ยกเหตุคลังถือหุ้น 51.03% กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ บินกับ 'ไทยสมายล์แอร์เวย์'

15 มี.ค.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ส่งหนังสือ ด่วนมี่สุด ที่ กค 0421.3/ว106 ลงวันที่ 2 มี.ค.2559 ถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

โดยระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2556 เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ โดยจัดตั้งบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งบริษัท การบินไทยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์เป็นสายการบินภูมิภาค มีเครือข่ายเชื่อมต่อการเนทางของผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หนังสือดังกล่าวยังระบุด้วยว่า กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทยฯ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นหลักร้อยละ 51.03 ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อบริษัท การบินไทยฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทไทยสมายล์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงทำให้บริษัทไทยสมายล์ฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาซื้อบัตรโดยสารจากการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ด้วย