‘อีสานใหม่’ ประณามคำสั่ง คสช. ระบุรังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

ขบวนการอีสานใหม่ ออกแถลงการณ์ประณามคำสั่งหัวหน้า คสช. ระบุเปิดทางให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากรจากชาวบ้าน ทำลายกระบวนการการมีส่วนร่วมอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

15 มี.ค. 2559 ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-Saan Movement ได้ออกแถลงการณ์ประณามคำสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) โดยแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุถึงการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 , 4/2559 และ 9/2559 ว่า ทำลายซึ่งสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดบังการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนการไม่ให้สิทธิและอำนาจกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสากลให้การยอมรับ

00000

แถลงการณ์อีสานใหม่ ประณามคำสั่งหัวหน้าคณะเผด็จการ

การปกครองโดยอาศัยอำนาจเผด็จการจากมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งใดๆ อันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กลับพบว่าในการใช้อำนาจดังกล่าวของหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน ผลกระทบ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกปล้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากการจับมือร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ซ้ำร้ายจังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายแดนที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติกลับถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ นำพามาซึ่งการริดรอนสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนที่ถูกรัฐยึดคืนไปเป็นการแสวงประโยชน์ที่ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้

ปัญหาด้านการแย่งชิงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีมายาวนาน รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายและข้อเรียกร้องของประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ เปลี่ยนผ่านมาถึงยุคการยึดอำนาจด้วยปลายกระบอกปืนกลับออกนโยบายริดรอนสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นคุณค่าสิทธิชุมชน ตัดการมีส่วนร่วมด้วยการปิดปากประชาชนด้วยประกาศและคำสั่งต่างๆ จนถึงยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับเพื่อเอื้อต่อผู้ลงทุนประกอบการโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งคิดเพียงว่าประเทศชาติจะได้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังเช่นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในระยะที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด และระยะที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี โดยเร่งดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนผลบังคับใช้จะสิ้นสุดลงภายในหนึ่งปี ตลอดจนคำสั่ง ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามนโยบายการเร่งจัดหาพลังงานโดยการสำรวจปิโตรเลียมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้พลังงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความจำเป็นเร่งด่วนของคณะปกครองโดยเผด็จการ เพื่อประโยชน์ต่อการเอื้อผู้ลงทุนอย่างถึงที่สุด ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในมาตรา 47 วรรคสี่ อันมีผลให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการใดๆก็ตามได้ก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโครงการเป็นจำนวน 70 โครงการ มีทั้งโครงการในกรอบการแก้ไขกฎหมายและนอกเหนือกรอบกฎหมาย และแน่นอนว่าจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

ตามประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ในการปกครองรูปแบบเผด็จการทหาร ที่ไม่เคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกครั้ง ซ้ำร้าย ยังเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยอ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อลดขั้นตอน และกรอบระยะเวลา ในการประเมินผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน ในการได้รับการอนุมัติโครงการก่อนขั้นตอนการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ดำเนินโครงการ การข่มคู่คุกคามจากผู้ได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการประเมินผลกระทบที่ไม่ดำเนินไปตามขั้นตอน และอยู่บนมาตรฐานที่โปร่งใสแท้จริง

“เรา” ขบวนการอีสานใหม่ขอประณามการประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้งหลายนี้ ที่ทำลายซึ่งสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนที่จะพิทักษ์และรักษาไว้ ปิดบังการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน แทนที่จะส่งเสริม ลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนการไม่ให้สิทธิและอำนาจกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสากลให้การยอมรับ

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

15  มี.ค. 2559 

ขบวนการอีสานใหม่

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์