พีมูฟ-สกน.ยื่นหนังสือทวงนโยบายโฉนดชุมชน-ธนาคารที่ดิน จี้อย่ายุบโครงการนำร่อง

4 ธ.ค.2558 กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ กว่า 60 คน  เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน  โดยเฉพาะนโยบายในการผลักดันให้เกิด ‘ธนาคารที่ดิน’ และการจัดการที่ดินในรูปแบบ ‘โฉนดชุมชน’ ซึ่งภาครประชาชนผลักดันกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยในเบื้องต้นเรียกร้องให้ต่ออายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินหน้าโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนและชะลอการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม

แถลงการณ์มีสาระสำคัญดังนี้

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ต่ออายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินหน้าโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

ส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนและชะลอการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม

---------

ตามที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยการผลักดันให้เกิดนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมในรูปแบบของของ”ธนาคารที่ดิน” และการจัดการที่ดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” มาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีแต่ผลปรากฏว่าการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนกลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร มิหนำซ้ำในสถานการณ์ปัจจุบันกลับมีกระแสข่าวว่าจะมีการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและยุติการดำเนินงานโฉนดชุมชน ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเร่งรัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1.กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน สกน.เห็นว่าเป็นมาตรการและทางออกในการแก้ปัญหาของประชาชนผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกิน  ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิน และให้สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  แต่ความล่าช้าของการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  ซึ่งมีวาระ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบครบกำหนดระยะเวลาที่จะต้องยุบเลิกองค์กร ตามที่ ก.พ.ร. ได้มีการพิจารณา ทบทวนและเสนอให้ยุบสถาบัน บริหารจัดการธนาคารที่ดิน  ภายในวันที่8 มิถุนายน 2559 นี้  สกน.ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทบทวนมติของก.พ.ร.และขยายกำหนดเวลาสถาบันฯ จากเดิม 5ปี เป็น 10ปี ให้มีคำสั่งเร่งรัดการดำเนินโครงการ นำร่องธนาคารที่ดิน 167ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินกิจการภารกิจองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์

2.กรณีดำเนินการจัดการที่ดินในรูปแบบของ’โฉนดชุมชน’ ที่ผ่านมาในระดับพื้นที่ชุมชนมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีชุมชนที่ยื่นคำขอโฉนดชุมชนไปยังสำนักงานโฉนดชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 242 ชุมชน และมีชุมชนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชุนแล้วจำนวน 58 แห่ง แต่กลับพบว่าไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือหน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดสั่งการให้เดินหน้าดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป

3.การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมจำนวน 21 แห่ง ตามที่กรมอุทยานได้มีแผนการประกาศเขตอุทยานเพิ่มเติมนั้น จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเป็นจำนวนมากหากไม่มีการกันพื้นที่ของเขตชุมชนเหล่านั้นออก และจะกลายเป็นมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง ระหว่างรัฐและชุมชนในอนาคต ดังนั้น สกน.ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มีการชะลอการประกาศเขตอุทยานไปพลางก่อน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการกันเขตพื้นที่ของชุมชนออกก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตอุทยานที่เป็นสมาชิกของ สกน. ตามบัญชีแนบท้ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว จึงขอให้ท่านเร่งดำเนินงานตามข้อเสนอข้างต้น และแจ้งความคืบหน้าอย่างเป็นทางการให้กับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ทราบภายในระยะเวลา 7 วัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขปัญหาของประชาชน จะบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  “คืนความสุขให้ประชาชน” ทั้งนี้ สกน. จะติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  สกน.จะดำเนินการในการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป

ด้วยความเชื่อมั่นในขบวนการประชาชน

4 ธันวาคม 2558

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มา:  กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์