ใช้ ม.44 ให้การตั้งแต่งตั้งตำรวจนับแต่รัฐประหารถูกกฎหมาย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 ให้การแต่งตั้งตำรวจตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 จนถึงวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศเล่ม 133 ตอนพิเศษ 36 ง ราชกิจจานุเบกษา 5 กุมภาพันธ์ 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่6/2559 เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ความว่า โดยที่ในการคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดําเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ประกาศ และคําสั่งหลายฉบับ ซึ่งต่างมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งอันจะเป็นประโยชน์ต่องานการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้บรรดาการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 จนถึงวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
ข้อ 2คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวส่งผลให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนับแต่รัฐประหาร ซึ่งมีหลายตำแหน่งที่มีการร้องเรียน ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ต้องแก้ไขเยียวยา ทั้งนี้ในการแต่งตั้งรองผบก.-สว.วาระ 2558 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และมีข้อมูลผู้ที่ต้องแต่งตั้งเยียวยานับ 100 นาย เมื่อคำสั่งนี้ออกมาก็เท่ากับว่าไม่ต้องแต่งตั้งเยียวยาแล้ว เพราะคำสั่งนี้ถือว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์