หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้แถลง เดินหน้าพูดคุยต่อ เชื่อปี 59 ชายแดนใต้ไม่น่ากังวล

พล.อ.อักษรา เผยความคืบหน้าพูดคุยสันติสุขอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมด้านธุรการและการสนับสนุน ส่วนเรื่องพื้นที่ปลอดภัย(Safety zone)ยังเป็นชุดความคิดที่เตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพูดคุยอย่างเป็นทางการ คาดแนวโน้มสถานการณ์ปี 2559 จะมีพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าโดยลำดับจนอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล

31 ธ.ค. 2558 พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในฐานะรองโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (the Peace Dialogue Panel) เปิดเผยคำชี้แจงของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นสำคัญคือ การสร้างความไว้วางใจ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย และแนวโน้มสถานการณ์ปี 2559 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของภาคส่วนต่างๆ ในขณะนี้

โดยคำชี้แจง ระบุว่า การสร้างความไว้วางใจ (Confidence building) ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Steering Committee for Peace Dialogue) ได้กำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ ไว้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างความไว้วางใจ ระยะที่ 2 การลงสัตยาบัน ระยะที่ 3 การบรรลุฉันทามติของทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและจัดทำ Roadmap

ในส่วนระยะที่ 1 นั้นนับว่ายากที่สุดในการดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ ของทั้ง 3 ระยะที่กำหนดไว้ โดยในระยะดังกล่าวนี้จะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างคณะพูดคุยฯ กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการคือ การให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมด้านธุรการและการสนับสนุน และการให้ความเห็นชอบในการจำกัดความรุนแรงเป็นรายประเด็นปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ยังพูดคุยไม่เป็นทางการ-เพิ่งตั้งคณะทำงานเทคนิคร่วม
“ที่ผ่านมายังคงเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรมที่สำคัญของการพูดคุยในระยะนี้คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนภายในประเทศ การตรวจสอบและกำหนดตัวแทนที่เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยฯ การรับฟังสภาพปัญหาและความคับข้องใจของกลุ่มผู้เห็นต่างฯ”

ล่าสุดได้จัดตั้งคณะทำงานทางเทคนิคร่วม (Joint Technical Team) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมฯ ซึ่งเสมือนเป็นกติกาของการดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมหารือผ่านผู้อำนวยความสะดวกมาหลายครั้ง หากเมื่อได้ร่างบันทึกข้อตกลงร่วมฯ แล้ว ผู้แทนคณะทำงานทางเทคนิคร่วมจึงจะนำผลไปรายงานขอความเห็นชอบต่อระดับนโยบายของแต่ละฝ่าย

Safety zone ยังเป็นชุดความคิด เตรียมเสนอเข้าวงพูดคุยทางการ
“การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety zone) เป็น 1 ใน 3 ชุดความคิดของคณะพูดคุยฯ ที่เตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพูดคุยฯ อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบของการดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ ระยะที่ 1”

ห้วงหลายปีที่ผ่านมาได้เคยมีความพยายามกำหนดพื้นที่ปลอดภัยมาแล้วหลายครั้ง แต่แนวความคิดในครั้งนี้จะใช้รูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะหยุดความรุนแรงด้านความมั่นคงทั้งหมดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อต้องการลดระดับความรุนแรงในพื้นที่บางแห่งก่อน โดยเคารพหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อันถือเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกระบวนการพูดคุยฯ

ให้ทุกฝ่ายยอมรับและจะเดินหน้าพร้อมการพูดคุย
การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยต้องเตรียมความพร้อมอย่างดีและจำเป็นต้องคิดถึงความท้าทายที่จะตามมาภายหลัง ปัจจัยความสำเร็จอันสำคัญคือ ความเห็นพ้องต้องกันระหว่างภาครัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างฯ และต้องได้รับการยอมรับและเห็นด้วยจากคนในพื้นที่ รวมถึงวัฒนธรรมของภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้สูญเสียอันเป็นเสียงแห่งความชอบธรรมให้ภาครัฐสามารถเดินหน้ากระบวนการพูดคุยฯ และรักษาพื้นที่ปลอดภัยไปพร้อมกันได้ด้วย

เชื่อแนวโน้มสถานการณ์ปี59 ดีขึ้นจนไม่น่ากังวล
สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนในภาคใต้ ปี 2559 ตามการคาดการณ์ของคณะพูดคุยฯ สถานการณ์คาดว่าน่าจะมีพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าโดยลำดับจนอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล ตรงกับความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศ โดยความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยฯ ย่อมส่งผลมาสู่การลดเหตุความรุนแรงในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านมาทางชุดความคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับการลดทอนเจตจำนงหรือความตั้งใจ (Intention) ในการก่อเหตุ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของคณะพูดคุยฯ ในการโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการพูดคุยฯ ร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และมุ่งสู่เป้าประสงค์เดียวกันคือ สันติสุขอันแท้จริงอย่างยั่งยืนที่จะบังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐนั้น กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในฐานะคณะประสานงานระดับพื้นที่ (The Area-based Inter-agency Coordination Working Group) จะรับผิดชอบดูแลตามแผนงานประจำปี ในทุกมิติของทุกกลุ่มภารกิจงาน โดยป้องกันไม่ให้มีฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขใหม่ รวมถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยฯ อย่างสอดคล้องกัน

การพูดคุยยังเดินหน้าตามเจตนารมณ์นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย
คำชี้แจงสรุปว่า การดำเนินกระบวนการพูดคุยฯ ยังคงดำเนินการต่อไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันของนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะยุติความรุนแรง และนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยฯ ย่อมส่งผลมาสู่การลดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญ ความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมด้านธุรการและการสนับสนุน

สำหรับการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนั้น ยังคงเป็นชุดความคิดที่คณะพูดคุยฯ เตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพูดคุยฯ อย่างเป็นทางการต่อไป นอกจากนั้นในปี 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้คาดว่า แนวโน้มสถานการณ์น่าจะมีพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าโดยลำดับจนอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล

สำหรับคำชี้แจงดังกล่าว พล.ต.บรรพต ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก บรรพต พูลเพียร พร้อมกับภาพถ่ายพล.อ.อักษรา(ขวา) ที่ถ่ายพร้อมกับ ดาโต๊ะ สรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฝ่ายมาเลเซีย(ซ้าย) และพล.อ.กิตติ อินทสร หนึ่งในคณะพูดคุยสันติสุขฯ  (กลาง)


 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์