Soundtrack of Life : เพลงสถาปนารัฐธรรมนูญ จากเพลงวันชาติ 24 มิถุนา สู่ รธน.ของเรา

บทเพลงว่าด้วยการสถาปนารัฐธรรมนูญ จากเพลง 'วันชาติ 24 มิถุนา' หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี สู่เพลง 'รัฐธรรมนูญของเรา' ที่ต้องการตั้งวาระการเริ่มต้นใหม่ ในยุค คสช.

รายการ Soundtrack of Life ตอนนี้  ‘ดีเจเดน’ และ ‘ปลา’ ได้หยิบยกบทเพลงเกี่ยวกับการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญมานำเสนอ โดยเริ่มจากเพลง 'รัฐธรรมนูญของเรา' ที่แต่งโดย อมรสุดา กาญจนภี ร้องโดย สุวิช อินทรนุกูลกิจ  โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา เป็นผู้ผลิต เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2558 โดยมีเนื้อร้องที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะท่อนว่า

"ได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ ให้เป็นรัฐธรรมนูญของเรา ผ่านไปแล้วคืนวันเลวร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่า วันนี้พวกเราเริ่มใหม่ อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเรา วาดความฝันด้วยมือพวกเราร่วมใจ อนาคตไม่ใช่ความฝันวันนี้เราเลือกได้ มาร่วมสร้างใหม่ด้วยกัน"

ขณะที่อีกเพลงต้องย้อนไปถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือเพลง 'วันชาติ 24 มิถุนา' ที่แต่งโดย ครูมนตรี ตราโมท เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อประกวดในงานฉลองวันชาติ โดยได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแต่งเพลงวันชาติ ซึ่งเดิมเมื่อวันที่ 18 ก.ค.  2481 รัฐบาลพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (ยศขณะนั้น) ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวันชาติ เพื่อรำลึกความสำคัญของวันดังกล่าวที่เป็นการปฏิวัติสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นโดยคณะราษฎร อย่างไรก็ตาม เมื่อวันดังกล่าวถูกยกเลิกในอีก 21 ปีต่อมา เพลงนี้จึงกลายเป็นเพลงที่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ใช้รำลึกวันเริ่มระบอบรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 มิ.ย. ของทุกปี ในฐานะสถาบันที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังท่อนที่ว่า

"24 มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์  ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี สำราญ สำเริง รื่นเริง เต็มที่"