532 (ก่อนก่อตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ในอัตราคนละ 500,000 บาท หรืออายุงานคูณเงินเดือนเดือนสุดท้าย

3. ขอให้ธนาคารพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนในปีที่เกษียณอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานที่เกษียณอายุในการคำนวณเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

4. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานทุกคน ในอัตรา 3,500 บาท ต่อคน/ต่อเดือน

5. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้วให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนอัตราเดียวเท่ากันทุกคน รวมทั้งพนักงานที่ลาออกจากสมาชิกกองทุนฯ และสมัครกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ใหม่

6. ขอให้ธนาคารนำเงินที่มีอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเป็นหลักประกันในการกู้เงินสวัสดิการพนักงานได้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด

7. ขอให้ธนาคารจัดให้มีวงเงินกู้สวัสดิการพนักงาน เป็นสินเชื่อหมุนเวียนเอนกประสงค์ในวงเงิน 5 เท่าของเงินเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

8. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินค่าเสี่ยงให้กับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายหรือรับแลกเปลี่ยนเงิน เช่น CSO, FRO, MO, CPO หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ในอัตรา 3,500 บาท/คน/ปี

9. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน สาขา/หน่วยงาน ที่เปิดให้บริการลูกค้า 7 วัน หรือสาขาที่เปิดทำการในลักษณะเดียวกัน หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในอัตราคนละ 5,000 บาท/คน/เดือน

10. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานทุกคนในด้านการศึกษาของบุตรที่กำลังศึกษาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เฉพาะค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ทางราชการกำหนดของแต่ละสถานศึกษาดังนี้

ระดับการศึกษา

เงินช่วยเหลือไม่เกินปีละ

ก่อนอนุบาล

6,000 บาท

อนุบาล-ประถมปีที่ 6

9,900 บาท

มัธยมปีที่ 1-มัธยมปีที่ 3

11,000 บาท

มัธยมปีที่ 4-มัธยมปีที่ 6

12,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

15,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

25,000 บาท

ปริญญาตรี

30,000 บาท

 
11. ขอให้ธนาคารพิจารณาจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยในอัตราที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คนละ 7,000 บาท/คน/เดือน ทุกตำแหน่ง ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

12. ขอให้ธนาคารซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนและสามารถเบิกเงินค่าทดแทนการประสบอุบัติเหตุ

13. ขอให้ธนาคารปรับอัตราเทียบสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากอัตราเดิม 700 บาท เป็น 1,500 บาท โดยพนักงานสามารถเบิกจ่ายได้ที่ต้นสังกัด

14. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับพนักงานชายหญิงคนละ 3 ชุด ต่อคน/ต่อปี

15. ขอให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพกับผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหารของธนาคาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และเป็นการสร้างสรรค์แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ

โดยข้อมูลจากธนาคารกรุงเทพระบุว่าธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกปี 2558 จำนวน 17,442 ล้านบาท

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์