7 วันอันตราย ตาย 380 สูงสุดในรอบ 8 ปี ประยุทธ์คง ม.44 ดื่มขับยึดใบขับขี่แทน

7 วันระวังอันตรายช่วงปีใหม่59 ตาย 380 สูงสุดในรอบ 8 ปี เจ็บ 3,505 เกิดอุบัติเหตุ 3,379 ครั้ง ขณะที่ประยุทธ์คงคำสั่งมาตรา 44 ดื่มยึดรถต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นยึดใบขับขี่แทน
 
5 ม.ค.2559 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (29 ธ.ค.58 – 4 ม.ค.59) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,379 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,505 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 24.03 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.28 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.51 รถปิคอัพ 7.43 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 63.89 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 36.02 ถนน อบต.และหมู่บ้าน ร้อยละ 34.42 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01– 20.00 น. ร้อยละ 28.09 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.23 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง แพร่ ระนอง และสุโขทัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (139 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (140 คน) 
 
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 มีจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว โดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง ร้อยละ 68.82 และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่กว่าร้อยละ 57 อย่างไรก็ตาม แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 แล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนนตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้ 5 เสาหลักตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งการวางกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบ การยกระดับการสัญจร ยานพาหนะที่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน และการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” เน้นการใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในระยะยาว จะได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระยะ 20 ปี พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับยานพาหนะให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ศปถ.ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2559 เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”และยกระดับการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
 
 
สำหรับตัวเลขอุบัติเหตุและความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันระวังอันตราย 11 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (29 ธันวาคม 2548-4 มกราคม 2549) มีอุบัติเหตุรวม 4,164 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 4,772 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 434 คน
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (28 ธันวาคม 2549-3 มกราคม 2550) มีอุบัติเหตุรวม 4,456 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 4,943 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 449 คน 
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (28 ธันวาคม 2550-3 มกราคม 2551) มีอุบัติเหตุรวม 4,475 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 4,903 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 401 คน
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (30 ธันวาคม 2551-5 มกราคม 2552) มีอุบัติเหตุรวม 3,824 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 4,107 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 367 คน 
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (29 ธันวาคม 2552-4 มกราคม 2553) มีอุบัติเหตุรวม 3,534 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,827 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 347 คน 
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (29 ธันวาคม 2553-4 มกราคม 2554) มีอุบัติเหตุรวม 3,497 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,750 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 358 คน
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (29 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555) มีอุบัติเหตุรวม 3,093 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,375 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 335 คน 
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย  (27 ธันวาคม 2555-2 มกราคม 2556) มีอุบัติเหตุรวม 3,176 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,329 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 366 คน
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (27 ธันวาคม 2556-2 มกราคม 2557) มีอุบัติเหตุรวม 3,174 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,345 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 366 คน
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (30 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558) มีอุบัติเหตุรวม 2,997 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,117 คน ผู้เสียชีวิตรวม 341 ราย 
 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในช่วง 7 วันระวังอันตราย (29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559) มีอุบัติเหตุรวม 3,379 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,505 คน ผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย 
 
(ที่มาข้อมูล : ปี 49-58 จากการรวบรวมของ ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ สำหรับข้อมูลปี 59 จาก เนชั่น )
 
ประยุทธ์คงคำสั่งมาตรา 44 ดื่มยึดรถต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นยึดใบขับขี่แทน
 
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวไทยรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช. ขอบคุณประชาชน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดูแลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ยังมีความกังวลเรื่องการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  ดังนั้น จะยังคงใช้คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 ดำเนินการกับ ผู้แข่งรถในทาง / คนขับรถโดยประมาท มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด จะถูกจับกุม ควบคุมตัวอบรมความประพฤติ 7 – 15 วัน ยึดใบขับขี่ ยึดรถ ชั่วคราว ต่อไป
 
“คำสั่งดังกล่าวเป็นดำริของ หัวหน้า คสช. ที่ ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการดำเนินการ และถือเป็นคำสั่งทางกฎหมาย ที่จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งนี้จะใช้ต่อไป  แต่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนระยะเวลาการยึดรถ   เพราะเกรงจะเกิดปัญหา  โดยจะเปลี่ยนไปใช้วิธีการยึดใบขับขี่แทน” นายกรัฐมนตรี กล่าว พร้อมย้ำว่า การป้องกันอุบัติเหตุ อยู่ที่ประชาชนเป็นหลัก ที่ต้องให้ความร่วมมือด้วย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์