กรุงเทพโพลล์เผยมี ปชช.ไม่ถึงครึ่งที่หนุนใช้ ส.ว. สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน

24 มี.ค.2559 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,073 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 เห็นว่าผู้ที่ควรทำหน้าที่ในการอภิปราย และลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาฯ ควรเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ขณะที่ร้อยละ 29.8 เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของ ส.ว. ที่เหลือร้อยละ 17.0 ไม่แน่ใจ

ส่วนความเห็นต่อการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยวิธีการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติชุดใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.8 เห็นด้วยกับวิธีนี้ ขณะที่ร้อยละ 40.4 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 12.8 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเห็นที่มีต่อบัตรเลือกตั้ง นั้น ประชาชนร้อยละ 54.8 เห็นว่า ควรใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยใบแรกใช้เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส่วนใบที่สองไว้สำหรับเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ขณะที่ร้อยละ 41.0 เห็นว่า ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งใช้เลือกทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเขตและนำไปคิดสัดส่วน ส.ส.ในบัญชีรายชื่อ มีเพียงร้อยละ 4.2 ระบุว่าไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมาจาก ส.ส. หรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 ระบุว่าไม่จำเป็นต้องมาจาก  ส.ส. เป็นคนนอกก็ได้ ขณะที่ร้อยละ 40.0 ระบุว่านายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมาจาก ส.ส. เท่านั้น และที่เหลือร้อยละ 3.8 ไม่แน่ใจ

ด้านความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะเปิดเผยในวันที่ 29 มีนาคมนี้ พบว่า ร้อยละ 53.2 ไม่ค่อยคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ขณะที่ ร้อยละ 46.8 มีความคาดหวัง

 
รายละเอียดการสำรวจ
 
วัตถุประสงค์การสำรวจ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผลสำรวจที่ได้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  และเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
      
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :  22-23 มีนาคม 2559
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ          :  24 มีนาคม 2559
 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์