กรุงเทพโพลล์เผยกว่าครึ่งไม่พบซื้อเสียงเลือกตั้งใหญ่ 54 ระบุภาคใต้เคยพบมากที่สุด

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในประเทศไทยรุนแรงเพียงใด” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,192 คน พบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 57.0 ไม่เคยพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 43.0 เคยพบเห็น โดยเมื่อแยกพิจารณาแต่ละภูมิภาคพบว่า ภาคใต้เป็นภาคที่ประชาชนเคยพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็นภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยพบเห็นร้อยละ 49.1) ส่วนภาคอื่นๆ มีดังนี้  

ภาคกลาง                        เคยพบเห็นร้อยละ 45.9 ขณะที่ร้อยละ 54.1 ไม่เคยพบเห็น

ปริมณฑล                       เคยพบเห็นร้อยละ 45.3 ขณะที่ร้อยละ 54.7 ไม่เคยพบเห็น

ภาคตะวันออก                  เคยพบเห็นร้อยละ 40.2 ขณะที่ร้อยละ 59.8 ไม่เคยพบเห็น

ภาคเหนือ                       เคยพบเห็นร้อยละ 36.9 ขณะที่ร้อยละ 63.1 ไม่เคยพบเห็น

กรุงเทพมหานคร              เคยพบเห็นร้อยละ 27.4 ขณะที่ร้อยละ72.6 ไม่เคยพบเห็น

ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นับจาก ปี 2554 เป็นต้นมา พบว่า ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 ไม่เคยพบเห็น ขณะที่ร้อยละ 49.9 เคยพบเห็น โดยเมื่อแยกพิจารณาแต่ละภูมิภาคพบว่า  ภาคใต้เป็นภาคที่ประชาชนเคยพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากที่สุด (ร้อยละ 63.8) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยพบเห็น ร้อยละ 54.8) ส่วนภาคอื่นๆ มีดังนี้ 

ปริมณฑล                       เคยพบเห็นร้อยละ 52.3 ขณะที่ร้อยละ 47.7 ไม่เคยพบเห็น

ภาคกลาง                        เคยพบเห็นร้อยละ 49.5 ขณะที่ร้อยละ 50.5 ไม่เคยพบเห็น

ภาคตะวันออก                  เคยพบเห็นร้อยละ 47.7 ขณะที่ร้อยละ 52.3 ไม่เคยพบเห็น

ภาคเหนือ                       เคยพบเห็นร้อยละ 45.8 ขณะที่ร้อยละ 54.2 ไม่เคยพบเห็น

กรุงเทพมหานคร  เคยพบเห็นร้อยละ 34.5 ขณะที่ร้อยละ 65.5 ไม่เคยพบเห็น

ทั้งนี้จากผลสำรวจในภาพรวมที่ประชาชนเกือบครึ่งเคยพบเห็นการซื้อสิทธิ์ สะท้อนให้เห็นถึงระดับปัญหาที่อยู่ในขั้นรุนแรง  โดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีระดับความรุนแรงที่มากกว่าการเลือกตั้งใหญ่  และเกือบทุกภาคจะมีระดับความรุนแรงที่พอๆ กันยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปฏิรูปการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ตัวแทนของประชาชนที่เป็นคนดีและคนเก่งมากที่สุด  

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ เพื่อต้องการทราบถึงระดับความรุนแรงของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในช่วงการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2554 และการเลือกตั้งท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ และสะท้อนผลสำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้พัฒนาประเทศต่อไป

ประชากรที่สนใจศึกษา การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  24-26 พฤศจิกายน 2558

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ           :  1 ธันวาคม 2558

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์