14 องค์กร ร่วมลงนามดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตั้งเป้า 2.1 ล้านคนภายในปี 2564

ก.แรงงาน สธ. มหาดไทย กทม. สปสช. และ สสส. ฯลฯ ร่วมลงนาม “ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ” ยกระดับคุณภาพแรงงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งเป้า 2.1 ล้านคนภายในปี 2564 เริ่ม 5 กลุ่มเสี่ยง

8 ก.พ. 2559 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับเครือข่ายรวม 14 องค์กร นอกจากกระทรวงแรงงานแล้ว ยังมี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร สปสช. และ สสส. เป็นต้น ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“ในการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ” ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ทั้งนี้กลุ่มแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีจำนวน 22.1 ล้านคน เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพจากระบบประกันสังคม ซึ่งพบว่าแรงงานกลุ่มนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีฝุ่น ควัน และเสี่ยงต่อสารเคมีและเครื่องจักรที่เป็นอันตราย รวมทั้งการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายแรงงานต่างๆ ได้ร่วมจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบและองค์ความรู้การดูแลสุขภาพจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ ทั้งในระดับกระทรวง และเขตสุขภาพ/เขต สปสช. และเป็นการเชื่อมโยงการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาและขยายระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ

โดยในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการใน 5 กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรประเภทเพาะปลูก กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้วยโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งปัญหาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 2) กลุ่มแกะสลักหินที่เสี่ยงต่อโรคปอดฝุ่นหิน 3) กลุ่มคนเก็บและคัดแยกขยะ ทั้งขยะทั่วไปที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง ของมีคมบาดทิ่มแทง และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโอกาสสัมผัสโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว 4) กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคและไข้หวัดใหญ่ และ 5) กลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่เสี่ยงโรคปอดฝุ่นฝ้าย ภูมิแพ้/ระคายเคือง ของมีคมบาดทิ่มแทง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในระยะแรกนี้ จำนวน 6.2 แสนราย และขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ จำนวนประมาณ 10.5 ล้านคน ภายในปี 2563 และครอบคลุมทุกกลุ่มทุกคน (ประมาณ 22.1 ล้านคน) ภายในปี 2564 เป็นต้นไป

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประสานและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติและระดับปฏิบัติการ ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และสำนักงานประกันสังคม สนับสนุนการเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน ควบคู่กับการส่งเสริมการมีหลักประกันทางสังคม ตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท