สกว.-มธ.เปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

สกว.จับมือม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ สร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเผยแพร่จุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” ราย 3 เดือน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา รายงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. แจ้งว่า ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และ รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านกระแสเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Watch)” และการประชุมเครือข่ายกัลยาณมิตรจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเขียนข้อเสนองานวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การจัดตั้ง“โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป็นกำลังสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้และงานวิจัยในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนินงานของภาครัฐร่วมกับภาคสังคมต่างๆ อาทิ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีความหมาย ทั้งนี้ สกว.เน้นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมือและตัวชี้วัดการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการผลิตบัณฑิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดย สกว.

นอกจากนี้ยังจัดทำรายงานสังเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจสีเขียวในรอบปี ทั้งในระดับนานาชาติ ประเทศ และองค์กร เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อตื่นตัวพร้อมทั้งปรับตัวกับองค์ความรู้ศาสตร์นี้ ตลอดจนจัดสัมมนาและเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในศาสตร์นี้และที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการของนักวิชาการและนักปฏิบัติในระดับในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงด้านการวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ ทั้งนี้รูปแบบความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ จะเป็นต้นแบบของการสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ นโยบายและมาตรการ รวมถึงเป็นคลังสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศตามแนวทางการเติบโตรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์แก่นักศึกษาสู่การสร้างนักวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการติดตามวิเคราะห์กระแสและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว จึงได้จัดทำจุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจะเผยแพร่ราย 3 เดือน มีเนื้อหาเป็นความรู้พื้นฐานในมิติต่าง ๆ จึงเหมาะกับบุคคลทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ธุรกิจสีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว ปัญหาขยะ และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าอยากให้มองรอบทิศทั้งเศรษฐกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่วนแบ่งการตลาด พลังงานทดแทน เทคโนโลยี เกษตรประณีต การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ทั้งนี้ขอฝากทางศูนย์ฯ ให้เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ๆ สะท้อนให้เห็นของจริงก่อนนำไปขยายผล 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์