สปสช.จัดประชุม อปสข.จับมือเขตบริการสุขภาพ สธ.เดินหน้าหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) “อปสข.ก้าวใหม่ ไปด้วยกัน หลักประกันยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

นพ.ประทีป กล่าวว่า อปสข. เป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และประชาชน ในการทำหน้าที่ในการกำกับและติดตามนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึง มีบทบาทหลักในการผลักดันขับเคลื่อนกระบวนการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ บนฐานการมีส่วนร่วมทั้งยังช่วยคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการเข้าถึงการรักษาที่จำเป็น นอกจากนี้ อปสข. ยังเป็นส่วนสำคัญในการนำนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ไปปรับใช้กับบริบทแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม   

ด้าน นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจประสานงานเขตและการมีส่วนร่วม สปสช.กล่าวว่า ที่ผ่านมา มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบการปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการ อปสข.ซึ่งได้เพิ่มเติมส่วนผู้แทนของฝ่ายผู้ให้บริการ อาทิ ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เพื่อให้การทำงานของ อปสข.มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นพ.รัฐพล กล่าวว่า สำหรับการประชุม อปสข.ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของ อปสข.ชุดใหม่ที่ตั้งตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้ อปสข.ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนตามโครงสร้างใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทการบริหารงานหลักประกันสุขภาพแบบเขตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการปฏิรุประบบสุขภาพ ซึ่งมีการกระจายอำนาจการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพไปสู่พื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทของ อปสข. กรอบแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อปสข.และปรับทัศนคติมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยกัน

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี (อปสข.) และอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ อปสข.ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ และหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นการทำงานเคียงคู่ไปกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ชูวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับ อปสข.เขต 4 นั้น ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก มีประชากรกว่า 5 ล้านคน ในการทำงานนั้น อปสข.จะทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ของ สธ.เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ 1.การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ 2.คุณภาพบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดตามนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 4 และมีวิสัยทัศน์ว่า 3 ปีข้างหน้า “เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน”

ทั้งนี้ในการประชุม อปสข. นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. ในวันที่ 17 ธ.ค.มีบรรยายพิเศษแนวโน้ม ทิศทาง การบริหารสุขภาพในพื้นที่ โดย พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ., บรรยายพิเศษการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม โดย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), เสวนาความคาดหวังต่อบทบาท อปสข. ในการบริหารระบบสุขภาพในพื้นที่ และการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ให้บริการ ภาคประชาชน อปท.เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Go Together) ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 13 เขต ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายใหม่ๆ เช่น Service Plan, Health Need, เขตสุขภาพ คณะกรรมการร่วมระหว่าง สธ.และ สปสช.ในแต่ละระดับ (คณะกรรมการ 7 x 7 และ คณะกรรมการ 5 x 5) กองทุนตำบล, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว, นโยบายการทำงานกับเขต และงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในวันที่ 18 ธ.ค. มีเสวนาเสริมแรงบันดาลใจชีวิตที่มีความหวังด้วยหลักประกันสุขภาพ และอภิปรายเพื่อรวมพลังขับเคลื่อน 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์