ครม.ไฟเขียวตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ฟันข้าราชการ เอกชน ภาคธุรกิจ

ครม.อนุมัติร่าง กม.ตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หลังมีเสียงเรียกร้องมากว่า 20 ปี ไฟเขียวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5 หมื่นล้าน 'ประยุทธ์' ยินดีประมูล 4G ได้เงินจำนวนมาก หนุนอินเตอร์เน็ตไร้สายในหมู่บ้าน และชายแดนบริเวณห่างไกล 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลได้สรุปประเด็นสำคัญ ไว้ดังนี้

เพลงเพราะเธอคือประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แต่งเพลงดังกล่าวถือเป็นของขวัญส่วนตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินต่อไปข้างหน้า (อ่านรายละเอียด)

การแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ต้องการสร้างความเข้าใจในอีกลักษณะซึ่งถือว่ามีความซับซ้อนพอสมควร ต้องการให้ประชาชนรับรู้ถึงความเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่ก่อนวันที่ 22 พ.ค.57 จนมีการแต่งตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อเนื่องมาจนถึงการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และการทำงานหลังจากนี้จนถึงปี 2560 ว่าจะมีการทำงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประชาชนที่มีข้อสงสัยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น สามารถสอบถามข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องงบประมาณที่มีจำนวนแตกต่างกันนั้น เป็นเพราะรัฐบาลทำแผนงานระยะยาวและตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้กู้เงินมาจำนวนมากในคราวเดียว เป็นการกู้ตามโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินงานในปัจจุบัน พร้อมกล่าวระบุว่า รัฐบาลได้จัดทำรายละเอียดในโครงการอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมถึงน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตชลประทาน และนอกพื้นที่เขตชลประทาน รวมถึงการจัดทำแก้มลิงในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความคิดเพื่ออนาคตอย่างใคร่ครวญ และวิเคราะห์ให้ได้ อย่างเชื่อมโยงกัน

การลงพื้นที่สุราษฎร์-สงขลา

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องการติดตามความคืบหน้าโครงการของรัฐบาล และการทำประชารัฐ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามโครงการ "รับเบอร์ ซิตี้" ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ รวมถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้มีการเกณฑ์คณะบุคคลมาต้อนรับแต่ต้องการพูดคุยหารือถึงการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป

แนวคิดการสร้างโรงไฟฟ้าตามแนวชายแดน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวมีปัญหาเพราะไม่สามารถใช้น้ำในแม่น้ำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งสิทธิ์การใช้น้ำในแม่น้ำตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่า เป็นไปได้ไหมหรือไม่ ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่ฝั่งไทยจากกังหันน้ำโดยประเทศกัมพูชาจะได้ไฟฟ้า ส่วนประเทศไทยจะได้น้ำที่ตกลงมาจากกังหันน้ำ และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้รับข้อเสนอไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้ว

ประมูล 4G

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะสามารถประมูลได้เงินจำนวนมาก พร้อมทั้งกล่าวระบุว่า งบประมาณจำนวนดังกล่าวจะนำเข้างบประมาณการเงินการคลังของประเทศ และจะนำไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ เงินงบประมาณจากการประมูลเป็นการแบ่งจ่ายให้รัฐบาลเป็นงวดตามกฎหมาย ไม่ใช่การจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งเดียว เพราะฉะนั้นขออย่าได้กังวลเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้งหมดที่ทำให้การประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างโปร่งใส มีการแข่งขัน สามารถประมูลได้อย่างเสรี

หนุนอินเตอร์เน็ตไร้สายในหมู่บ้าน และชายแดนบริเวณห่างไกล 

ต่อกรณีนโยบายการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในหมู่บ้าน และชายแดนบริเวณห่างไกล พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เน้นในพื้นที่ที่มีความจำเป็น มีประชาชนอาศัยอยู่ และมีโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการเรียนการสอน และการสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2559 จะต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุม

การจัดทำงบประมาณค้างท่อ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เพราะการดำเนินโครงการมีความหลากหลาย แยกเป็นโครงการขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อให้เกิดความทั่วถึง ทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในปีต่อไปได้เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการที่สามารถทำได้ และมีขีดความสามารถดำเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณค้างจ่าย รวมถึงทำระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ให้ระบุการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสแรกต้องเป็นงบประมาณเร่งด่วนตามนโยบายเท่านั้น

การติดตามบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวได้มีการอนุมัติลงสู่หมู่บ้านแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องลงไปติดตามสร้างการเรียนรู้ การจัดทำโครงการ และการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาความผิดพลาดการทำโครงการ สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจะได้พิจารณาจากกองทุนชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะพิจารณาเพิ่มงบประมาณลงไปในกองทุนเดิมเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนำไปสร้างความเข้มแข็ง ต่อยอดอาชีพต่อไป

การจัดระเบียบคดีคงค้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรม และคดีหลายอย่างมีความไม่ชัดเจน เช่น คดีการเมือง คดีอาญา เป็นต้น จำเป็นต้องทบทวนการพิจารณาใหม่ ซึ่งก่อนปี พ.ศ. 2560 การพิจารณาต้องเสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการยุติธรรมถึงจะดำเนินการสู่การปรองดองต่อไป ขอทุกฝ่ายอย่าได้กังวล สำหรับคดีที่เกิดก่อนวันที่ 22 พ.ค. จะต้องทบทวนใหม่นำมาจัดความเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เข้าใจ ไว้เนื้อเชื่อใจกัน

ครม.อนุมัติร่าง กม.ตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หลังมีเสียงเรียกร้องมากว่า 20 ปี

วันเดียวกัน สำนักข่าวไทย รายงานด้วยว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมอนุมัติร่างกฏหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยใช้กับข้าราชการ เอกชน ภาคธุรกิจ ยกเว้นคดีอาญาในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

“แต่ต้องออกกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน อาทิ กฏหมายวิธีพิจารณาคดี กฏหมายการกำหนดตัวผู้พิพากษา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นความพยายามจากทุกภาคส่วนที่ขอให้จัดตั้งมากว่า 20 ปี  อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปปรับรายละเอียดกฏหมายฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฏหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา ก่อนส่งให้สภาพิจารณาภายในสิ้นปีนี้” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ไฟเขียวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท

พล.ต.สรรเสริญ ยังกล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ระยะที่ 2 จัดสรรงบประมาณชดเชยภาระดอกเบี้ย 10,010  ล้านบาท  ตามที่กระทรวงการคลัง  เสนอ

กำหนดเงื่อนไขดังนี้  โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ 2  ผู้ประกอบการ SMEs วงเงินรวมทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ต่อราย ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4  โดยมีเงื่อนไขไม่ให้รีไฟแนนซ์หนี้เดิม

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์