คสช. ใช้ ม.44 สั่งยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวน

7 ก.พ. 2559 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง คสช.ที่ 6/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559 เรื่องการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยให้หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุว่า "โดยในการคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในช่วงระยะที่ผ่านมาได้ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ประกาศ และคำสั่งหลายฉบับ ซึ่งต่างมีขบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้บรรดาการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามพ.ร.บ.พ.ศ.2547 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 2 คำสั่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า พล.อ. ประยุทธ์ยังได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ในคำสั่งดังกล่าวสรุปได้ว่า 1.คำสั่งนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ 5 ก.พ.59 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 ก.พ.59 เป็นต้นไปตามข้อ 11 )
 
2. ให้ยุบตำแหน่งพนักงานสอบ สวน-พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่ง รอง สว. - ผบก. ตามมาตรา 44 (6)-(11) (ตามข้อ 2) 3.ให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวน-พนักงานสอบสวน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรา 44 เดิมนั้น ให้เป็นตำแหน่ง รอง สว. - ผบก. แล้วแต่กรณี (ข้อ 9 วรรคแรก) 4.ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน-พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรา 44 เดิมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง รอง สว. - ผบก. ในสังกัดเดิม และให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อน (ข้อ 9 วรรคสอง)
 
5. ให้ ก.ตร.กำหนดหรือตัดโอนตำแหน่ง ตามข้อ 3 จากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่งของ ตร. และให้ผบ.ตร.เป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รอง สว. - ผบก. ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 20 ก.พ.59 เป็นต้นไป และยังคงให้ได้รับเงิน ตพส. จนกว่าการดำเนินการแต่งตั้งจะแล้วเสร็จ (ข้อ 9 วรรคสาม) 6.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน-พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรา 44 เดิมนั้น ให้ได้รับเงินเพิ่ม ตพส.จนกว่าการแต่งตั้งจะแล้วเสร็จ (ข้อ 9 วรรคสี่) 7.ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง สว. - รอง ผกก. ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ได้รับเงิน ตพส. ตามระเบียบที่ก.ตร. (หมายถึง ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง พงส. - พงส.ผนพ.เดิม ยังคงได้รับเงิน ตพส.ต่อไป ตราบใดที่ ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนอยู่) (ข้อ 4) 8.ในบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติ ครม. ที่อ้างถึง พงส./พงส.ผนก./พงส.ผนพ. ให้ถือว่า อ้างถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. - รอง สว. ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน (หมายถึง พงส. - พงส.ผนพ. ยังเป็นพนัก งานสอบสวนอยู่เช่นเดิม)
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะตัดโอนตำแหน่ง ผทค.ผชช. ไปเป็นตำแหน่ง ผกก.นิติกร, รอง ผบก.นิติกร ประจำ บก., บช. แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งให้ทุก สภ. สน.กลุ่มงานสอบสวนฯ จะให้มีเพียง พงส.(รอง สว.) - พงส.ผนพ.(รอง ผกก.) เท่านั้น และให้ พงส.ผนพ.อาวุโส (รอง ผกก.อาวุโส) เป็น หน.งานสอบสวน
 
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือคำสั่งบันทึก เลขที่ 0009.231/19 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ "ตามหนังสือ ตร.0009.231/ว 6 ลงวันที่ 28 ม.ค. แจ้งแนวทางการแต่งตั้งใน 26 ก.พ. 2559 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค. 2559 โดยพร้อมกันนั้น
 
เนื่องจากหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 7/2559 ลง 5 ก.พ. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน อันส่งผลให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึงระดับ รอง ผบก. ในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามเจตนารมณ์ของ คำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าวข้างต้น
 
จึงให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ทุกหน่วยชะลอการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึงระดับ รอง ผบก. ในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2558 ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเลื่อนขึ้น ในตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2558 และเกี่ยวพัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่คำสั่งหัวหน้า คสช.จะมีผลบังคับใช้ข้อ 2 ให้สำนักงานกำลังพล เป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว พร้อมจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยได้ทราบต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด" หนังสือดังกล่าวระบุ
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์