มติ ครม.ยกเลิก 'ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 56'

มติ ครม. ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556

27 พ.ย. 2558 เว็บไซต์ TCIJ รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. .... ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

อนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีสาระสำคัญคือเพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสําคัญที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีหน่วยงานเดียวในการบูรณาการการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งระบบเพื่อประสานการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์