We need Safety Zone สมาคมเพื่อสันติภาพนำเดินรณรงค์ 'ขอพื้นที่ปลอดภัย' เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมาคมเพื่อสันติภาพ นำเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคม 15 องค์กรร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง สร้างพื้นที่ปลอดภัยเนื่องในเด็กแห่งชาติที่ปัตตานี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็ก” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 โดยการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์ เข้าสู่หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานีเพื่ออ่านแถลงการณ์ของแต่ละองค์กร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน

โดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วม15 องค์กร ประกอบด้วย1.สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้2.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้3.สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.อ.ปัตตานี4.ชมรมนักศึกษารักสันติ5.ชมรม ม.อ.ทำดีเพื่อสังคม6.ชุมนุมสิงห์สันติภาพ 7.โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี

8.โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล9.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี11.วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี12.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี13.สหพันธ์นักเรียน นักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้14.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี15.ภาควิชาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อเรียกร้องให้ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน และเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อต้องการให้ประชาชนมีบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข