อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 57 นาที ที่ผ่านมา

ภาคประชาชนสุรินทร์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องรัฐบาลทบทวนปัญหา สสส.

16 ม.ค. 2558 ที่มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 บ้านทะนง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นางธัญญา แสงอุบล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเครือข่ายเกษตรและอาหารจังหวัดสุรินทร์ , นายบำรุง เป็นสุข สคล.อิสานล่างพร้อมสมาชิก , นายเฉลิมชัย ทองสุข ผู้จัดการมูลนิธิขวัญชุมชนพร้อมสมาชิก, นายสำราช ทองเอี่ยม ตัวแทนเครือข่ายเกษตรและอาหารจังหวัดสุรินทร์ , นายสุวิทย์ เรืองอร่าม ตัวแทน อปท.อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์, หมู่บ้านจัดการตนเองจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมหารือและเตรียมรับผลกระทบหลังรัฐบาลมีคำสั่งที่ 1/2559 ปลดบอร์ด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 7 คน ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาล อาจส่งผลให้โครงการต่างๆที่กำลังดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการแก้ปัญหาและอุดช่องว่างด้านระบบสุขภาพทั้งในระดับเล็กสุดคือระดับบุคคลและครอบครัวจนถึงระดับนโยบายแห่งชาติ ดังที่เกิดเป็นผลรูปธรรมมากมายอาทิเช่น การรณรงค์วัดปลอดเหล้า, การควบคุมยาสูบ, ตำบลสุขภาวะ การส่งเสริมสุขภาวะในครอบครัว การทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว และการส่งเสริมระบบอาหารที่ปลอดภัย
 
โอกาสนี้เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัดสุรินทร์) มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้
 
1) ให้หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร และสรรพากรจังหวัดทุกจังหวัด ยุติการคุกคามองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยทันที
 
2) ให้คณะกรรมการ สสส. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ "ข้อตกลงการปฏิบัติงาน" ระหว่างภาคีและ สสส. ไม่ใช่ “การรับจ้างทำของ” แต่เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
 
3) รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีคำสั่งให้โครงการที่ภาคีร่วมดำเนินงานกับ สสส. ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามสัญญา
 
4) รัฐต้องป้องกันอย่างสุดกำลังเพื่อมิให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาจากกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร/อาหาร และธุรกิจแอลกอฮอล์ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง