กรุงเทพโพลล์ เผยกว่าครึ่งมอง รบ.ประยุทธ์ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นจริงจัง เท่าเทียมทุกฝ่าย

ร้อยละ 80.4 เชื่อมั่น ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ มีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 77 เห็นว่ารัฐบาลนี้ปัญหาทุจริตดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้า   

7 ธ.ค.2558 รายงานข่าวจากกรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพแจ้งว่า เนื่องด้วยวันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล  กรุงเทพโพลล์ จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในยุคนายกฯ ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,195 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.9 เห็นว่าครอบครัวของตนเองมีการปลูกฝังให้ลูกหลาน  ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น  ไม่โกง ทั้งในเรื่องเรียนและเรื่องการทำงาน ขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่มีการปลูกฝัง

เมื่อถามว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและเท่าเทียมกับทุกฝ่าย  หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 เห็นว่าจริงจังและเท่าเทียมกับทุกฝ่าย ส่วนร้อยละ 34.1 เห็นว่าจริงจังแต่ไม่เท่าเทียม ขณะที่ร้อยละ 5.6 เห็นว่าไม่จริงจริงและไม่เท่าเทียม ที่เหลือร้อยละ 5.0 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเชื่อมั่นต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในความตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 16.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ

กรุงเทพโพลล์ ระบุอีกว่า เมื่อถามว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเป็นอย่างไร ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.0 เห็นว่าดีขึ้น  รองลงมาร้อยละ 16.0 เห็นว่าเหมือนเดิม  ขณะที่ร้อยละ 4.9 เห็นว่าแย่ลง และร้อยละ 2.1 ไม่แน่ใจ

ด้านความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยจะเป็นอย่างไรหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 เห็นว่าน่าจะลดลง ขณะที่ร้อยละ 38.8 เห็นว่าน่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนร้อยละ 18.6 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้การสำรวจด้านภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์  ซื่อตรง ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ พบว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงมากที่สุด 3.95 คะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาคือรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ (3.63 คะแนน) ข้าราชการและภาคเอกชน (2.99 คะแนนเท่ากัน) นักการเมืองระดับชาติ (2.63 คะแนน) และ นักการเมืองท้องถิ่น (2.47 คะแนน)

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1)    เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการปลูกฝังการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ลูกหลาน

2)    เพื่อสะท้อนความเห็นต่อความจริงจังในการตรวจสอบ ความตั้งใจ และความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล

พล.อ. ประยุทธ์ในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

3)    เพื่อสะท้อนความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชากรที่สนใจศึกษา การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Survey) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  2-4 ธันวาคม 2558

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ           :  7 ธันวาคม 2558

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์